ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Çorlu/Hatip Mahallesi'ndeki arsalar belediyeden satılıktır

ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00924224
Şehir : Tekirdağ / Çorlu
Semt-Mahalle : HATİP MAH. / SİLAHTAR
Yayınlandığı Gazeteler

SÖZCÜ 10.01.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
DEVRİM 08.01.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
DEVRİM 14.01.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İşin Yapılacağı Yer
:
ÇORLU
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
30.01.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Reşadiye Mah. Salih Omurtak Caddesi No:139 adresindeki Çorlu Belediyesi  Hizmet Binası
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN


İHALE İLANI

1- Belediyemiz mülkiyetinde bulunan Tekirdağ İli,Çorlu ve Ergene İlçelerinde Ek' li listede yazılı taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi gereğince Açık Teklif usulü ihale edilmek suretiyle satış işlemi yapılacaktır.
2- İsteklilerin, 30-31 Ocak 2019 tarihlerinde Ek'li listede belirtilen saatte Reşadiye Mah. Salih Omurtak Caddesi No:139 adresindeki Çorlu Belediyesi Hizmet Binasında bulunan Belediye Encümen toplantı salonunda Encümen üyeleri huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir.Saat ayarı Türkiye Radyo Televizyon Kurumu saat ayarıdır.
3- Taşınmazların tahmin edilen muhammen satış bedelleri Ek'li listede yazılıdır.(KDV Kanununun 17/4-p maddesine göre KDV’den istisnadır)
4- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için ihale günü aşağıda yazılı belgeleri Encümen üyeleri huzurunda ibraz etmeleri gereklidir.
Gerçek Kişilerden:
a)Kanuni ikametgâh belgesi ve nüfus Cüzdan Sureti/fotokopisi
b)Tebligat için adres beyanı
c) Noterden imza beyannamesi ve ihaleye vekâleten katılacaklardan noterden vekâletname(İhalenin yapıldığı yılda noter tasdikli olacaktır.)
ç)2886 Sayılı D.İK. Hükümlerine göre ihaleye katılmama cezası almadığına dair taahhütname
d) Çorlu Belediye Başkanlığına herhangi bir borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müd.alınmış belge
e) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her birinin ayrı ayrı kanunda belirtilen esaslara göre temin edecekleri belgeler
f) Geçici teminatın belediye veznesine yatırıldığına dair ödeme makbuzu veya geçici teminat miktarında banka veya finans kurumlarından alınmış süresiz teminat mektubu veya 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunda belirtilen şartları sağlayan veya öngörülen teminat değeri taşıyan belge
g) Şartname ücretinin yatırıldığına dair makbuz
ğ)İstekli ,yetkili veya vekili tarafından (okudum ibaresi bulunan) imzalı ihale şartnamesi
h) Adli Sicil Kayıt Belgesi
Tüzel Kişiliklerden
a) Tebligat için adres beyanı,
b) İhaleye girmeye yetkilinin noterden alınmış imza sirküsü ve ihaleye vekâleten katılacaklardan noterden alınmış vekâletname (İhalenin yapıldığı yılda noter tasdikli olacaktır)
c) Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge
ç) Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya noter tasdikli örneği
d) Geçici teminatın belediye veznesine yatırıldığına dair ödeme makbuzu veya geçici teminat miktarında banka veya finans kurumlarından alınmış süresiz teminat mektubu veya 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunda belirtilen şartları sağlayan veya öngörülen teminat değeri taşıyan belge
e) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her birinin ayrı ayrı kanunda belirtilen esaslara göre temin edecekleri belgeler
f) Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküsü,
g) Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi,
ğ) Derneklerden; dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti,
h) 2886 Sayılı D.İ.K. hükümlerine göre ihaleye katılmaktan yasaklı olmadığına dair taahhütname
ı) Çorlu Belediye Başkanlığına herhangi bir borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müd.alınmış belge
i) Şartname ücretinin yatırıldığına dair makbuz
j) İstekli,yetkili veya vekili tarafından (okudum ibaresi bulunan) imzalı ihale şartnamesi
k) Adli Sicil Kayıt Belgesi (İhaleye Tüzelkişilik adına girilmek istenildiğinde ortaklarının veya şirketi bağlayıcı işlemler yapma konusunda yetki verilen yöneticilerinin )
5- İhaleye katılamayacak olanlar:
2886 sayılı DİK 6.maddesi 1 fıkrası a,b,c bentlerinde yazılı kimseler ile bu şahısların ortakları ile bu kanun ve diğer kanunlar gereğince sürekli veya geçici olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ihaleye katılamazlar. Bu yasağa uymayarak ihaleye girip ihaleyi kazanmaları durumunda ihale iptal edilerek teminatları gelir kaydedilir.
6- İhaleye ilişkin Şartname ihale tarihine kadar mesai saati içerisinde Reşadiye Mah. Salih Omurtak Caddesi No:139 adresindeki Çorlu Belediyesi Hizmet Binasında Emlak Ve İstimlak Müdürlüğünden ücretsiz olarak görülebilir ve 100 TL (YüzTürkLirası) ücret karşılığında aynı adresten temin edilebilir.
7- İdare gerekli gördüğü takdirde belge/belgeleri noter tasdikli isteyebilir.
8- İhale Komisyonu İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İlan Olunur.

ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINCA İHALE İLE SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLARA AİT ONAYLI LİSTE
SIRA İL İLÇESİ MAHALLE Ada Parsel Yüz Ölçümü (M²) İmar Plan Durumu Nitelik Muhammen Satış Bedeli TL Geçici Teminat (%3) TL İhale Tarihi İhale Saati
1 TEKİRDAĞ ÇORLU HATİP 2656 2 365,50 m² Konut Alanı E:1.50 Arsa 238.000,00 7.140,00 30 Ocak 2019 14:00
2 TEKİRDAĞ ÇORLU HATİP 2656 5 933,12 m² Konut Alanı E:1.50 Arsa 560.000,00 16.800,00 30 Ocak 2019 14:15
3 TEKİRDAĞ ÇORLU HATİP 2656 6 332,27 m² Konut Alanı E:1.00 Arsa 167.000,00 5.010,00 30 Ocak 2019 14:30
4 TEKİRDAĞ ÇORLU HATİP 2657 3 563,94 m² Konut Alanı E:1.00 Arsa 282.000,00 8.460,00 30 Ocak 2019 14:45
5 TEKİRDAĞ ÇORLU HATİP 1262 8 785,81 m² Ticaret Alanı A-4 Arsa 708.000,00 21.240,00 30 Ocak 2019 15:00
6 TEKİRDAĞ ÇORLU MUHİTTİN 2080 6 1.000 m² Ticaret Alanı E:0.50 Hmax:9.50 Arsa 900.000,00 27.000,00 30 Ocak 2019 15:15
7 TEKİRDAĞ ÇORLU ŞEYHSİNAN 695 74 225,00 m² Konut Alanı İ-5 Arsa 248.000,00 7.440,00 30 Ocak 2019 15:30
8 TEKİRDAĞ ÇORLU ŞEYHSİNAN 1434 14 405,00 m² Ticaret Alanı A-6 Arsa 527.000,00 15.810,00 30 Ocak 2019 15:45
9 TEKİRDAĞ ÇORLU ÖNERLER 411 7 1.144,58 m² Konut Alanı E:0.40 Hmax:9.50 Arsa 515.000,00 15.450,00 30 Ocak 2019 16:00
10 TEKİRDAĞ ÇORLU ÖNERLER 411 15 944,85 m² Konut Alanı E:0.40 Hmax:9.50 Arsa 426.000,00 12.780,00 30 Ocak 2019 16:15
11 TEKİRDAĞ ÇORLU SARILAR 108 8 721,00 m² Köy Yerleşme Alanı A-2 Taks:0.20 Kaks:0.40 Arsa 144.000,00 4.320,00 30 Ocak 2019 16:30
12 TEKİRDAĞ ÇORLU ŞAHPAZ 110 4 759,00 m² Köy Yerleşme Alanı A-2 Taks:0.30 Kaks:0.60 Arsa 228.000,00 6.840,00 31 Ocak 2019 14:00
13 TEKİRDAĞ ÇORLU SEYMEN 145 1 883,24 m² Köy Yerleşme Alanı E:30 A-2 Arsa 221.000,00 6.630,00 31 Ocak 2019 14:15
14 TEKİRDAĞ ÇORLU HIDIRAĞA 1200 5 201,00 m² Konut Alanı Bitişik Nizam 5 Kat Arsa 130.000,00 3.900,00 31 Ocak 2019 14:30
15 TEKİRDAĞ ÇORLU HIDIRAĞA 1200 6 169,00 m² Konut Alanı Bitişik Nizam 5 Kat Arsa 110.000,00 3.300,00 31 Ocak 2019 14:45
16 TEKİRDAĞ ÇORLU MUHİTTİN 2780 7 3.021,26 m² Konut Alanı Ayrık Nizam 3 Kat Taks:0.30 Kaks:0.90 Arsa 2.115.000,00 63.450,00 31 Ocak 2019 15:00
17 TEKİRDAĞ ÇORLU SARILAR 0 2160 16.500 m² Tarımsal Alan Tarla 247.500,00 7.425,00 31 Ocak 2019 15:15
18 TEKİRDAĞ ERGENE MARMARACIK 363 1 255,00 m² Konut Alanı Ayrık Nizam 4 Kat Taks:0.40 Kaks:1.60 Arsa 140.000,00 4.200,00 31 Ocak 2019 15:30
19 TEKİRDAĞ ERGENE SAĞLIK 102 7 433,00 m² Konut Alanı İkiz Nizam 3 Kat Arsa 324.000,00 9.720,00 31 Ocak 2019 15:45
20 TEKİRDAĞ ERGENE SAĞLIK 946 2 491,00 m² Konut Alanı İkiz Nizam 3 Kat Arsa 368.000,00 11.040,00 31 Ocak 2019 16:00
21 TEKİRDAĞ ERGENE SAĞLIK 952 2 458,00 m² Ticaret Alanı İkiz Nizam 4 Kat Arsa 412.000,00 12.360,00 31 Ocak 2019 16:15

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR