ÇORLU MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Çorlu/Cemaliye Mahallesi'nde arsalar satılıktır

ÇORLU MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00919198
Şehir : Tekirdağ / Çorlu
Semt-Mahalle : CEMALİYE MAH. / SİLAHTAR
Yayınlandığı Gazeteler

DEVRİM 26.12.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
DEVRİM 31.12.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İşin Yapılacağı Yer
:
Çorlu / Cemaliye Mahallesi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
18.01.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
 Çorlu Milli Emlak Müdürlüğü
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni


ÇORLU MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN
SATILACAK TAŞINMAZLAR

BULUNDUĞU YER
İLÇE/MAH.
YÖRESİ PAFTA ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ M2 İMARI CİNSİ HİSSESİ TAHMİNİ BEDELİ TL GEÇİCİ TEMİNAT TL İHALE ŞEKLİ İHALE
TARİHİİ
İHALE
SAATİ
Çorlu / Cemaliye
Mahallesi

30 L II

118

88

10,15

Ticaret alanı

Arsa

Tam

12.500,00

3.750,00
Açık Teklif
18.01.2019

10.00

Çorlu / Cemaliye
Mahallesi

30 L II

118

89

12,81

Ticaret alanı


Arsa


Tam

16.000,00

4.800,00
Açık Teklif 18.01.2019 10.30


Yukarıda nitelikleri yazılı taşınmazlar Çorlu Milli Emlak Müdürlüğü ihale odasında toplanacak Komisyon huzurunda 2886 sayılı yasanın 45. Maddesi gereğince satılacaktır.
1-İhaleye iştirak etmek isteyenlerin geçici teminat makbuzu, banka teminat mektubu veya ödeme belgesi, ikametgah belgesi, nüfus cüzdanı örneği, özel kişiler adına vekaleten ihaleye girecek kişilerin noter onaylı vekaletnameleri ve imza sirküleri, Özel hukuk tüzel kişilerinin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, 2019 yılı içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri, ortak girişim halinde ortak girişim beyannamesi ile ihale saatinde Komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir.
2-Postayla başvuruda bulunacak isteklilerin iadeli, taahhütlü olarak gönderecekleri usulüne uygun olarak hazırlayacakları teklifleriyle birlikte istenilen diğer belgeleri ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına ulaşması gerekmektedir. Meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
3-İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
4-Şartname ve ekleri Çorlu Milli Emlak Müdürlüğü Milli Emlak Servisinde bedelsiz görülebilir.
5-Hazineye ait taşınmaz satış bedeli peşin ödenebileceği gibi, satış bedelinin Belediye mücavir alanı sınırları içerisindeki taşınmazlarda 5.000,00 TL'yi, aşması halinde, talep üzerine, bedelin 1/4 'ü peşin, kalan kısmına kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde ödenmek üzere taksitlendirme yapılabilecektir
6-4706 sayılı Kanun uyarınca,Hazine taşınmazlarının satışı KDV'ye tabi olmadığı gibi bu satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan muaf olup, 5 yıl süre ile emlak vergisine tabi tutulmayacaktır.
7--İhale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr ve tekirdag.csb.gov.tr adresinden öğrenilebilir. Bilgi için tel.0 282 673 71 52
İlan Olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR