ÇEŞME MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Çeşme'de muhtelif arsa ihale yoluyla satılıktır

ÇEŞME MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
28.02.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Atatürk Bulvarı No:105 Çeşme / İZMİR adresinde bulunan Çeşme Milli Emlak Müdürlüğü Makam odası
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEŞME MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

S A T I Ş I Y A P I L A C A K T A Ş I N M A Z I N

S.No Taşınmaz No Mahallesi Cinsi Pafta Ada Parsel Yüzölçümü (m2) Hazine Yüzölçümü (m²) İmar Durumu Fiili Durumu Tahmini Satış Bedeli (TL) Geçici Teminat Bedeli (TL) İhale Tarihi İhale Saati
1 35140103394 Musalla Arsa 23HIIIC 370 44 145,00 Tam S-2 Konut Alanı ve Yol Boş 319.000,00 95.700,00 28.02.2019 10:00
2 35140104860 Sakarya Arsa 24JII 5621 6 743,00 440,00 A-2 Konut Alanı Boş 660.000,00 198.000,00 28.02.2019 10:30
3 35140104377 Reisdere Arsa 24NIII 7772 4 807,00 Tam A-2 Konut Alanı Boş 807.000,00 242.100,00 28.02.2019 11:00
K İ R A Y A V E R İ L E C E K T A Ş I N M A Z I N
S.No Taşınmaz No Mahallesi Cinsi Pafta Ada Parsel Yüzölçümü (m2) Kiralama Amacı ve Süresi İmar Durumu Fiili Durumu 1. Yıl Tahmini Kira Bedeli (TL) Geçici Teminat Bedeli (TL) İhale Tarihi İhale Saati
1 35140107815 Alaçatı Ham toprak L16-B-23-A-3 248 76 5.810,81 Tarımsal amaçlı kullanılmak üzere 5 yıl İmarsız İşgalli 8.716,22 2.614,87 28.02.2019 11:30
2 35140102894 İnönü Fahrettinpaşa Zeytin ağaçlı tarla 25J 343 4 4.310,00 Tarımsal amaçlı kullanılmak üzere 5 yıl İmarsız İşgalli 10.516,40 3.154,92 28.02.2019 12:00
3 35140100589 Alaçatı Tarla ve bağ L16-B-23-A-3 248 19 7.473,93 Tarımsal amaçlı kullanılmak üzere 1 yıl İmarsız İşgalli 11.210,90 3.363,27 28.02.2019 14:00
4 35140100750 Alaçatı Tarla L16-B-22-C-2 295 17 8.033,61 Sabit tesis yapılmadan hayvan barınağı yapılmak üzere 5 yıl İmarsız İşgalli 25.707,55 7.712,27 28.02.2019 14:30
5 35140100508 Alaçatı Tarla L16-B-23-B-4-B 397 11 5.042,32 Sabit tesis yapılmadan depolama amaçlı (açık alan ) olarak kullanılmak üzere 5 yıl İmarsız Boş 37.817,40 11.345,22 28.02.2019 15:00
1- Yukarıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen taşınmazların satış, kiralama ihaleleri hizalarında gösterilen tarih ve saatlerde 2886 sayılı Kanunun 45. Maddesine göre açık teklif usulü ile belirtilen tahmini bedeller üzerinden Atatürk Bulvarı No:105 Çeşme / İZMİR adresinde bulunan Çeşme Milli Emlak Müdürlüğü Makam odasında yapılacaktır.
2- İhaleye katılacak isteklilerin; Yasal yerleşim sahibi olmaları, tebligat için Türkiyede adres göstermeleri, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri, Çeşme Malmüdürlüğünce verilen geçici teminat makbuzunu veya ilgili banka teminat mektubunu (süresiz) ve T.C. kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdan suretini, tüzel kişiler adına ihaleye gireceklerin; tüzel kişiliğin İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından ve yahut benzeri mesleki kuruluştan 2019 yılı içerisinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletname ve nüfus cüzdan sureti ile, özel kişiler adına ihaleye gireceklerin; nüfus cüzdan sureti ve Noter tasdikli vekaletname örneği ile birlikte ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. Ayrıca, ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla teklif mektupları ile istenilen belgeler iadeli taahhütlü posta ile gönderilebilir. Postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.
3- Geçici teminatın Bankalardan alınacak geçici teminat mektubu ile verilmesi halinde mektubun içeriğinin 2886 sayılı Kanunun 27'nci maddesi ve bu Kanun uyarınca yayınlanmış Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkındaki Yönetmelikte belirtilen şartları taşıması ve süresiz olması gerekmektedir.
4- 4706 sayılı yasa uyarınca Hazineye ait taşınmazların satış ihale bedelleri KDV ile diğer vergi, resim ve harçlardan müstesnadır. Ayrıca, satışı yapılan taşınmaz, 5 yıl süre ile emlak vergisinden muaftır. Kiralama ihalelerinde tüm vergi, resim ve harçlar alıcısına aittir.
5- İstenilmesi halinde alıcıları tarafından taşınmaz satış ihale bedeli defaten (peşin) ödeneceği gibi, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde 5.000,00 TL, bu sınırlar dışında ise 1.000,00 TL’ sını geçtiği takdirde satış ihale bedelinin 1/4'ü peşin, geri kalan kısmı ise kanuni faiz uygulanmak suretiyle iki (2) yılda ve sekiz (8) eşit taksitle ödeme kolaylığı getirilmiştir.
6- Taşınmazların satış ve kira şartnameleri ve ekleri mesai saatleri içinde Çeşme Milli Emlak Müdürlüğüne müracaatla bedelsiz olarak görülebilir.
7- Komisyon ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir.
8- Bu ihaleye ilişkin bilgiler, www.izmir.csb.gov.tr adresinden öğrenileceği gibi, Türkiye genelindeki tüm ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr adresinden de öğrenilebilir. İlan Olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR