ÇANKAYA BELEDİYE BŞK. EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Çankaya Belediyesi'ne ait 20 adet arsa ihaleyle satışa sunulacaktır

ÇANKAYA BELEDİYE BŞK. EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Mülkiyeti müstakilen Belediyemize ait adet taşınmazın satış ihalesi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
27.02.2020 14:05
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Çankaya Belediye Başkanlığı Belediye Encümen Salonu Ziya Gökalp Caddesi No: 11 B2 Blok 9. Kat Kızılay/Ankara
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR
Çankaya Belediye Başkanlığından:

1. Mülkiyeti müstakilen Belediyemize ait aşağıda ada, parsel numarası, alanı, imar durumu, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale günü ve ihale saati yazılı taşınmazlar; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesi uyarınca kapalı teklif usulü (artırma) yoluyla satılacaktır.

SIRA NO

MAHALLESİ

ADA

PARSEL

ALANI (m²)

İMAR DURUMU

MUHAMMEN BEDELİ

GEÇİCİ TEMİNATI

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

1

ÇAMLITEPE

5586

2

537

KONUT

KLASİK 3 KAT

912,900 TL

28,000 TL

27/02/2020

14:05

2

ÇAMLITEPE

5586

3

481

KONUT

KLASİK 3 KAT

817,700 TL

25,000 TL

27/02/2020

14:10

3

ÇAMLITEPE

5589

3

488

KONUT

KLASİK 3 KAT

1,024,800 TL

31,000 TL

27/02/2020

14:15

4

İLKER

7431

1

880

KONUT

KLASİK 3 KAT

1,848,000 TL

56,000 TL

27/02/2020

14:20

5

İLKER

7431

2

610

KONUT

KLASİK 3 KAT

1,220,000 TL

37,000 TL

27/02/2020

14:25

6

İLKER

7463

5

690

KONUT

KLASİK 3 KAT

1,518,000 TL

46,000 TL

27/02/2020

14:30

7

İLKADIM

7465

3

657

KONUT

KLASİK 3 KAT

1,511,100 TL

46,000 TL

27/02/2020

14:35

8

İLKER

7469

2

688

KONUT

KLASİK 3 KAT

1,376,000 TL

42,000 TL

27/02/2020

14:40

9

İLKER

7469

3

605

KONUT

KLASİK 3 KAT

1,270,500 TL

39,000 TL

27/02/2020

14:45

10

İLERİ

8139

16

307

KONUT

KLASİK 4 KAT

460,500 TL

14,000 TL

27/02/2020

14:50

11

İLERİ

8139

17

285

KONUT

KLASİK 4 KAT

456,000 TL

14,000 TL

27/02/2020

14:55

12

İLERİ

8151

1

220

KONUT

KLASİK 4 KAT

352,000 TL

11,000 TL

27/02/2020

15:00

13

LODUMU

18774

2

3436

TİCARET

E:1.00 Hmax:Serbest

12,713,200 TL

382,000 TL

27/02/2020

15:05

14

SANCAK

25356

8

545

KONUT

0,40/1,40 5A-3 3

1,450,000 TL

44,000 TL

27/02/2020

15:10

15

İMRAHOR-3

26452

5

464

KONUT

A-3 0.35/1.05

928,000 TL

28,000 TL

27/02/2020

15:15

16

ÇUKURCA

28174

13

1149

KONUT

A-3 0.35/1.05

2,987,400 TL

90,000 TL

27/02/2020

15:20

17

YILDIZEVLER

28376

1

4036

TİCARET

E:1.00 Hmax:Serbest

19,250,000 TL

578,000 TL

27/02/2020

15:25

18

ÇAYYOLU

28435

1

4590

KONUT

E:2.00 Hmax:27.50

20,850,000 TL

626,000 TL

27/02/2020

15:30

19

İMRAHOR-3

29480

2

1090

KONUT

KLASİK 3 KAT

1,853,000 TL

56,000 TL

27/02/2020

15:35

20

ALACAATLI

44453

1

1780

KONUT

E:0.50 Hmax:Serbest

2,650,000 TL

80,000 TL

27/02/2020

15:40

2. İhale; ilanda belirtilen tarih ve saatte, Belediye Başkanlığımızın Ziya Gökalp Caddesi No:11 B2 Blok 9.kat Kızılay/Ankara adresindeki Çankaya Belediyesi Encümen Salonunda yapılacaktır.
3. İhale ile ilgili şartname; çalışma saatleri içerisinde Ziya Gökalp Cad. No:11 A1-A2 Blok 6.kat Kızılay/Ankara adresindeki Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir ve 250.-TL (ikiyüzellilira) karşılığında temin edilebilir. (İhale şartnamesi eki imar durum belgesi ve yol kotu tutanağı bilgi mahiyetinde olup, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden alınacak yürürlükteki imar planı ve İmar Yönetmeliği hükümlerine uygun belgeler geçerli olacaktır)

4. İhaleye girecek kişilerin;

Kanuni ikametgah sahibi olmaları ve ikametgah belgesini; isteklilerin tüzel kişi olması halinde; Şirketse Ticaret Odası kayıt belgesi ile Şirket imza sirkülerini; Dernek veya Vakıfsa taşınmaz mal satın alma yetkisini gösterir genel kurul kararı ile teklifte bulunacak kişilerin yetki belgesinin noter onaylı suretini; Ortak girişim olarak girecek ortakların yukarıda belirtilen belgeler ile imza sirkülerini ve teklif mektubunda ortaklık oranlarını belirtmeleri; geçici teminata ait makbuzu (geçici teminatın banka teminat mektubu olması halinde limit içi ve süresiz olması gerekmektedir); İhale dosyasının idareden satın alındığına dair dosya alındı makbuzunun aslını; İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden alınacak yer görme belgesini; sözleşme ve şartnameleri okuyup kabul ettiğine dair taahhütnameyi; dış zarfa koymaları, teklif mektubunu şartname ekinde bulunan örneğine uygun olarak doldurarak iç zarfa koymaları ve tekliflerinde ada ve parsel numarasını yazmaları gerekmektedir.

5. Tekliflerin ihale günü saat 12.00 ‘ye kadar ihalenin yapılacağı Encümen Başkanlığına (Ziya Gökalp Caddesi No:11 B-1 Blok 9.kat adresinde bulunan Yazı İşleri Müdürlüğü’ne) teslim edilmesi gerekmektedir.

6. İhaleye posta ile katılmak mümkündür. İhaleye posta ile iştirak edeceklerin Şartname hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini, ihale günü saat 12.00’ ye kadar Belediye Başkanlığımızın Ziya Gökalp Caddesi No:11 B-1 Blok 9.kat Kızılay/ANKARA adresine, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla gönderebilecektir. Tekliflerdeki teklif edilen değer; ihaleye iştirak edenin son teklifi olarak değerlendirilecektir. Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

7. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 40.maddesinin ek fıkrası gereği; kapalı teklif usulü ile yapılan artırma ihalelerinde; geçerli en yüksek teklifin altında olmamak üzere, oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü veya yazılı teklif alınmak suretiyle ihale sonuçlandırılır. Ancak, geçerli teklif sayısının üçten fazla olması durumunda bu işlem, geçerli en yüksek teklif üzerinden, oturumda hazır bulunan en yüksek üç teklif sahibi istekliyle, bu üç teklif ile aynı olan birden fazla teklifin bulunması halinde ise bu istekliler dahil edilmek suretiyle yapılır.

8. İhale bedeli peşin ödenebileceği gibi, en az % 40’ı peşin, geri kalan kısmı ise gecikme zammı oranında faiz uygulanmak ve taksit tutarları ile gecikme zammı oranındaki faizlerini de karşılayacak miktarda kesin ve süresiz banka teminat mektubu alınmak suretiyle en fazla bir yılda ve altı eşit taksitle de ödeme yapılabilir.

9. Belediyemizce satışı yapılacak taşınmazlar; KDV istisnasına tabi olduğundan, bu satışlardan KDV tahsilatı yapılmayacaktır.

10. Telefon : 0 312 458 89 00 / 2240 - 2241 Faks: 0 312 458 90 76

11. İdare İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR