CANİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Canik Belediyesi'ne ait 1.277,28 m² arsa ihale ile satılacaktır

CANİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00941956
Şehir : Samsun / Canik
: 1277
İmar Durumu : Konut
Yayınlandığı Gazeteler

SAMSUN 08.02.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
SAMSUN 12.02.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
DOĞRUHABER 08.02.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Düvecik Mahallesi 5982 ada 9 nolu toplam 1.277,28 m2 yüzölçümlü, imar planında E=1.80 TAKS: 0.40 konut alanı kullanımında bulunan taşınmaz
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
27.02.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Canik Belediyesi Encümen Salonunda, Karşıyaka Mah. İlkbahar Sok. No:1/55080 Canik/ SAMSUN
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

( TAŞINMAZ İLANI )
T.C.
SAMSUN CANİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN


İHALE KONUSU, NİTELİĞİ VE MİKTARI:
Canik Belediye Meclisinin 03/07/2017 Tarih ve 13/47 Sayılı Kararı ile Belediye Encümenimize verdiği yetki gereğince 5393 Sayılı Belediye Kanununun 34.maddesinin (g) bendine dayanılarak, mülkiyeti Belediyemize ait olan tapuda Düvecik Mahallesi 5982 ada 9 nolu toplam 1.277,28 m2 yüzölçümlü, imar planında E=1.80 TAKS: 0.40 konut alanı kullanımında bulunan taşınmaz; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile satışa sunulmuştur.
ŞARTNAMENİN GÖRÜLECEĞİ / TEMİN EDİLECEĞİ YER: Mesai saatleri içerisinde Canik Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğünden yazılı talep karşılığında ücretsiz görülebilir, temin edilebilir.
İHALENİN YAPILACAĞI TARİH- SAAT- YER- ADRES: 27/02/2019 Çarşamba Günü Saat:14.00’ da Canik Belediyesi Encümen Salonunda, Karşıyaka Mah. İlkbahar Sok. No:1/55080 Canik/ SAMSUN, yapılacaktır.
MUHAMMEN BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT : Taşınmazın tespit edilen muhammen bedeli ve geçici teminatı çizelgede gösterilmiştir. KDV Kanununun 17/4-r maddesine göre KDV’ den istisnadır.

Ada/
Parsel

Alanı (m²)

Muhammen Bedel (TL.)

Geçici Teminat (TL.)

5982 / 9

1.277,28 m²

1.002.664,80 TL (Birmilyonikibinaltıyüzaltmışdört TürkLirasıseksenkuruş)

30.080,00 TL (Otuzbinseksen TürkLirası)

İstekliler dosyanın teminatını yatırıp ihaleye katılabilirler. Geçici teminat 27/02/2019 Çarşamba Günü Saat:14.00’ a kadar, yatırılmış olacaktır. Teminat makbuzunda ada ve parsel numarası belirtilecektir.

İSTENİLEN BELGELER:
a-Nüfus cüzdanı sureti
b-İkametgah Belgesi (Şirketlerde aranmaz)
c-Vekaleten katılıyorsa vekaletnamesi veya yetkili olduğuna dair belge.
ç-Geçici teminat makbuzu veya mektubu.
d-Tüzel kişilerin ilgili makamlarından sicil kaydı ve yetki belgesi
e-İhaleye katılanın veya vekilinin Canik Belediyesine problemli borcu ve ilişiği olmadığına dair belge.
f- İdari şartnamenin okunup aynen kabul edildiğine dair taahhütname.
g-Ticaret odası, sanayi odası ve ilgili meslek kuruluşlarından alınmış ve hali hazırda faaliyette bulunduklarına dair başvurunun yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge.
ğ-İsteklinin tüzel kişi olması halında tüzel kişiliği temsilen noter tasdikli yetki belgesinin ve imza sirkülerinin ibraz edilmesi. (İhalenin yapıldığı yılda noter tasdikli olacaktır.)
h-İsteklinin gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirkülerini ibraz etmesi. (İhalenin yapıldığı yılda noter tasdikli olacaktır.)
ı- İstekli adına vekaleten iştirak ediliyor ise, asıl isteklinin adına başvurmaya yetkili olduğuna dair noter onaylı vekaletname ve noter onaylı imza beyannamesi vermesi.(İhalenin yapıldığı yıla ait)
i- Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat telefon ve varsa faks numarası (Bu adrese yazı ve faks ile yapılan tebligat geçerli sayılacaktır.) vermesi.
k- İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu şartnameye ekli örneğe uygun olarak hazırlanmış noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı sözleşmesini vermesi, (Ancak ortak girişim olması halinde her bir ortak istekli / müşteri tarafından tüm belgelerin verilmesi esastır.)
l- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’ nun ilgili maddelerinde belirtilen şahıslar, doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. Bu durum tespit edildiği takdirde teminatları irat kaydedilerek gerekli yasal işlemler gerçekleştirilecektir.
m- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26. Maddesinde belirtilen değerlerde Geçici Teminat verilmesi.
n-Güvenlik Soruşturması/Araştırması-Sabıka Kaydı
TEKLİFLERİN TESLİM EDİLECEĞİ YER: Teklifler ihale tarih ve saatine kadar Canik Belediye Başkanlığı (Emlak İstimlak Müdürlüğü) Karşıyaka Mahallesi, İlkbahar Sokak No:1, 55080 Canik/SAMSUN adresine teslim edilebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir. Kamuoyuna duyurulur. Canik Belediye Başkanlığı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR