ERGANİ MALMÜDÜRLÜĞÜ

Boncuklu Mahallesi'nde Milli Emlak Şefliğinden satılık arsa

ERGANİ MALMÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00943174
Şehir : Diyarbakır / Ergani
Yayınlandığı Gazeteler

ERGANİ HABER 08.02.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
21.02.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Ergani Milli Emlak Şefliği odası
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN

ERGANİ KAYMAKAMLIĞI MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNCE

SATIŞA SUNULACAK TAŞINMAZ MALLAR

SIRA KÖY/ MAH ADA PARSEL CİNSİ MİKTARI ( M2 ) HAZ. HİS. (M2) İMAR DURUMU TAHMİNİ BEDEL ( TL ) GEÇİCİ TEMİNAT (TL) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
1 Boncuklu Mahallesi - 150 Hali Arazi 11.411,42 m2 Tam İmarsız 163.000,00 TL 48.900,00 TL 21.02.2019 10:00

1-Yukarıda niteliği belirtilen taşınmaz malların satış ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile Ergani Milli Emlak Şefliği odasında İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.

2- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;

a) Geçici teminatın yatırıldığına dair Makbuzun; (Tedavüldeki Türk parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları (Banka Teminat Mektubunun verilmesi halinde Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması ve Teyit yazısının da ibrazı gerekir.) Hazine Müsteşarlığınca İhraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler

b) Tebligat için Türkiye ‘de adres göstermeleri,

c) Gerçek kişilerin T.C Kimlik numarasını bildirmeleri ile nüfus cüzdan fotokopisi ( aslını ihale sırasında göstermeleri kaydıyla ) vermeleri, tüzel kişilerin vergi kimlik numarasını bildirmeleri,

d) Özel Hukuk tüzel kişilerinin, İdare merkezlerinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu, Ticaret ve Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik, adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi ihale saatine kadar vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri,

3-Hazine Taşınmaz mallarının satışı KDV' den muaf olup, satış tarihini takip eden yıldan itibaren Beş (5) yıl süreyle emlak vergisine tabi değildir.

4-Geçici teminat bedeli, Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik uyarınca, tahmin edilen bedelin % 30'u oranında alınacaktır.

5-İhale dosyası ve şartnamesi mesai saatleri içerisinde Ergani Milli Emlak Şefliğinde bedelsiz olarak görülebilir.

6- Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 D.İ.K. 37.maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır

7- Satılacak taşınmazların ihale bedeli peşin ödenebileceği gibi, talep üzerine ihale bedelinin 1/4'ü peşin, kalan kısmına kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda, üçer aylık dilimler halinde 8 taksit yapılabilecektir.

8-Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

9-İhale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr, adresinden öğrenilebilir.
İLAN OLUNUR

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR