BODRUM MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Bodrum'da hazineye ait 213 m2 arsa satılacaktır (çoklu satış)

BODRUM MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
11 adet muhtelif arsa
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
03.09.2019 09:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Bodrum Milli Emlak Müdürlüğünde Milli Emlak Müdürü Odası
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İ L A N

BODRUM MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

2886 SAYILI KANUN UYARINCA SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR

SIRA NO. İLÇESİ/ MAHALLESİ/MEVKİİ PAFTA ADA PARSEL YÜZÖLÇÜM (m2) HİSSESİ CİNSİ İMAR DURUMU TAHMİNİ SATIŞ BEDELİ (TL) GEÇİCİ TEMİNAT (TL) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
1 Bodrum/Türkbükü Mahallesi/Menemene Mevkii N18-C-13-B-4-D 209 1 213,09.m2 tam Arsa 1/1000 ölçekli Bodrum Göl-Türkbükü Koruma Amaçlı İmar Planında III.Derece Arkeolojik Sit alanı içerisinde, TAKS:0,35, KAKS:0,70 yoğunluklu konut alanında kalmaktadır. 458.000,00 91.600,00 03.09.2019 09:30
2 Bodrum/Türkbükü Mahallesi/Menemene Mevkii N18-C-13-B-4-D 209 2 195,45 tam Arsa 1/1000 ölçekli Bodrum Göl-Türkbükü Koruma Amaçlı İmar Planında III.Derece Arkeolojik Sit alanı içerisinde, TAKS:0,35, KAKS:0,70 yoğunluklu konut alanında kalmaktadır. 420.000,00 84.000,00 03.09.2019 10:30
3 Bodrum/Türkbükü Mahallesi/Menemene Mevkii N18-C-13-B-4-D 209 13 204,42 tam Arsa 1/1000 ölçekli Bodrum Göl-Türkbükü Koruma Amaçlı İmar Planında III.Derece Arkeolojik Sit alanı içerisinde, kısmen TAKS:0,35, KAKS:0,70 yoğunluklu konut alanında kısmen (yaklaşık 25.m2'si) yolda kalmaktadır. 428.000,00 85.600,00 03.09.2019 11:30
4 Bodrum/Türkbükü Mahallesi/Menemene Mevkii N18-C-13-B-4-D 212 7 210,02.m2 tam Arsa 1/1000 ölçekli Bodrum Göl-Türkbükü Koruma Amaçlı İmar Planında III.Derece Arkeolojik Sit alanı içerisinde, yaklaşık 175,02.m2 si Taks:0,35, Kaks:0,70 yoğunluklu konut alanında, yaklaşık 35,00 m2'si yolda kalmaktadır. 370.000,00 74.000,00 03.09.2019 14:00
5 Bodrum/Türkbükü Mahallesii/Menemene Mevkii N18-C-13-B-4-D 212 8 204,28.m2 tam Arsa 1/1000 ölçekli Bodrum Göl-Türkbükü Koruma Amaçlı İmar Planında III.Derece Arkeolojik Sit alanı içerisinde, yaklaşık 193,28.m2 si Taks:0,35, Kaks:0,70 yoğunluklu konut alanında, yaklaşık 11,00 m2 si yolda kalmaktadır. 405.000,00 81.000,00 03.09.2019 15:00
6 Bodrum/Türkbükü Mahallesi/Menemene Mevkii N18-C-13-B-4-D 212 10 219,92.m2 tam Arsa 1/1000 ölçekli Bodrum Göl-Türkbükü Koruma Amaçlı İmar Planında III.Derece Arkeolojik Sit alanı içerisinde, yaklaşık 199,92.m2 si Taks: 0,35 Kaks: 0,70 yoğunluklu konut alanında, yaklaşık 20,00.m2 si yolda kalmaktadır. 423.500,00 84.700,00 03.09.2019 16:00
7 Bodrum/Türkbükü Mahallesi/Menemene Mevkii N18-C-13-B-4-D 213 4 239,56.m2 tam Arsa 1/1000 ölçekli Bodrum Göl-Türkbükü Koruma Amaçlı İmar Planında III.Derece Arkeolojik Sit alanı içerisinde, yaklaşık 145,00.m2 si Taks: 0,20 Kaks: 0,40 yoğunluklu konut alanında, yaklaşık 94,56 m2 si yolda kalmaktadır. 223.500,00 44.700,00 04.09.2019 09:30
8 Bodrum/Türkbükü Mahallesi/Menemene Mevkii N18-C-13-B-4-D 214 4 216,18 tam Arsa 1/1000 ölçekli Bodrum Göl-Türkbükü Koruma Amaçlı İmar Planında III.Derece Arkeolojik Sit alanı içerisinde, yaklaşık 110,00.m2 si Taks:0,20 Kaks:0,40 yoğunluklu konut alanında, yaklaşık 106,18 m2 si yolda kalmaktadır.. 173.000,00 34.600,00 04.09.2019 10:30
9 Bodrum/Türkbükü Mahallesi/Menemene Mevkii N18-C-13-B-4-D 214 7 220,29 tam Arsa 1/1000 ölçekli Bodrum Göl-Türkbükü Koruma Amaçlı İmar Planında III.Derece Arkeolojik Sit alanı içerisinde, Taks:0,20, Kaks:0,40 yoğunluklu konut alanında kalmaktadır. 340.000,00 68.000,00 04.09.2019 11:30
10 Bodrum/Sazköy Mahallesi/Kurudere Mevkii N19-D-18-B-4-A 118 32 8.673,62 tam Ham Toprak 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planında taşınmazın tamamı "tarım alanında" kalmaktadır. 650.000,00 130.000,00 04.09.2019 14:00
11 Bodrum/Kızılağaç O19A-01A-1D 310 19 416,63 tam Arsa 1/1000 ölçekli Yalı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planında E:0,30 yoğunluklu Turizm Tesis Alanı ve II.Derece Doğal Sit Alanında kalmaktadır. 893.672,00 178.735,00 04.09.2019 15:00
Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazların satış ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü uyarınca yapılacaktır.
1- İhaleler, yukarıda belirtilen gün ve saatlerde Bodrum Milli Emlak Müdürlüğünde Milli Emlak Müdürü Odasında toplanacak İhale Komisyonunca yapılacaktır.
2- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
a) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi,
b) Tebligat için Türkiye'deki adreslerini gösterir belgeyi,
c) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numaralarını bildirmeleri ve nüfus cüzdan suretlerini vermeleri (Aslı ihaleye başlamadan önce ibraz edilecektir.), tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,
ç) Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi (Tedavüldeki Türk parası, Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri limit içi ve süresiz teminat mektupları veya Hazine Müsteşarlığınca İhraç Edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri)
d) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslek kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil belgesi ve faaliyet belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise yukarıdaki (b), (ç) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ihale komisyonuna vermeleri şarttır. (Komisyona verilecek olan belgeler asıl yada noter tasdikli olması gerekmektedir.)
3- Yapılacak ihalelerde, tekliflerin posta yoluyla veya elden gönderilmesi halinde yine yukarıda belirtilen ihale gün ve saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına ulaştırılması gerekmektedir. Posta ile yapılacak müracaatlarda postadaki gecikmelerden İhale Komisyonu sorumlu değildir.
4- İstekliler, mesai saatleri içinde her türlü bilgi ve şartnameyi Bodrum Milli Emlak Müdürlüğünden bedelsiz olarak görebileceklerdir.
5- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
6- Taşınmaz satış ihaleleri sonrasında her hangi bir vergi, resim ve harç alınmayacaktır. Satış bedeli taksitle de ödenebilir. Taksitle ödeme hâlinde, satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda taksitlerle ödenir. Alacağın kalan kısmına kanunî faiz uygulanır.
7- Türkiye genelindeki ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir. (Bilgi İçin : 0 (252) 316 75 25)
İLAN OLUNUR.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR