Yazdır

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BŞK.

Belediyeye ait taşınmazın yıkım ve moloz kaldırılma işi ihalesi

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00449106
Şehir : Tekirdağ
Yayınlandığı Gazeteler

TEKİRDAĞ ŞAFAK 17.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEKİRDAĞ ŞAFAK 17.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhale Usulü : 2886 SAYILI DİK, AÇIK TEKLİF USULÜ
İhale Türü : Yapım İşi
İhalenin Yapılacağı Yer : Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi  Encümen Toplantı Salonu
İhale Tarihi : 27.10.2016 13:00
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

İLAN

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR

GENEL ŞARTLAR

MADDE 1- Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Ortacami Mahallesi, Mimar Sinan Caddesi No:50 adresinde bulunan, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası olarak kullanılan taşınmazın hurda karşılığı yıkım ve moloz kaldırılma işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesi gereğince açık arttırma usulü ile yapılacaktır.

MADDE 2- İhale 27/10/2016 Perşembe günü saat: 13:30’da Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır. İhaleye ait şartname mesai saatleri içerisinde Hürriyet Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı, Gülpare Sokak No:14 K:2 Süleymanpaşa/TEKİRDAĞ adresinde bulunan Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nda görülebilir. Şartname bedeli 150,00-TL. olup, ihaleye katılanların şartnameyi alması mecburidir. İdare gerekçesini kararda belirtmek sureti ile ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. İhale kararına itiraz edilemez.

MADDE 3- İhale konusu iş, yıkıma ait muhammen bedel, % 3 geçici teminat bedeli, ihale tarihi ve saati aşağıda görüldüğü gibi tespit edilmiştir.

MADDE 4- İhaleye katılmak isteyenlerin aşağıdaki belgeleri 26 Ekim 2016 Çarşamba günü mesai saati sonuna kadar (saat 17.00) Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığındaki görevli personele teslim etmeleri ve ihale günü saatinde Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

1) İkametgah belgesi aslı,

2) Türkiye de tebligat için adres gösterir belge aslı.

3) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi aslı.

a)Gerçek kişi olması halinde Ticaret ve Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge aslı.

(2016 yılı son üç ayına ait olacak )

b)Tüzel kişi olması halinde:Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odası veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinde veya benzeri bir makamdan alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge aslı. (2016 yılı son üç ayına ait olacak )

4-)Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi vermesi. İhale üzerinde kaldığı taktirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verir. Ayrıca grubun bütün ortakları kiralayan idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.

Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her birinin (1), (2), (3-a), (3-b) (4),(5),(7)(8) fıkrasındaki esaslara göre temin edecekleri belge asılları,

5-)Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri.

a)Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi aslı.

b)Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri aslı.

6-)Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza sirküsü aslı.

7)Şartname ve eklerinin satın alındığına dair belge aslı ile geçici teminatı yatırdığına dair belge aslı. Geçici teminat ve şartname bedelinin yatırılarak 26 Ekim 2016 Çarşamba günü mesai saati sonuna kadar dosya teslim edilmesi zorunludur.

8)Bağlı bulundukları vergi dairesinden 2016 yılı son üç ayına ait kesinleşmiş vergi borcu olup olmadığına dair alınmış belge aslı,

9)Bağlı bulundukları SGK‘dan 2016 yılı son üç ayına ait prim borcu olup olmadığına dair alınmış belge aslı,

10)Toplamda en az 20.000,00-TL tutarında bina yıkım işine ait İş Bitirme Belgesi (Kamu Kurum ve Kuruluşundan alınmış) veya İnşaat Mühendisliği diploması. İLAN OLUNUR.

YIKILACAK MUHAMMEN %3 GEÇİCİ İHALE İHALE

BİNANIN CİNSİ BEDEL (KDV Hariç) TEMİNATI TARİHİ SAATİ

BETONERME BİNA 9.568,40 TL 287,05- TL 27/10/2016 13:30

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR