Yazdır

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BŞK.

Belediyeye ait taşınmazın ihale yoluyla kiraya verilmesi

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00449154
Şehir : Tekirdağ
Yayınlandığı Gazeteler

DEVRİM 17.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
DEVRİM 17.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhale Türü : Kiraya Verme
İhale Usulü : 2886 SAYILI DİK, AÇIK TEKLİF USULÜ
İhale Tarihi : 26.10.2016 10:00
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

İLAN

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR

I.GENEL ŞARTLAR

Madde1-Mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait Tekirdağ İli, Çorlu İlçesinde bulunan 4 adet taşınmaz kira şartnamelerinde belirtilen şartlar dahilinde 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesi uyarınca açık teklif usulü ile 3 (üç) yıl müddetle kiraya verilecektir. Kira bedelleri aylık peşin olarak ödenecek olup, 2 inci ve 3 üncü yıllara ait kira artışı TUİK tarafından belirlenen ÜFE oranında yapılacaktır. Kira bedellerine KDV dahil değildir.

Madde2-Taşınmazların, İlçesi, mevkii, cinsi, no’su, m2’si, aylık muhammen ihale bedeli, %3 geçici teminatı ve ihale saati aşağıda belirtilmiştir.

Madde3-İhaleye ait şartname mesai saatleri içerisinde Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nda görülebilir. Şartname bedeli 150,00-TL. olup, ihaleye katılanların şartnameyi alması mecburidir.

Madde4-Geçici teminat 3 (üç) yıllık muhammen bedel üzerinden alınır. Oranı. % 3 (yüzde üç)’tür.

Madde5-Kesin teminat 3 (üç) yıllık İhale bedeli üzerinden alınır. Oranı % 6 (Yüzde altı)’dır

Madde6-İhale 27 Ekim 2016 Perşembe günü saat 14:00'da Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda başlatılacaktır.

Madde7- İhaleye katılmak isteyenlerin aşağıdaki belgeleri 26 Ekim 2016 Çarşamba günü mesai saati sonuna kadar

Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nda görevli personele teslim etmeleri ve ihale saatinde Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

1-) Yasal ikametgah olması.

2-) Geçici teminatı yatırdığına dair belge aslı ve şartname (varsa eklerinin) satın alındığına dair belge aslı. İhaleye

katılanların geçici teminatı ve şartname bedelini yatırarak 26 Ekim 2016 Çarşamba günü mesai saati sonuna kadar

dosya teslim etmeleri zorunludur.

3-) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi aslı.

a)Gerçek kişi olması halinde Ticaret ve Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge aslı

veya idarece onaylanmış sureti (2016 yılı son üç ayına ait olacak )

b)Tüzel kişi olması halinde :Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odası veya idare

merkezinin bulunduğu yer mahkemesinde veya benzeri bir makamdan alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı

olduğuna dair belge aslı belge aslı veya idarece onaylanmış sureti ile Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya idarece

onaylanmış sureti (2016 yılı son üç ayına ait olacak.)

4-)Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi vermesi. İhale

üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verir. Ayrıca grubun bütün ortakları kiralayan

idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.

a)Ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri (1, 3.a, 3.b, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 )’daki esaslara göre temin

edecekleri belge asılları.

5-)Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri.

a-) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi veya idarece onaylanmış sureti.

b-) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri veya idarece onaylanmış sureti.

6-)Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile

noter tasdikli imza sirküsü veya idarece onaylanmış sureti.

7-)Bağlı bulundukları Vergi Dairesinden Kesinleşmiş Vergi borcu olmadığına dair alınmış belge aslı veya idarece

onaylanmış sureti (2016 yılı son üç ayına ait olacak )

8-)Bağlı bulundukları SGK’dan kesinleşmiş SGK pirim borcu olup olmadığına dair alınmış belge aslı veya idarece

onaylanmış sureti (2016 yılı son üç ayına ait olacak )

9-)Otobüs ve Minibüs Yazıhanesi olarak kiralanacak dükkanların ihalesine katılacaklar için Ulaştırma Bakanlığı

Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü’nden alınmış olan noter onaylı F türü Yetki Belgesi.

10-)Türkiye de tebligat için adres gösterir belge aslı. İlan olunur.

KİRALANACAK TAŞINMAZLARIN

Muhammen

Mahallesi Mevkii Cinsi Kullanım amacı No'su m2'si İhale bedeli (Aylık) %3 geçici teminatı İhale Saati

Reşadiye Açık Otopark Mobo Dükkan 37/A 12 1.067,00-TL 1.152,36-TL 14:00

Yol kenarı

Reşadiye Açık Otopark Mobo Dükkan 37/B 12 1.067,00-TL 1.152,36-TL 14:15

Yol kenarı

Şeyhsinan Belediye Otogarı Dükkan Otobüs ve Minibüs 4 20 1.969,00-TL. 2.126,52-TL. 14:30

201/1 nolu Bina Yazıhanesi

Şeyhsinan Belediye Otogarı Dükkan Otobüs ve Minibüs 8 10 900,00-TL. 972,00-TL 14:45

201 nolu Bina Yazıhanesi

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR