TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Belediyeye ait otobüs ve minibüs yazıhanesi ihale yoluyla kiraya verilecektir

Kurum Hakkında

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Tarihi
:
27.10.2016 15:00
İhalenin Yapılacağı Yer
:
Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR

I.GENEL ŞARTLAR

Madde1- Büyükşehir Belediye Encümeninin 29.09.2016 tarih ve 682 sayılı kararı ile 2 (iki) yıl süre ile kiralanması kararı alınan mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait Tekirdağ İli, Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Turgut Mahallesi, Şehit Yüzbaşı Mayadağlı Caddesi Belediye Otogarında bulunan 47/10 nolu büfe ve 47/12 nolu otobüs ve minibüs yazıhanesi olarak kullanılmak üzere aşağıda belirtilen şartlar dahilinde 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesi uyarınca açık teklif usulü ile kiraya verilecektir. Kira bedeli aylık peşin olarak ödenecek olup, 2 inci yıla ait kira artışı TUİK tarafından belirlenen ÜFE oranında yapılacaktır. Kira bedeline KDV dahil değildir.

Madde2-Taşınmazın, İlçesi, mevkii, cinsi, no’su, m2’si, aylık muhammen ihale bedeli, %3 geçici teminatı ve ihale saati aşağıda belirtilmiştir.

Madde3-İhaleye ait şartname mesai saatleri içerisinde Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nda görülebilir. Şartname bedeli 150,00-TL. olup, ihaleye katılanların şartnameyi alması mecburidir.

Madde4-Geçici teminat 2 (iki) yıllık muhammen bedel üzerinden alınır. Oranı. % 3’dir.

Madde5-Kesin teminat 2 (iki) yıllık İhale bedeli üzerinden alınır. Oranı % 6 (Yüzde altı)

Madde6-İhale 27 Ekim 2016 Perşembe günü saat 15:00'da Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda başlatılacaktır.

Madde7- İhaleye katılmak isteyenlerin aşağıdaki belgeleri 26 Ekim 2016 Çarşamba günü mesai saati sonuna kadar Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nda görevli personele teslim etmeleri ve İhale saatinde Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

1-) Kanuni ikametgah olması.

2-) Geçici teminatı yatırdığına dair belge aslı ve şartname (varsa eklerinin) satın alındığına dair belge aslı. İhaleye

katılanların geçici teminatı ve şartname bedelini yatırarak 26 Ekim 2016 Çarşamba günü mesai saati sonuna kadar

dosya teslim etmeleri zorunludur.

3-) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi aslı.

a)Gerçek kişi olması halinde Ticaret ve Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge aslı

veya idarece onaylanmış sureti (2016 yılı son üç ayına ait olacak )

b)Tüzel kişi olması halinde :Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odası veya idare

merkezinin bulunduğu yer mahkemesinde veya benzeri bir makamdan alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı

olduğuna dair belge aslı veya idarece onaylanmış sureti ile Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya idarece onaylanmış

sureti. (2016 yılı son üç ayına ait olacak.)

4-)Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi vermesi. İhale

üzerinde kaldığı taktirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verir. Ayrıca grubun bütün ortakları kiralayan idare ile

yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.

a) Ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri (1, 3.a, 3.b, 4, 5, 6, 7, 8, 9 )’daki esaslara göre temin

edecekleri belge asılları

5-)Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri.

a-) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi veya idarece onaylanmış sureti.

b-) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri veya idarece onaylanmış sureti.

6-)Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile

noter tasdikli imza sirküsü veya idarece onaylanmış sureti.

7-)Bağlı bulundukları vergi Dairesinden Kesinleşmiş Vergi borcu olmadığına dair alınmış belge aslı veya idarece

onaylanmış sureti (2016 yılı son üç ayına ait olacak )

8-)Bağlı bulundukları SGK’dan kesinleşmiş SGK pirim borcu olup olmadığına dair alınmış belge aslı veya idarece

onaylanmış sureti (2016 yılı son üç ayına ait olacak )

9-)Otobüs ve Minibüs Yazıhanesi olarak kiralanacak dükkanların ihalesine katılacaklar için Ulaştırma Bakanlığı

Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü’nden alınmış olan noter onaylı F türü Yetki Belgesi veya idarece onaylanmış sureti

10-) Türkiye de tebligat için adres gösterir belge aslı. İLAN OLUNUR.

KİRALANACAK TAŞINMAZIN

Muhammen

İlçesi Mevkii Cinsi No'su m2'si İhale bedeli (Aylık) %3 geçici teminatı İhale Saati

Süleymanpaşa Belediye Otogarı Büfe 49/10 44.52 950,00-TL. 684,00-TL 15:00

Süleymanpaşa Belediye Otogarı Oto.Min.Yaz. 47/12 28,30 1.800,00-TL. 1.296,00-TL 15:15

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR