Yazdır

ERZİNCAN BELEDİYE BŞK.

Belediyeye ait arsanın satışı

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00491220
Şehir : Erzincan / Merkez
: 2016
Yayınlandığı Gazeteler

POSTA 25.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
Niteliği, Türü, Miktarı : Arsa Satışı
İhale Tarihi : 06.12.2016 10:30
İhale Kayıt No : 2886
İhale Türü : Satış
İhale Usulü : 2886 SAYILI DİK, KAPALI TEKLİF USULÜ
İhalenin Yapılacağı Yer : Erzincan Belediyesi Encümen Toplantı salonunda
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Madde 1- Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda tapu ve diğer bilgileri mevcut olan taşınmaz mal (arsa) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a maddesi gereğince Kapalı Teklif (artırma) usulü ile ihale edilmek üzere satılacaktır.

Madde 2 - İhale 06.12.2016 Salı günü saat 10:30’da Erzincan Belediyesi Encümen Toplantı salonunda Erzincan Belediyesi İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.

Madde 3- TAHMİN EDİLEN BEDEL, GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI VE ŞARTLARI

YENİ MAHALLE 1 ADET TAŞINMAZ MAL (ARSA) SATIŞI

S.NO

ADA

PARSEL

PEŞİN MUHAMMEN BEDEL TL

GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ TL

1

9

10

2.015,98

5.745.543,00

172.367,00 TL

Madde 4- İHALEYE İŞTİRAK EDECEKLERDE ARANILAN ŞARTLAR VE BELGELER

1- İkametgah veya İstekliye yapılacak her türlü yazışma ve tebligatlara esas olmak üzere adres beyanı.

2- Gerçek kişi olması halinde, T.C. Kimlik numarasını içeren Tasdikli nüfus cüzdan sureti veya Nüfus cüzdan fotokopisi.

3- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya. Meslek Odası belgesi.

a) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.

b) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

4- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri.

a) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

b) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekaletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi. (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.

5- Geçici teminat olarak belirtilen bedeli banka hesabına yatırarak aldıkları makbuz veya 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26 ncı maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi.

6- 2886 sayılı yasaya göre cezalı ve yasaklı olmadığına dair belge.

7- Erzincan Belediyesine, Vergi Dairesine, Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) prim borcu olmadığına dair ihale tarihindeki ay içerisinde alınmış belge.

8- Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.

9- İhale dosyasının idareden satın alındığına dair makbuzun aslı veya fotokopisini ibraz edeceklerdir.

Madde 5- İhaleye girebilmek için istenilen belgeler ihale günü ihale saatine kadar İşletme Müdürlüğü Gelir Tahakkuk Servisine teslim edilecektir. İhale saatinden sonraki müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

Madde 6- Teklifler; idare tarafından belirlenen taşınmaz malın (arsanın) satış bedeli üzerinden 5.745.543,00 TL (beşmilyonyediyüzkırkbeşbinbeşyüzkırküç) TL’nin altında olmamak üzere verilecektir.

Madde 7- Satılacak taşınmaz malın (arsanın) ödemesi; İhale bedeli peşin yatırılacaktır.

Madde 8- İhalenin yapılmasından doğacak türlü vergi, resim,tapu, harç, ücret ve bunun gibi masraflar tamamen taşınmaz malı (arsayı) satın alana aittir.

Madde 9- İhale ile ilgili şartname İşletme Müdürlüğü Gelir Tahakkuk Servisinden 500.00 TL.(Beşyüz Türk Lirası ) karşılığında temin edilebilir. Teklif verecek kişiler,ayrıntılı bilgi için Erzincan Belediyesi İşletme Müdürlüğünden veya 444 9 024 (dahili 1118 veya 1119) nolu telefondan ulaşabileceklerdir.

Madde 10- Belediye Encümeni ihale komisyonu olması sıfatı ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 29. Maddesine istinaden gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta, uygun bedeli ve süreyi tespit etmekte serbesttir.

Madde 11- İşbu ihale ilanı bilgi mahiyetinde olup, satış idari şartnamesi hükümleri geçerlidir.

İLAN OLUNUR

Bilgi İçin :

Erzincan Belediye Başkanlığı İşletme Müdürlüğü

Bahçelievler Mah.- ERZİNCAN

Telefon : 444 9 024 Dahili 1118-1119 Faks : 0446 223 26 31 www.erzincan.bel.tr

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR