Yazdır

CİHANBEYLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Belediyeye ait arsalar ihale yoluyla satılacaktır

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00497007
Şehir : Konya / Cihanbeyli
Yayınlandığı Gazeteler

CİHANBEYLİ EXPRES 01.12.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhale Tarihi : 20.12.2016 10:00
İhale Usulü : 2886 SAYILI DİK, AÇIK TEKLİF USULÜ
İhalenin Yapılacağı Yer : Belediye Toplantı Salonu
İhale Türü : Satış
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

CİHANBEYLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Mülkiyeti Belediyemize ait ilçemizin Karabağ Mahallesinde bulunan ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazların 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 45. maddesi gereğince açık artırma suretiyle 20.12.2016 Salı günü Belediye Encümenimizin huzurunda satışı yapılacaktır.

Taşınmaza ait şartname mesai saatleri içerisinde Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde görülebilir.

MAHALLE

ADA

PARSEL

CİNSİ

MİKTARI (M2)

MUHAMMEN BEDELİ(TL)

GEÇİCİ TEMİNATI (TL)

İHALE SAATİ

ATÇEKEN

420

6

ARSA

225,21 m2

16215,12 (kdv dahil)

486,46 TL

10:00

KARŞIYAKA

1076

1

ARSA

1547,99 m2

111455,28 (kdv dahil)

3343,66 TL

10:05

YENİCEOBA

987

1

ARSA

5087,54 m2

425000,00 (kdvahil)

12750,00 TL

10:10

YEŞİLÖZ

932

9

ARSA

647,11 m2

53710.13 (kdv dahil)

1611.31 TL

10:15

YEŞİLÖZ

933

6

ARSA

526:97 m2

43738.51 (kdv dahil)

1312.16 TL

10:20

YEŞİLÖZ

236

15

ARSA

628,06 m2

52128.98 (kdv dahil)

1563.87 TL

10:25

YAPALI

254

13

ARSA

3041,32 m2

60826.40 (kdv dahil)

1824,80 TL

10:30

YAPALI

254

14

ARSA

832,49 m2

16649,80 (kdv dahil)

499,50 TL

10:35

YAPALI

254

15

ARSA

834,81 m2

16696.20 (kdv dahil)

500,89 TL

10:40

YAPALI

254

16

ARSA

860,23 m2

17204.60 (kdv dahil)

516,14TL

10:45

YAPALI

254

17

ARSA

799,33 m2

15986.60 (kdv dahil)

479,60 TL

10:50

YAPALI

254

18

ARSA

831,52 m2

16630.40 (kdv dahil)

498,92 TL

10:55

GÖL YAZI

477

5

ARSA

1160,42 m2

23208,40 (kdv dahil)

696.26 TL

11:00

GÖL YAZI

477

6

ARSA

1326,00 m2

26520.00 (kdv dahil)

795,60 TL

11:05

TAŞPINAR

810

2

ARSA

3114,29 m2

62285.80 (kdv dahil)

1868,58 TL

11:10

1 – Taşınmazların ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince açık artırma sureti ile 20.12.2016 Salı günü Belediyemiz Encümeni huzurunda açık artırma suretiyle, Belediye toplantı salonunda Encümen (Komisyon) huzurunda yapılacaktır.

2 – Şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde idaremizde bedelsiz olarak görülebilir.

3 – İhaleye katılacaklar ;

a) İş veya ikamet adreslerini gösterir belgeyi,

b) Gerçek kişi olması halinde Nüfus cüzdanı fotokopisini,

Tüzel kişi olması halinde teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza sirküleri, Ticaret Sicil Gazetesi

örneği ve/veya Ticaret Odası kaydını ibraz etmek zorundadır.

c) Geçici teminat olarak belirtilen bedeli belediyemiz veznesine yatırarak aldıkları makbuz veya 2886 Sayılı

D.İ.Kanununun 26. Maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi.

d) Şahıslar aralarında noterden olmak kaydıyla adi ortaklık kurarak ihaleye katılabilirler,ortakların yukarıdaki belgeleri ayrı ayrı ibraz etmeleri gerekmektedir.

4 – Geçici teminatı yatırıp, taşınmaz alamayanların teminatları Mali Hizmetler Müdürlüğünce iade edilir. Taşınmaz mal satın alanların geçici teminatları ise taşınmaz bedeline mahsup edilir.

5 – 2886 sayılı D.İ.Kanunun 31. Maddesi gereğince İhalenin onay süresi 15 iş gündür. İta Amiri tarafından ihale onaylanmazsa taşınmaz satışı iptal edilir. İhalenin İta Amirince onaylanmayarak iptal edilmesi halinde ilgililer hiçbir hak iddia edemezler.

  1. İta amirince onaylanan ihale kararları, 2886 sayılı D.İ.Kanunun 32. Maddesi gereğince onaylandığı günden itibaren en geç 5 işgünü içinde, üzerine ihale yapılana veya vekiline, imzası alınmak suretiyle bildirilir veya iadeli taahhütlü mektupla tebligat adresine postalanır. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün, kararın istekliye tebliğ tarihi sayılır.
  2. Taşınmazın satın alma bedeli 2886 sayılı D.İ.K. 32. Maddesi gereğince yapılan tebliğat tarihinden itibaren en geç 1 ay içerisinde Belediyemize ödenecektir. 1 aylık süre içerisinde bedeli ödenmeyen taşınmazların teminatları belediyemize irat kaydedilir.
  3. Taşınmazlar peşin bedelle veya %20'si peşin,%40'ı 31.03.2017 ve % 40'ı 30.06.2017 tarihinde olmak üzere toplam 3 taksit ile satılabilecek,peşin satışlar haricindeki satışlara aylık kanuni yasal faiz uygulanacaktır.
  4. Satışı yapılan Taşınmazın Tapusu satış bedeli tamamen ödendikten sonra devredilecek olup, Tapu devir esnasındaki giderler taşınmazı alana aittir.

6 – Taşınmaz ve diğer bedelleri ödemeyenlerin taşınmaz satışı iptal edilerek teminatları Belediyemize irat kaydedilir ve İhaleye katılanlar bu şartları peşinen kabul etmiş sayılır.

8 - Satış listesinde yer alan İlçemiz Yeniceoba Mahallesinde bulunan 987 ada 1 parsel numaralı taşınmaz üzerinde Düğün Salonu bulunmakta ve yıkık vaziyette olduğundan taşınmaz satışını alan kişi veya kişiler bu taşınmaz üzerine Düğün Salonu ve eklentilerini yapacak ve bu amaçla kullanılacaktır.Alıcı tarafından düğün salonu ve eklentileri dışında kullanılması talep edilmesi halinde yapılacak plan tadilatında sadece Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı olarak tadilat yapılmasına izin verilecektir.

9 – Komisyon ( Encümen) ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun bu kararına itiraz edilemez.

10 – İhaleye fesat karıştırmak veya teşebbüs etmek yasaktır. Yasaklara uymayanlar hakkında 2886 sayılı yasanın 84. ve 85. sayılı maddeleri uygulanır.

11 – Bu şartnamede yazılı bulunmayan hususları Belediye Encümeni çözer.

12 – İhtilafların hal merci Cihanbeyli İcra Daireleri ve Mahkemeleridir.

13 – İhaleye katılanlar şartname hükümlerini aynen kabul etmiş sayılırlar.

İLAN OLUNUR.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR