EDREMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞI (VAN)

Belediyeye ait arsa satılacaktır

EDREMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞI (VAN)

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00860444
Şehir : Van / Edremit
Semt-Mahalle : FIRAT MAH. / SÜPHAN
Yayınlandığı Gazeteler

BÖLGE 10.09.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
BÖLGE 18.09.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Edremit İlçesi Eski Cami Mahallesi 182 ada, 2 parsel 3.072,91 m2 arsa
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
24.09.2018 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Edremit Belediye Başkanlığı Toplantı Salonunda Yapılacaktır.
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
EDREMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞI (VAN)

 1. Mülkiyeti, Van Edremit Belediye Başkanlığına ait, Edremit İlçesi Eski Cami Mahallesi 182 ada, 2 parsel 3.072,91 m2 arsanın; 2886 Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi kapsamında “Açık Teklif Usulü” ile satış ihalesi, Edremit Belediye Başkanlığı Toplantı Salonunda Yapılacaktır.
Mahalle Adresi İş Miktarı (M²) Türü Satış Muhammen Bedel (TL) % 3 Geçici Teminat İhale Tarihi İhale Saati
Eski Cami Eski Cami Mahallesi Hayret Caddesi 182 ada, 2 parsel 3.072,91 Arsa 507.030,15 15.211,00 24.09.2018 11.00

NOT: Muhammen bedel KDV Hariçtir.

 1. GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERDEN İSTENECEK BELGELER:
 1. Dilekçe (Satışa çıkan gayrimenkulün yerini bildiğine ve gördüğüne dair.)
 2. Kanuni ikametgâh Belgesi,(Nüfus Müdürlüğünden)
 3. Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 4. İmza sirküleri,(Noterden tasdikli)
 5. Geçici İhale Teminatı, Bedeli Makbuzu
 6. Cumhuriyet Savcılığından Adli Sicil Kaydı.
 7. Şartname Bedeli Makbuzu 2.000,00 TL
 8. SGK ve Vergi dairelerinden borcu yoktur Belgesi
 9. Tüzel kişi ise Oda Kayıt ve Yetki Belgesi,
 10. Ayrıca şirket veya istekliler adına teklifte bulunacak kimsenin vekâletnamesi ve imza beyannamesi (Noterden Tasdikli)
 11. Ticaret Sicil Gazetesi (Tüzel Kişi)
 12. Taşınmaz işyeri (Arsa) satış şartnamesi,

İstekliler; (d, i, j, k ) bentlerinde yazılı olan belgelerin aslını veya noter ya da idare tarafından aslı idarece görülmüştür onaylı örneklerini teklif dosyalarında sunacaklardır.
3- Muhammen bedelinin % 3’ü oranındaki tutarında geçici teminat banka teminatı mektubu ihale tarihi itibarı ile en az 90 gün olmalıdır veya Van Edremit Belediyesi Edremit Ziraat Bankası şubesi Iban No: TR68 0001 0019 5935 9520 6750 05 nolu hesaba yatırılacaktır.
4- İhale ile ilgili şartname, mesai saatleri dâhilinde Destek Hizmetleri Müdürlüğünde ücretsiz görülebilecektir. İhaleye katılacak olanlar ihale şartnamesini satın almak zorundadır. Şartnameyi satın almak isteyenlerin 2.000,00TL. (İkibinTürkLirası) şartname bedelini Van Edremit Belediyesi Edremit Ziraat Bankası şubesi Iban No: TR68 0001 0019 5935 9520 6750 05 nolu hesaba yatırılacaktır.
5- İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.
6- Usulüne uygun olarak hazırlanmış teklifler en geç 24.09.2018 tarih ve saat 11:00 e kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında “Edremit Belediyesi Ek Hizmet Binası Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne (Yeni Mahalle Elmalık Caddesi No:12 65170 Edremit/VAN) teslim etmek zorundadırlar.
7- Posta ile yapılacak müracaatlarda, teklifin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 37. ve 38. maddelerine uygun hazırlanması ve ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden istekli sorumludur.
8- KDV, vergi, resim, harçlar ve diğer tüm giderler istekliye aittir.
9- İhale kararının onayı ve ihaleyi alana tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde tüm vergilerin yatırılması ve taşınmazın bedelini Van Edremit Belediyesi Edremit Ziraat Bankası şubesi Iban No: TR68 0001 0019 5935 9520 6750 05 nolu hesap numarasına peşin olarak yatırılacaktır.
10- Satışı yapılan taşınmazın Tapu Tescil işlemleri ihalenin kesinleşmesine müteakip ihale bedelinin tamamı Belediyemizin hesap numarasına peşin olarak yatırıldıktan sonra, ihale bedeli ve vergilere ilişkin banka makbuzları Edremit Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğüne ibraz edildikten sonra Emlak ve İstimlak Müdürlüğü tarafından taşınmazın teslimat işlemleri başlatılacaktır.
11- Tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde taşınmazın bedelini ve müşteriye ait bulunan vergi, resim, harçlar ve diğer tüm giderleri ödemesi gerekir. Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminat gelir kaydedilir. İstekli bu durumdan dolayı herhangi bir hak talebinde bulunamaz.
12- İdari şartname ve ihale dokümanlarında bulunmayan hükümler 2886 sayılı kanundaki hükümler geçerlidir. İhtilaf halinde VAN Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
13- İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İletişim:
Edremit Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü 0 (432) 312 24 74- Dahili (13-14-19)

İLAN OLUNUR.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR