ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Belediyeye ait arsa ihale yoluyla kiraya verilecektir

Kurum Hakkında

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00450237
Şehir : İstanbul / Üsküdar
Yayınlandığı Gazeteler

DÜNYA 17.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
DÜNYA 21.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü, Miktarı
:
517 m2 alanlı arsa
İhale Tarihi
:
27.10.2016 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer
:
Üsküdar Belediyesi Encümen Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

ÜST HAKKI TESİS EDİLECEK TAŞINMAZIN

İLİ
İLÇESİ
MAHALLESİ

PAFTA
ADA
PARSEL

ALANI
(m²)

CİNSİ

FİİLİ
DURUMU

İMAR
DURUMU

TAHMİNİ BEDEL (TL)

GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (TL)

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

İSTANBUL
ÜSKÜDAR
BULGURLU

78
43

34

517,00

Arsa

Boş

Belediye Hizmet

Alanı

YILLIK
18.000,00 TL +KDV

540,00 TL

27.10.2016

10:00

AÇIKLAMALAR

1.İhale Konusu İşin Niteliği: Üsküdar Belediyesi mülkiyetindeki Bulgurlu Mahallesi, 78 pafta 43 ada 34 parsel sayılı 517,00 m2 alanlı taşınmazın 30 (otuz) yıl süreli, bağımsız ve sürekli nitelikli mülkiyetin gayri ayni hak (üst hakkı) tesisi ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi uyarınca kapalı teklif usulü ile, ilanda belirtilen muhammen bedel üzerinden karşısında yazılı tarih ve saatte Üsküdar Belediyesi Encümen salonunda toplanacak Komisyonca yapılacaktır.

2.İhale Yeri ve Konusu: Üsküdar Belediyesi mülkiyetinde bulunan 517,00 m2 alanlı, Bulgurlu Mahallesi, 78 pafta, 43 ada, 34 parseldir.

3.İhale Konusu: Yukarıda tapu kaydı, nitelikleri ve diğer özellikleri belirtilen parsel üzerine 30 (Otuz) yıl süre ile mülkiyetin gayri ayni hak (üst hakkı) tesis edilerek bina yapılması, Eğitim ve Sosyal Hizmet amaçlı kullanılması işinin ihalesidir.

4.Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı: İhale şartnamesi ve diğer evraklar mesai saatleri içerisinde Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nden temin edilebilir, ücretsiz görülebilir. Şartname bedeli 250,00 TL'dir.

5.İhalenin yapılacağı yer, tarih ve saat: İhale Üsküdar Belediyesi Encümen Salonunda İhale komisyonu huzurunda 27.10.2016 tarihinde saat 10:00 da yapılacaktır.

6.İhalenin Usulü: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35/a fıkrası gereği Kapalı Teklif Usulü ile yapılacaktır.

7.Tahmini bedel ve geçici teminat miktarı:

7.1.Mülkiyetin gayri ayni hak (üst hakkı ) tesisi tahmini bedeli yıllık 18.000,00 TL + KDV'dir. Tahmini üst hakkı bedelinin l (bir) yıllık tutarı toplamının % 3'ü olan 540,00 TL tutarında geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu alınacaktır.

7.2.Ödenecek yıllık bedel haricinde parsel üzerine yapılacak binada verilen hizmet kapasitesinin %10'u kadar Belediye tarafından belirlenen ihtiyaç sahibi kişilere ücretsiz hizmet verilecektir.

8. İsteklilerde aranacak belgeler:

8.1.Kanuni ikametgahı olması

8.2.Türkiye'de tebligat için adres göstermesi

8.3.Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi vermesi.

8.3.1.Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar Siciline kayıtlı olduğuna dair belge ibraz etmesi,

8.3.2.Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan 2016 yılı içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğunu gösterir belge (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

8.3.3.0rtak Girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (8.3.1) ve (8.3.2) deki esaslara göre temin edecekleri belgeleri sunacaklardır. Ortak Girişimciler ihaleden sonra birlikte şirket kurabilirler. Ancak, İdareye karşı, Ortaklar ve Şirket ayrı ayrı sözleşme ve şartnamelerin tamamından sorumlulardır. Şirket kurulması için İdare’nin onayının alınması zorunludur.

8.3.4. Vakıf veya dernek olması halinde dernek tüzüğünde veya vakıf senedinde kuruluş gayesine uygun olarak gayrimenkul kiralama, üst hakkı, intifa hakkı edinme vb. hususlarda yetkiye haiz olduğu belirtilmiş olmalıdır. Dernek tüzüğü veya Vakıf kuruluş senedi ibraz edilmelidir.

8.4.İmza sirküleri/beyannamesi vermesi,

  1. Gerçek kişi olması halinde Noter tasdikli imza beyannamesi,
  2. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış olması gerekir.)
  3. Ortak Girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (8.4.1)ve (8.4.2) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,

8.5.İstekliler adına vekaleten ihaleye iştirak ediliyorsa, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin
vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi (Türkiye'de şubesi
bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekaletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya
Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması zorunludur.)

8.6.Yeterliliğe ilişkin belgeler:

  1. 2014 - 2015 yıllarına ait ve 2016 yılını kapsayan Gelir veya Kurumlar Vergisi borcu olmadığına dair ilgili vergi dairesinden alınmış belge vermesi.
  2. Vergi Dairesi veya Yeminli Mali Müşavirlerce tasdikli son 3 yıla ilişkin bilanço ve gelir gider tablosu vermesi
  3. Faaliyet Belgesi, ihale konusu işle ilgili faaliyetleri yapabileceğine dair belge vermesi.

8.7.Bu ilanın 7. maddesinde belirtilen miktarda geçici teminatın Belediye’ye yatırıldığına dair alındı belgesi
veya banka teminat mektubu vermesi.

  1. İsteklilerin ortak girişim halinde, bu şartnameye ekli örneğine uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesi vermesi (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verirler, ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapılacak ihale sözleşmesini şahsen veya vekil tayin edecekleri kişiler vasıtasıyla imzalarlar).
  1. SGK'ya borcu olmadığına dair son bir ay içerisinde alınmış belge vermesi,
  1. İhale dosyasını idareden satın aldığına dair dosya alındı makbuzunun aslını vermesi,
  1. İhaleye katılacak isteklilerin, şartnamede belirtilen ve örneği sunulan teklif mektubunu, en geç 26/10/2016 Çarşamba günü saat 17:00'a kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Üsküdar Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.

9.İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

10.Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve/veya postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul
edilmeyecektir.

11.Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) İdaresinin saat ayarı esastır.

İlan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR