KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Belediyeye ait 9 adet taşınmaz ihale usulüyle satılacaktır

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Mesken, Arsa
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
24.01.2018 15:10
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Encümen toplantı salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İ L A N

KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1-Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda tapu kayıtları ve muhammen bedelleri yazılı 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 ıncı sıradaki gayrimenkuller 2886 sayılı Kanun ve şartnamesi dâhilinde Açık Teklif Usulü ile 7, 8 ve 9 uncu sıradaki gayrimenkul Kapalı Teklif Usulü ile satılacaktır.

2- İhale 24.01.2018 Çarşamba günü saat 15:10' da Belediye Encümenince, Encümen toplantı salonunda yapılacaktır.

3-İhaleye gireceklerin en geç 24.01.2018 Çarşamba günü saat 12:00’a kadar geçici teminat bedelini Belediyemize nakit yatırmaları veya 2886 sayılı kanuna göre teminat yerine geçen belgeler ile 5 ve 7 nci maddede belirtilen belgeleri Belediyemiz Gelir ve Tahakkuk Şefliği’ne ibraz etmeleri gerekmektedir.

4- Gayrimenkullerin bedelleri ;
a) Satılacak 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 9 uncu sıradaki gayrimenkullerin bedelleri sözleşme tarihinde % 25’i peşin geri kalanı peşinat tahsil edildikten 1 ay sonra başlamak üzere 23 ay eşit aralıklı taksit halinde;
b) 7 ve 8 inci sıradaki gayrimenkullerin bedelleri sözleşme tarihinde % 25’i peşin geri kalanı peşinat tahsil edildikten 1 ay sonra başlamak üzere 12 ay eşit aralıklı taksit halinde ödenecek olup, satışlardan doğacak KDV ile ilgili 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununa göre işlem yapılacaktır.

5-Kapalı Teklif Usulü ihaleye katılabilmek için istenen belgeler;
A- Dış zarf
a)Müracaat dilekçesi (ADNKS’nde bulunan adres yazılacak)
b)Nüfus Cüzdanı fotokopisi.( T.C Kimlik Numaralı)
c)Geçici teminat (2886 sayılı D.İ.K.’nun 26 ıncı maddesinde belirtilen değerler geçerlidir)
d)Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile Ticaret ve/veya Sanayi Odası ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge ve tüzel kişiliğin imza sirküleri,
e)İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekaletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi,
f) Ortak girişim olması halinde ortakların hisse oranlarını gösterir Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi, (Ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri için belirtilen belgelerin verilmesi gerekir.)
B- İç zarf
a)Teklif mektubu

6-Kapalı Teklif Usulü ihaleye katılmak isteyenler ihale zarflarını ihale günü saat 12:00’a kadar encümen başkanlığına sunulmak üzere Yazı İşleri Müdürlüğüne, (posta ile gönderilerde olabilecek gecikmeler kabul edilmez.) teslim etmeleri gerekmektedir.

7- Açık teklif usulü ihaleye katılabilmek için istenen belgeler.
a)Müracaat dilekçesi (ADNKS’nde bulunan adres yazılacak)
b)Nüfus Cüzdanı fotokopisi.( T.C Kimlik Numaralı)
c)Geçici teminat (2886 sayılı D.İ.K.’nun 26 ncı maddesinde belirtilen değerler geçerlidir)
d)Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile Ticaret ve/veya Sanayi Odası ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge ve tüzel kişiliğin imza sirküleri,
e) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekaletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi,
f) Ortak girişim olması halinde ortakların hisse oranlarını gösterir Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi, (Ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri için belirtilen belgelerin verilmesi gerekir.)

8- Şartname hakkında detaylı bilgi Belediyemiz Gelir ve Tahakkuk Şefliğinde görülebilir.

9-Belediye Encümeni; ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

S.N

Mahalle

Ada

Parsel

M2

Kat

Bağ. Böl.

Niteliği

Muhammen Bedel TL

Geçici Tem. Bedeli TL

1

Hacı Sadık

22562

3

150,00

3

16

Mesken

200.000,00

6.000,00

2

Hacı Sadık

22562

3

150,00

4

24

Mesken

210.000,00

6.300,00

3

Hacı Sadık

22562

3

150,00

5

25

Mesken

220.000,00

6.600,00

4

Hacı Sadık

22562

3

125,00

6

32

Mesken

195.000,00

5.850,00

5

Hamzaoğlu

32524

2

125,00

Zemin

1

Mesken

195.000,00

5.850,00

6

Hamzaoğlu

32524

2

145,00

3

10

Mesken

250.500,00

7.515,00

7

Fevzi Çakmak

---

878

16.577,11

---

---

Arsa

10.775.000,00

323.250,00

8

Fevzi Çakmak

---

879

16.194,50

---

---

Arsa

10.526.000,00

315.780,00

9

H.Yusuf Mescit

30802

1

37.211,57

---

---

Arsa

20.466.000,00

613.980,00

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR