Yazdır

İLKADIM BELEDİYE BŞK.

Belediyeye ait 3.288,38 m2 alanın 10 yıllığına kiraya verilmesi

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00449661
Şehir : Samsun
Yayınlandığı Gazeteler

HEDEF HALK 17.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
HEDEF HALK 17.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhalenin Yapılacağı Yer : İlkadım Belediye Encümen Toplantı Salonu
İhale Türü : Kiraya Verme
İhale Usulü : 2886 SAYILI DİK, KAPALI TEKLİF USULÜ
İhale Tarihi : 25.10.2016 10:00
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

İLKADIM BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

- iLAN -

1- Mülkiyeti Samsun İlkadım Belediyesi’ne ait Samsun İli, İlkadım İlçesi,Badırlı Mahallesi 9600 ada 6 nolu parselin ihale dosyasında 2 nolu alan olarak gösterilen 3.288,38 m2’lik kısmı 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35. maddesinin (a) bendi gereğince KAPALI TEKLİF ve AÇIK ARTTIRMA usulü ile 10 ( ON ) yıllığına kiraya verilecektir.

2- Samsun İli, İlkadım İlçesi,Badırlı Mahallesi 9600 ada 6 nolu parselin ihale dosyasında 1 nolu alan olarak gösterilen 1.000,00 m2’lik kısmı üzerine 31.12.2014 tarih ve 29222 (4.mükerrer) sayı ile Resmi Gazete yayımlanan Atık Getirme Merkezi Tebliği’nin hükümlerine uygun olarak “Atık Getirme Merkezi” kurmak , 01.01.2017 tarihine kadar tüm ruhsat şartlarını sağlayacak hale getirmekle ve Belediyeye teslim etmekle yükümlüdür.

Taşınmazın kira bedeli (aylık) 1.200,00 TL (Bin İki Yüz Türk Lira )olup, geçici teminatı 4.320,00 TL (Dört Bin Üç Yüz Yirmi Türk Lira ) ’dır.

3- İhale 25/10/2016 Salı günü saat 10:00’da İlkadım Belediye Encümen Toplantı Salonunda ( Pazar Mahallesi 100. Yıl Bulvarı No:73 İlkadım/SAMSUN ) yapılacak olup, teklifler 24/10/2016 mesai bitimine kadar İlkadım Belediyesi Gazi Hizmet Binası Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne (Bahçelievler Mahallesi Şehit Mehmet Sandıkçı Sokak no:1 55070 İlkadım/SAMSUN) teslim edilecektir.

4- İhaleye katılacak olanlardan istenecek belgeler:

A)Kanuni İkametgâh Adresi, ( Nüfus İdaresi’nden alınacak )

B)Tebligat için adres göstermesi,

a-Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ticaret, sanayi odası veya esnaf sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b-Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idari merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c-Ortak Girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)deki esaslara göre temin edecekleri belge,

C)Geçici Teminatını vermesi, (İhale bedelinin %’3’ü oranında)

D)İmza sirkülerini vermesi,

a-Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,

b-Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c-Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkrasındaki esaslara göre temin edecekleri belge,

E)İstekliler adına vekâleten iştirak ediyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini vermesi,

F)İhale dosya bedelinin ödendiğini gösteren makbuz,

G)Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınacak borcu yoktur yazısı,

5- İhale şartnamesi mesai saatleri içerisinde Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünde incelenebilir. İhale şartnamesi 200,00 TL bedel karşılında Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden ( İlkadım Belediyesi Gazi Hizmet Binası -Bahçelievler mahallesi, Şehit Mehmet Sandıkçı Sokak No:1 İlkadım/SAMSUN) temin edilebilir.

6- Posta ve telgraf ile müracaatta gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İLKADIM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR