ERDEMLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Belediyeye ait 29 adet gayrimenkul ihale usulüyle satılacaktır

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
29 adet gayrimenkulün ayrı ayrı ihale ile satışı
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
25.04.2018 09:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Erdemli Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda İhale Komisyonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
ERDEMLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
GAYRİMENKUL SATIŞ İHALESİNE AİT İLAN

Madde 1- İŞİN NEVİ, YERİ, NİTELİĞİ VE MİKTARI :
İlçemiz sınırları içerisinde mülkiyeti Erdemli Belediyesine ait 26 adet tam parsel ile 3 adet hisseli parselin birbirinden bağımsız olarak ayrı ayrı 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesine göre açık teklif (pey sürme) usulü ile satılması işidir.

Madde 2-İŞİN TAHMİN EDİLEN BEDELİ, GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI :

SIRA NO

MAHALLE

ADA

PARSEL

YÜZÖLÇÜMÜ

HİSSESİ

CİNSİ

TAŞINMAZIN
DEĞERİ

GEÇİCİ TEMİNAT

TARİH
SAAT

1

AKPINAR

101

35

2966,59

TAM

TARLA

30,000.00 TL

900.00 TL

25.04.2018 09.00

2

ALATA

667

23

314,00

TAM

ARSA

250,000.00 TL

7,500.00 TL

25.04.2018 09.20

3

AYDINLAR

132

31

477,56

TAM

TARLA

45,000.00 TL

1,350.00 TL

25.04.2018 09.40

4

BATISANDAL

103

134

1657,88

TAM

ARSA

100,000.00 TL

3,000.00 TL

25.04.2018
10.00

5

ÇEŞMELİ

16

30

234,50

TAM

ARSA

20,000.00 TL

600.00 TL

25.04.2018 10.20

6

ESENPINAR-MERKEZ

124

888

879,67

TAM

ARSA

25,000.00 TL

750.00 TL

25.04.2018 10.40

7

ESENPINAR-POŞLU

132

12

634,17

TAM

ARSA

35,000.00 TL

1,050.00 TL

25.04.2018 11.00

8

ESENPINAR-MERKEZ

191

3

647,87

TAM

ARSA

45,000.00 TL

1,350.00 TL

25.04.2018 11.20

9

ESENPINAR-MERKEZ

192

4

451,18

TAM

ARSA

37,000.00 TL

1,110.00 TL

25.04.2018 11.40

10

GÜCÜŞ

104

38

378,84

TAM

ARSA

15,000.00 TL

450.00 TL

25.04.2018 14.00

11

GÜCÜŞ

104

39

1105,09

TAM

ARSA

40,000.00 TL

1,200.00 TL

25.04.2018 14.20

12

KARAHIDIRLI

451

380,00

TAM

ARSA

30,000.00 TL

900.00 TL

25.04.2018 14.40

13

KARAHIDIRLI

1756

837,00

TAM

ARSA

60,000.00 TL

1,800.00 TL

25.04.2018 15.00

14

KARGIPINARI

118

8

1000,00

454,00

ARSA

368,000.00 TL

11,040.00 TL

25.04.2018 15.20

15

KOCAHASANLI

13

7

952,00

317,00

ARSA

90,000.00 TL

2,700.00 TL

25.04.2018 15.40

16

KOCAHASANLI

35

4

856,00

TAM

PARK

350,000.00 TL

10,500.00 TL

25.04.2018 16.00

17

KOYUNCU

86

383

350,32

TAM

TARLA

25,000.00 TL

750.00 TL

25.04.2018 16.20

18

KOYUNCU

853

8

853,68

TAM

ARSA

280,000.00 TL

8,400.00 TL

25.04.2018 16.40

19

KÖSERELLİ

101

44

536,89

TAM

TARLA

8,000.00 TL

240.00 TL

26.04.2018 09.00

20

KUMKUYU-ÇANAKÇI

584

13

583,00

TAM

ARSA

40,000.00 TL

1,200.00 TL

26.04.2018 09.20

21

LEMAS

279

8

94,66

TAM

ARSA

15,000.00 TL

450.00 TL

26.04.2018 10.00

22

MERKEZ

553

15

524,00

442,00

ARSA

320,000.00 TL

9,600.00 TL

26.04.2018 10.20

23

SARIKAYA

137

27

439,10

TAM

TARLA

11,000.00 TL

330.00 TL

26.04.2018 10.40

24

SARIKAYA

158

38

951,00

TAM

TARLA

35,000.00 TL

1,050.00 TL

26.04.2018 11.00

25

SIRAÇ

101

649

433,63

TAM

ARSA

10,000.00 TL

300.00 TL

26.04.2018 11.20

26

TAPURELİ

102

123

680,03

TAM

TARLA

20,000.00 TL

600.00 TL

26.04.2018 11.40

27

TOROS

101

1529

613,88

TAM

TARLA

20,000.00 TL

600.00 TL

26.04.2018 15.00

28

TOROS

101

2073

787,01

TAM

TARLA

30,000.00 TL

900.00 TL

26.04.2018 15.20

29

TÖMÜK

3

17

215,22

TAM

ARSA

70,000.00 TL

2,100.00 TL

26.04.2018 15.40


Geçici teminat satış muhammen bedelinin %3’ü dür.
Teminatların 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 26. maddesinde belirtilen değerlerden birisi olması gereklidir.
Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir. İdarece alınan teminatlar her ne surette olursa olsun haczedilemez veya üzerlerine ihtiyati tedbir konulamaz.

Madde 3 -İHALENİN USULÜ, YER VE ZAMANI :

İhale 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık arttırma usulü (pey sürme) uygulanmak suretiyle 25-26 Nisan 2018 tarihinde Çarşamba-Perşembe günü, madde 2’de yer alan tablodaki saatlerde yapılacaktır.
Erdemli Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda İhale Komisyonu (Belediye Encümeni) huzurunda yapılacaktır.
Saat ayarında Posta, Telgraf, Telefon (PTT) ve Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) idarelerinin saat ayarlaması esastır.

Madde 4- İHALEYE KATILACAKLARDA ARANACAK ŞARTLAR VE BELGELER :

İhaleye katılacak olan gerçek ve tüzel kişilerde aşağıdaki şartlar aranır:
4.1. Türkiye’de tebligat için adres gösterir belge,
4.2. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 37. Maddesinde belirtildiği şekilde hazırlanmış Teklif mektubu,
4.3. Kamu Kurumlarının İhaleye katılabilmesi için idarece kurumun adına düzenlenmiş yetki belgesi,
4.4. Kurumsal firmalar için;

a- Ticaret ve/veya Sanayi Odası kayıtlı Belge,
b- Ticaret sicil gazetesi,
c-Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge
4.5.Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin yukarıda (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge,
4.6. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimsenin işbu ihaleye istekli adına katılımı ve teklif sunumuna ilişkin noter onaylı vekâletnamesi ile vekâleten iştirak edene ait noter onaylı imza sirküleri, kamu kurumları için ihaleye katılması için kurumun yetkili ita amiri tarafından ihaleye katılabilme ve ihalede teklif sunabilmesini sağlayan yetkilendirme belgesi,
4.6.1. Ortaklık beyannamenin düzenlenmesi ve ortaklarca imzalanması,
4.6.2. Ortaklık oluşturulduğuna dair, ortaklarca imzalanan sözleşmenin ibrazı. Sözleşme noter onaylı olacaktır.

4.7. Bu şartnamede belirtilen geçici teminat miktarları, 2886 sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen değerlerden birisi olması gereklidir.
4.8. İdarece belirlenen 150,00.- (yüz elli) TL’sı tutarındaki ihale şartname bedelini belediye cari hesabının bulunduğu bankaya veya belediye veznesine yatırmalarına ilişkin belge,
4.9. Yer gördüm belgesinin istekli tarafından ve Belediye yetkilisi tarafından imzalanmış ve onaylanmış olması,
4.10. Belediyeye borcu olmadığına dair belge.

Madde 5- ŞARTNAME VE EKLERİNİN NEREDEN VE HANGİ ŞARTLARLA ALINACAĞI :

İhaleye ilişkin şartname ve diğer belgeler Erdemli Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde görülebilir ve şartnamede belirtilen 150,00-TL bedel ödenmek suretiyle satın alınabilir.

İş bu ihalelere katılmak isteyenlerin dosyalarını en geç 25-26 Nisan 2018 tarihi ihale saatine kadar Erdemli Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde sıra numaralı alındılar karşılığında vermeleri zorunludur.

İlan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR