ÇAYIROVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Belediyeye ait 10 adet arsa ihale usulüyle satılacaktır

ÇAYIROVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Çayırova belediyesine ait 10 adet arsa satılacaktır
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
17.09.2018 13:30
Son Başvuru ve Teklif Tarihi
:
17.09.2018 13:30 Çayırova Belediyesi İhale Servisi
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Belediye Encümen Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ÇAYIROVA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN


1-Mülkiyeti Belediyemize ait olan; aşağıda kayıtları, muhammen bedelleri, Geçici teminat miktarları ve ihale saati bulunan taşınmazların satılması işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi gereği “Kapalı Teklif Usulü” çerçevesinde muhammen bedelin arttırılması suretiyle ihaleye konmuştur.

Sıra No

Adresi

Ada Parsel No

Toplam Alan( m² )

Cinsi

İhale Tarihi

İhale Saati

Muhammen Bedel

Dosya Satış Bedeli

Geçici Teminatı

1

Şekerpınar Mh. Bengü Sokak

636 Ada, 3 Parsel

1.120,34 m²

Arsa

17.09.2018

13.30

1.568.476,00 ₺

500,00 ₺

47.054,28 ₺

2

Şekerpınar Mh. Nazmi Balcı Cd.

538 Ada, 3 Parsel

1.086,55 m²

Arsa

17.09.2018

13.45

1.358.187,50 ₺

500,00 ₺

40.745,63 ₺

3

Şekerpınar Mh. Elif Sokak

811 Ada, 2 Parsel

981,66 m²

Arsa

17.09.2018

14.00

981.660,00 ₺

500,00 ₺

29.449,80 ₺

4

Şekerpınar Mh. Elvan Sokak

810 Ada, 2 Parsel

1.318,57 m²

Arsa

17.09.2018

14.15

1.450.427,00 ₺

500,00 ₺

43.512,81 ₺

5

Şekerpınar Mh. Yeşim Sokak

603 Ada, 24 Parsel

693,85 m²

Arsa

17.09.2018

14.30

1.040.775,00 ₺

500,00 ₺

31.223,25 ₺

6

Şekerpınar Mh. Pırıltı Sokak

696 Ada, 11 Parsel

1.421,29 m²

Arsa

17.09.2018

14.45

1.847.677,00 ₺

500,00 ₺

55.430,31 ₺

7

Şekerpınar Mh. Altınay Sk.

478 Ada, 2 Parsel

1.100,90 m²

Arsa

17.09.2018

15.00

1.651.350,00 ₺

500,00 ₺

49.540,50 ₺

8

Şekerpınar Mh. Ramazan Sk.

607 Ada, 11 Parsel

1.580,18 m²

Arsa

17.09.2018

15.15

1.422.162,00 ₺

500,00 ₺

42.664,86 ₺

9

Şekerpınar Mh. Sevda Sk.

682 Ada, 7 Parsel

567,25 m²

Arsa

17.09.2018

15.30

850.875,00 ₺

500,00 ₺

25.526,25 ₺

10

Şekerpınar Mh. Işık Sk.

820 Ada, 5 Parsel

2046,72 m²

Arsa

17.09.2018

15.45

2.456.064,00 ₺

500,00 ₺

73.681,92 ₺

2-Bu satış işinin ihalesinde Devlet İhale Kanunu hükümlerine uyulacaktır.

3-Satış ihaleleri 17.09.2018 Pazartesi günü bu ilanın 1 maddesinde belirtilen saatlerde Belediye Encümen Toplantı Salonunda Encümence yapılacaktır.

4-İhale şartnamesi ve diğer evraklar mesai saatleri içinde Destek Hizmetleri Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir

5-Belediyemizce yapılacak ihaleye katılacak olan isteklilerin aşağıdaki belgeleri sunmaları gerekmektedir;
A) İstekli gerçek kişi ise;
a) Türkiye’de Kanuni ikametgâhı olması, Muhtarlıktan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış ikametgâh Belgesi
b) Noter tasdikli imza beyannamesi
c) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
ç) İhaleye iştirak edecek tarafından her sayfası imzalanmış Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi,
d) Nüfus Cüzdanı Sureti veya arkalı önlü nüfus cüzdan fotokopisi,
e) Satış şartnamesi satın aldığına dair makbuz aslı,
f) Teklif edilen bedelin en az %3’ü tutarındaki geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya Limit Dahili Süresiz Banka Teminat Mektubu,
g) Çayırova Belediyesine herhangi bir borcu (Kira, Emlak, ÇTV) olmadığına dair belge,
h) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu (Ek 1),
k) Türkiye’de tebligat adresi için adres göstermesi (Ek 2),
l) 2886 sayılı D.İ.K.’ e göre cezalı olmadığına dair beyan (Ek 3),
m) Ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi, ayrıca ortak girişimi oluşturan
ortakların her biri istenen belgeleri ayrı ayrı (geçici teminat hariç) vereceklerdir.
B) İstekli tüzel kişi ise;
a) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odasından tüzel kişiliğin
sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
b) İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil
gazetesi, bu bilgilerin tamamının Ticaret Sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere Ticaret sicil gazeteleri veya bu
hususları gösteren belgeler
c) Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
ç) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
d) Teklif edilen bedelin en az %3’ü tutarındaki geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya süresiz Limit Dahili Banka Teminat Mektubu,
e) İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası imzalanmış şartname Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi,
f) Satış şartnamesi satın aldığına dair makbuz aslı,
g) Çayırova Belediyesine herhangi bir borcu (Kira, Emlak, ÇTV) olmadığına dair belge
h) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu (Ek 1),
k) Türkiye’de tebligat adresi için adres göstermesi (Ek 2),
l) 2886 sayılı D.İ.K.’ e göre cezalı olmadığına dair beyan (Ek 3),
m) Ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi, ayrıca ortak girişimi oluşturan
ortakların her biri istenen belgeleri ayrı ayrı (geçici teminat hariç) vereceklerdir.

6- İhaleye iştirak edeceklerin, istenilen belgelerle birlikte Çayırova Belediyesi İhale Servisine en geç 17/09/2018 Pazartesi günü girecekleri ihalenin saatin . de başvuru da bulunmaları gerekmektedir.

7- Bu ihaleden doğacak, her türlü vergi, resim harç vb. masraflar yükleniciye ait olup, taşınmazlara KDV uygulanmayacaktır.

8- Tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde ihale bedelinin tamamı ödenecektir.

9- Başvuru dosyası idareye verildikten sonra, son müracaat tarihinden önce olsa dahi, dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksikevrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

10-İdareye verilen bütün belgelerin aslı veya noter onaylı suretleri sunulabileceği gibi İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce İdare
tarafından "aslı idarece görülmüştür" veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler.

11-Postayla yapılacak müracaatlarda postadan meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

12-İhale Komisyonu mahiyetindeki olan encümenin ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olduğu, 2886 sayılı yasanın 17. maddesi gereği ilan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR