OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ

Belediyeden satılık arsa

Kurum Hakkında

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00446742
Şehir : Osmaniye / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

MİLLİYET 17.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Tarihi
:
09.11.2016 15:00
İhalenin Yapılacağı Yer
:
İl Encümeni odası
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C
OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ
İL ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN

İLAN

Aşağıda nitelikleri belirtilen İl Özel İdaresine ait taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a (Kapalı Teklif) maddesi gereğince 09/11/2016 tarihinde Çarşamba günü saat 15.00 ‘de ilan sırasına göre İl Encümeni odasında ihale ile satışı yapılacaktır.

S.NO

TAŞINMAZ MEVKİİ

PAFTA

TAŞINMAZ ALANI (m²)

HİSSE ORANI

NİTELİĞİ İMAR DURUMU

TAHMİNİ BEDELİ

TL

GEÇİCİ TEMİNAT TL

İHALE TARİH VE SAATİ

ADA

PARSEL

1

Merkez Adnan Menderes (Raufbey) Mah.

2085

4

10.572,84

Tam

Arsa 5. Kat Ticaret+Konut Alanı

14.253.300,00

427.600,00

09.11.2016

Saat:15,00

2

Merkez Adnan Menderes (Raufbey) Mah.

1

291 4

11.000,00

Tam

Arsa

5 Kat Konut Alanı

7.918.500,00

237.555,00

09.11.2016

Saat:15,15

İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI

1-Gerçek Kişilerin;

a- Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

b- İhale tarihinden en az bir ay önce alınmış tasdikli ikametgah belgesi.

c- Noter tasdikli imza sirküleri, temsil durumunda noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi,

d- İhale dokümanı alındığına dair banka dekontu,

e- Tebligat için adres beyanı,

f- Yer görme belgesi

g- İhale muhammen bedelinin % 3’ü tutarında geçici teminat mektubu veya banka dekontu,

2- Özel hukuk tüzel kişilerin;

a-2015 yılı vizeli Sanayi ve Ticaret Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya benzeri mesleki kuruluşların siciline kayıtlı olmak ve buna dair belge,

b-İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları yukarıda belirtilenlerin yanı sıra, İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından ya da benzeri mesleki kuruluşların, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi, son şeklini gösterir ticari sicil gazetesi (aslı veya noter onaylı örneği) ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletname ve imza sirkülerini,

c-Ortak girişim şeklinde teklif verilmesi halinde, Noter Tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklarca imzalanan Ortaklık Sözleşmesi ve her bir ortak için yukarıda 1.bendin a,b,c,d,e,f,g bentlerinde istenilen belgeleri,

d- İhaleye katılacak olanların % 3 geçici teminat ve 1.000,00 TL ihale dosya bedelini T.C. Ziraat Bankası Osmaniye Cebelibereket Şubesi TR71 0001 0023 3834 9495 9150 36 nolu İl Özel İdare hesabına yatırmaları ve yatırdığına dair belgeleri vermeleri,

e-Vergi borcu bulunmadığına veya borcun taksitlendirildiğine dair bağlı bulunduğu Vergi Dairesinden Haziran/2016 tarihli borcu bulunmadığına dair alacağı belgenin aslı,

f-Sosyal Güvenlik Kurumuna borcu bulunmadığına veya taksitlendirildiğine dair bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik Kurumdan Haziran/2016 tarihli borcu bulunmadığına dair alınacak belgenin aslı,

İhaleye girecek gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerin, yukarıdaki istenilen belgelerle birlikte İmzalanmış teklif mektuplarını, ihale şartnamesini ve eklerini ihale günü saat 13.30’a kadar İdareye (Emlak İstimlak Müdürlüğüne ) vermeleri gerekmektedir.

İhaleye katılan her istekli ihale konusu gayrimenkulü görmüş, ihale şartnamesindeki şartları okumuş ve peşinen kabul etmiş sayılır. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. İhale Şartnamesi ve ekleri İdaremizin www.osmaniyeozelidare.gov.tr adresinden ve Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden ücretsiz görülebilir ve 1.000,00 TL’ye temin edilebilir. İhaleye katılacakların ihale dosyası alması zorunludur.

İletişim : 0 328 814 11 70 Dahili : 2961 – 3002 – 3016 dan bilgi alınabilir.

İLAN OLUNUR.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR