BAŞİSKELE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Başiskele Belediyesi'ne ait 2 adet taşınmaz ihale ile satılacaktır

BAŞİSKELE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
20.08.2019 11:00
Son Başvuru ve Teklif Tarihi
:
20.08.2019 11:00 Emlak ve İstimlak Müdürlüğü- Kamulaştırma ve Emlak Yönetimi Birimi
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
  Serdar Mah. Selahattin Eyyübi Cad. No:1 Başiskele/KOCAELİ
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. Başiskele Belediye Başkanlığından

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıdaki listede yer alan taşınmazların hali hazır mevcut durumuyla satışa çıkarılmış olup, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45 ve 46. Maddesi ve devamı gereğince Açık Teklif Usulü ile Başiskele Belediyesi Encümenince ihale edilecektir.

1) İhalelerin Tarihi ve Saati: 20.08.2019 Salı Günü –Aşağıda tabloda belirtilen tarih ve saatlerde yapılacaktır.

2) İhalelerin Yapılacağı Yer: Serdar Mah. Selahattin Eyyübi Cad. No:1 Başiskele/KOCAELİ

3) İhale Usulü: 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45 ve 46. Maddesi ve devamına göre Açık Teklif Usulü

4) İhale şartnameleri: Başiskele Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü- Kamulaştırma ve Emlak Yönetimi Birimi Serdar Mah. Selahattin Eyyübi Cad. No:1 Başiskele/KOCAELİ adresinden temin edilebilir.
Tel: 0262 343 20 20 – 310 12 00 (Dahili 1221)

5) Şartname Bedeli: 100,00 -TL.

6) İhalelere katılmak isteyenlerden istenen belgeler:
1-Dış zarf
Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir.
a) Teklif mektubunu içeren iç zarf,
b) İkametgâh belgesi ve nüfus kağıdının idarece onaylanacak fotokopisi (Gerçek Kişiler),
c) Siciline kayıtlı bulunduğu ticaret odasından alınmış ihalenin yapıldığı yıla ait faaliyet belgesi, (Tüzel Kişiler)
d) Ticaret Sicil Gazetesi (Tüzel Kişiler)
e) Vekil ile temsil ediliyor ise noter tasdikli vekâletname,
f) Geçici Teminat (2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun)
g) İstekli tüzel kişilik ise yukarıda sayılan belgelerin yanı sıra tüzel kişiliğin imza sirküleri ve vekâleten temsil ediliyor ise noter tasdikli vekâletname,
h) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi
i) İhale Şartnamesinin her sayfasının “okudum” ibaresi ile imzalanması
j) Başiskele Belediyesi nezdinde borcu olmadığına dair belge. (Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacaktır.)
7) Teklif mektuplarının en geç 20.08.2019 Salı günü saat 11:00' a kadar ihalelerin yapılacağı adreste bulunan Emlak ve İstimlak Müdürlüğü- Kamulaştırma ve Emlak Yönetimi Birimine verilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya her hangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz.
8) Satış şartnamelerinde belirtilen hususlarla taşınmazlara ait dosyalarındaki bilgileri ve tapudaki takyidatları alıcılar aynen kabul etmiş sayılırlar. İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalan istekliler, Satış Şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.
9) Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, ilan giderleri, tapu harçları, alım satım giderleri gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, alıcılar tarafından kanuni süresinde ödenecektir.
10) İdare ihaleleri yapıp yapmamakta serbesttir.

Sıra no İlçe/Mevkii/Mahalle Ada/ Yüzölçümü (m²) İmar Durumu Muhamem bedeli (TL) Geçici Teminat Tarih
Saat
parsel no
1 Başiskele/Yeniköy/Yeniköy Merkez Mahallesi 719/1 724,00 m² Konut Alanı 595.000,00 TL 17.850,00TL 20.08.2019
11.00
(Liste sırasına
göre ihaleler gerçekleştirilecektir
2 Başiskele/Yuvacık/Paşadağ Mahallesi 908/11 1499.89 m² Konut Alanı 750.000,00 TL 22.500,00 TL

Başiskele Belediyesi İnternet Adresi: http://www.basiskele.bel.tr

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR