BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Balıkesir Büyükşehir Belediyesine ait 12.125 m² arsa satılacaktır

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Aşağıdaki tabloda belirtilen arsa vasfındaki taşınmazın satışı
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
04.03.2020 14:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası 7. Kat Encümen Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
TAŞINMAZ SATIŞI İHALE İLANI

Mülkiyeti Balıkesir Büyükşehir Belediyemize ait aşağıda, adres bilgileri, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale tarihi, ihale saati, satış şartları belirtilen, tapuda Karesi İlçesi Paşaalanı Mahallesi 9361 ada 3 parsel olarak kayıtlı taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre şartname esasları dahilinde kapalı teklif usulü arttırma sureti ile satış ihalesi yapılacaktır.

1-İdarenin Adı : Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı
a) Adresi : Eskikuyumcular Mh. Salih Tozan Cd. No:1 Karesi/BALIKESİR
b) Telefon ve Faks Numarası : Tel: 0.266.2391510 Dahili: 1303-1308 Faks:0.266.2390320
c) Elektronik Posta Adresi : emlakistimlak@balıkesir.bel.tr
2-İhale Konusu
a) Niteliği, türü ve miktarı : Aşağıdaki tabloda belirtilen arsa vasfındaki taşınmazın satışı
b) Yerleri : Karesi İlçesi Paşaalanı Mahallesi 9361 ada 3 parsel
3-İhalenin
a) Yapılacağı yer : Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası 7. Kat Encümen Toplantı Salonu
b) Tarihi ve Saati : 04.03.2020 Çarşamba Günü Saat:14:30

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler;
İsteklilerin aşağıda sayılan belgeleri başvuru dosyalarında sunmaları gerekir:
a) Gerçek kişiler için Nüfus Müdürlüğünden veya Muhtarlıktan onaylı ikametgah belgesi.
b) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından 2020 yılı içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri.
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi ve nüfus cüzdanı fotokopisi.
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
d) Muhammen bedelin % 3 oranında geçici teminata dair belge.
e)Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına teklifte bulunacak kişinin noterden onaylı vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesi.
f) İş ortaklığı olması halinde, iş ortaklığı beyannamesi.
g) İhale dokümanının satın alındığını gösteren belgenin aslı
h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde ilgilisine göre 4. maddenin (a), (b), (c) ve (ı) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı, ayrı verilmesi zorunludur.
ı) Balıkesir Büyükşehir Belediyesine borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’ndan ve 1.Hukuk Müşavirliği’nden İhale ilan tarihinden sonra alınmış belge.
i) İsteklinin Dernek, Oda, Federasyon, Kooperatif, Konfederasyon veya Vakıf olması halinde, (d), (g), (ı) bentlerinde yer alan belgelerle birlikte resmi makamlardan alınmış halen faaliyette olduklarını gösterir belge, gayrimenkul satın almaya yetkili olduğu hakkında Genel Kurul Kararını gösterir belge, temsile yetkili kişilerin Noter tasdikli imza sirküleri ve yetki belgeleri sunmaları gerekmektedir.
j)Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinebilmesine ilişkin kanuni şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı.
k) 2886 Sayılı D.İ.K.'nun 37.maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubunu içerir iç zarf.
l) İhale şartnamesinin 27. maddesi uyarınca noterden düzenlenmiş taahhütname.
5- Karesi İlçesi Paşaalanı Mahallesi 9361 ada 3 parsel üzerinde “6306 Sayılı Kanun gereğince Riskli Yapıdır” şerhi bulunmakta olup, söz konusu yapının yasal süresi içerisinde alıcı tarafından yıkım işlemi gerçekleştirilecektir. İhaleye katılan istekliler bu durumu bilerek kabul etmiş sayılır.
6- İhale dokümanı Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığından 2.000,00-TL (İki Bin Türk Lirası) bedel ile satın alınabilir veya bedelsiz olarak görülebilir.
7- Başvuru dosyaları 04.03.2020 Çarşamba günü saat: 14:00’a kadar Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası, 2. Kat Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı İdari İşler Şube Müdürlüğü’ne teslim edilebileceği gibi, ihale saatine kadar komisyona ulaşmak kaydıyla iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
8- İhale ve satıştan doğan ya da doğacak her türlü vergi, resim, harç, tapu harçları, alım satım giderleri ile bilumum tüm giderler ihale üzerinde kalan istekli tarafından ödenecektir.
9- Satış bedelinin tamamı peşin ödenecektir.
10- İhale Komisyonu İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan olunur.

İLÇESİ ADA PARSEL YÜZ ÖLÇÜMÜ
(M²)
VASFI ADRESİ İMAR PLANINDAKİ KULLANIM AMACI MUAMMEN BEDELİ (TL) GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (TL) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
Karesi 9361 3 12.125,73 m2 Arsa Paşaalanı Mahallesi A.Gaffar Okkan Caddesi No:30 Emsal:2,00 Yençok:Mania yüksekliğinde TİCK
Ticaret+Konut Alanı
28.000.000,00-TL 840.000,00- TL 04.03.2020 14:30

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR