BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Balıkesir Altıeylül'de arsa nitelikli taşınmazlar satılacaktır

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Yukarıdaki tabloda belirtilen arsa vasfındaki taşınmazların ayrı ayrı satışı
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
20.11.2019 14:15
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası 7. Kat  Encümen Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
TAŞINMAZ SATIŞI İHALE İLANI

SIRA NO İLÇESİ PAFTA ADA PARSEL YÜZ ÖLÇÜMÜ
(M²)
VASFI ADRESİ İMAR PLANINDAKİ KULLANIM AMACI MUAMMEN BEDELİ (TL) GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (TL) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ İHALE USULÜ
1 Altıeylül İ19-c-13-b-4-c 11263 1 540,67 m2 Arsa Yıldız Mahallesi Yeni İzmir Cad. No:110 Ayrık Nizam 3 Katlı Konut + Ticaret 1.495.000,00-TL
44.850,00-TL
20.11.2019 14:15 2886 sayılı D.İ.K. 45.maddesi
2 Altıeylül I19-C-13-C-2-D 12753 1 13.805,56 m2 Arsa Gaziosmanpaşa Mahallesi 381. Sok. No:5 Ticaret+Konut Alanı
Emsal:2,00
Yençok: Mania
25.600.000,00-TL 768.000,00-TL
20.11.2019 14:30 2886 sayılı Kanunun 35/a maddesi
3 Altıeylül I19-C-13-C-3-A 12752 1 11.029,28 m2 Arsa Gaziosmanpaşa Mahallesi 381. Sok. No:1 Ticaret+Konut Alanı
Emsal:2,00
Yençok: Mania
20.000.000,00-TL 600.000,00-TL
20.11.2019 14:45 2886 sayılı Kanunun 35/a maddesi


Mülkiyeti Balıkesir Büyükşehir Belediyemize ait yukarıda, tapu, adres bilgileri, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale tarihi, ihale saati, satış şartları ve ihale usulü belirtilen taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında, şartname esasları dahilinde satış ihaleleri yapılacaktır.

1-İdarenin Adı : Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı
a)Adresi : Eski Kuyumcular Mah. Salih Tozan Cad. No:1 Karesi/ BALIKESİR
b)Telefon ve Faks Numarası : Tel: 0.266.2391510 Dahili: 1303-1308 Faks:0.266.2390320
c)Elektronik Posta Adresi : emlakistimlak@balıkesir.bel.tr
2-İhale Konusu Taşınmaz
a)Niteliği, türü ve miktarı : Yukarıdaki tabloda belirtilen arsa vasfındaki taşınmazların ayrı ayrı satışı
b)Yerleri : Altıeylül İlçesi Yıldız Mahallesi 11263 ada 1 parsel
Altıeylül İlçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi 12753 ada 1 parsel
Altıeylül İlçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi 12752 ada 1 parsel
3-İhalenin
a) Yapılacağı yer : Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası 7. Kat Encümen Toplantı Salonu
b) Tarihi ve Saati : 20.11.2019 Çarşamba Günü Saat :14:15’de başlayarak 15’er dakika arayla tabloda gösterilen sıraya göre

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler;
İsteklilerin aşağıda sayılan belgeleri başvuru dosyalarında sunmaları gerekir:
a)Gerçek kişiler için Nüfus Müdürlüğünden veya Muhtarlıktan onaylı ikametgah belgesi.
b) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından 2019 yılı içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri.
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi ve nüfus cüzdanı fotokopisi.
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
d) Muhammen bedelin % 3 oranında geçici teminata dair belge.
e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına teklifte bulunacak kişinin noterden onaylı vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesi.
f) İş ortaklığı olması halinde, iş ortaklığı beyannamesi.
g) İhale dokümanının satın alındığını gösteren belgenin aslı
h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde ilgilisine göre 4. maddenin (a), (b), (c) ve (ı) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı, ayrı verilmesi zorunludur.
ı) Balıkesir Büyükşehir Belediyesine borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’ndan ve Hukuk Müşavirliği’nden İhale ilan tarihinden sonra alınmış belge.
i) İsteklinin Dernek, Oda, Federasyon, Kooperatif, Konfederasyon veya Vakıf olması halinde, (d), (g), (ı) bentlerinde yer alan belgelerle birlikte resmi makamlardan alınmış halen faaliyette olduklarını gösterir belge, gayrimenkul satın almaya yetkili olduğu hakkında Genel Kurul Kararını gösterir belge, temsile yetkili kişilerin Noter tasdikli imza sirküleri ve yetki belgeleri sunmaları gerekmektedir.
j) 2886 Sayılı D.İ.K.'nun 37.maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubunu içerir iç zarf. (Altıeylül İlçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi 12753 ada 1 parsel ve 12752 ada 1 parsel olarak kayıtlı taşınmazların ihalesine katılacaklar için geçerlidir.)
k)Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinebilmesine ilişkin kanuni şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı.
5- İhale dokümanı Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığından 1.000,00-TL ( Bin Türk Lirası) bedel ile satın alınabilir veya bedelsiz olarak görülebilir.
6- Başvuru dosyaları 20.11.2019 Çarşamba günü ihale saatine kadar Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası, 2. Kat Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı İdari İşler Şube Müdürlüğü’ne teslim edilebileceği gibi, ihale saatine kadar komisyona ulaşmak kaydıyla iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
7- İhale ve satıştan doğan ya da doğacak her türlü vergi, resim, harç, tapu harçları, alım satım giderleri ile bilumum tüm giderler ihale üzerinde kalan istekli tarafından ödenecektir.
8- Altıeylül İlçesi Yıldız Mahallesi 11263 ada 1 parselde kayıtlı taşınmazın satış bedelinin % 50’si peşin kalanı 1 ay (30 gün) içerisinde ödenmek şartıyla, Altıeylül İlçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi 12752 ada 1 parsel ve 12753 ada 1 parselin satış bedellerinin % 35’i peşin kalanı 6 eşit taksit halinde sözleşme tarihinden itibaren 1’er ay (30 gün) arayla olmak üzere ödenecek olup, taksitli satış sözleşmesi düzenlenecek ve vade farkı uygulanmayacaktır.
Ödeme şartlarına ve satış işlemlerine ilişkin hükümler İhale Şartnamesinin 22. Maddesinde düzenlenmiştir.
9- İhale Komisyonu İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR