BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Balıkesir Altıeylül'de 3 kat imarlı 2 adet konut alanı satışa sunuldu

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01038436
Şehir : Balıkesir / Altıeylül
Semt-Mahalle : KASAPLAR MAH. / ALTIEYLÜL
: 269
İmar Durumu : Konut
Yayınlandığı Gazeteler

BÜYÜKŞEHİR MERHABA 15.08.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
BÜYÜKŞEHİR MERHABA 22.08.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
İhale ilan tablosunda belirtilen arsa vasfındaki 2 adet taşınmazın ayrı ayrı satışı
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
28.08.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası 7. Kat Encümen Toplantı   Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN TAŞINMAZ SATIŞI İHALE İLANI

Mülkiyeti Balıkesir Büyükşehir Belediyemize ait ihale ilan tablosunda, muhammen bedeli, geçici teminatı, imar planındaki kullanım amacı, ihale tarihi, ihale saati belirtilen Altıeylül İlçesindeki taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.Maddesine göre şartname esasları dahilinde açık teklif usulü arttırma sureti ile satış ihalesi yapılacaktır.

1-İdarenin Adı : Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı
a) Adresi :Eskikuyumcular Mh. Salih Tozan Cd. No:1 Karesi/BALIKESİR
b) Telefon ve Faks Numarası : Tel: 0.266.2391510 Dahili: 1303-1308 Faks:0.266.2390320
c) Elektronik Posta Adresi : emlakistimlak@balıkesir.bel.tr
2-İhale Konusu
a) Niteliği, türü ve miktarı : İhale ilan tablosunda belirtilen arsa vasfındaki 2 adet taşınmazın ayrı ayrı satışı
b) Yerleri : Altıeylül İlçesi Kasaplar Mahallesi 13016 ada 3 parsel
Altıeylül İlçesi Kasaplar Mahallesi 13016 ada 4 parsel
3-İhalenin
a) Yapılacağı yer : Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası 7. Kat Encümen Toplantı Salonu
b) Tarihi ve Saati : 28.08.2019 Çarşamba Günü Saat:14:00’da başlayarak 10’ar dakika arayla tabloda gösterilen sıraya göre

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler;
İsteklilerin aşağıda sayılan belgeleri başvuru dosyalarında sunmaları gerekir:
a) Gerçek kişiler için Nüfus Müdürlüğünden veya Muhtarlıktan onaylı ikametgah belgesi.
b)Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından 2019 yılı içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri.
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi ve nüfus cüzdanı fotokopisi.
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
d) Muhammen bedelin % 3 oranında geçici teminata dair belge.
e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına teklifte bulunacak kişinin noterden onaylı vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesi.
f) İş ortaklığı olması halinde, iş ortaklığı beyannamesi.
g) İhale dokümanının satın alındığını gösteren belgenin aslı.
h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde ilgilisine göre 4. maddenin (a), (b), (c) ve (ı) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı, ayrı verilmesi zorunludur.
ı) Balıkesir Büyükşehir Belediyesine borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’ndan ve 1.Hukuk Müşavirliği’nden İhale ilan tarihinden sonra alınmış belge.
i) İsteklinin Dernek, Oda, Federasyon, Kooperatif, Konfederasyon veya Vakıf olması halinde, (d), (g) ve (ı) bentlerinde yer alan belgelerle birlikte resmi makamlardan alınmış halen faaliyette olduklarını gösterir belge, gayrimenkul satın almaya yetkili olduğu hakkında Genel Kurul Kararını gösterir belge, temsile yetkili kişilerin Noter tasdikli imza sirküleri ve yetki belgeleri sunmaları gerekmektedir.
j)Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinebilmesine ilişkin kanuni şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı.
5- İhale dokümanı Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığından 100,00-TL (Yüz Türk Lirası) bedel ile satın alınabilir veya bedelsiz olarak görülebilir.
6- Başvuru dosyaları talep edilen taşınmazın ihalesinin yapılacağı gün ihale saatine kadar Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası, 2. Kat Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı İdari İşler Şube Müdürlüğü’ne teslim edilebileceği gibi, ihale saatine kadar komisyona ulaşmak kaydıyla iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
7- İhale ve satıştan doğan ya da doğacak her türlü vergi, resim, harç, tapu harçları, alım satım giderleri ile bilumum tüm giderler ihale üzerinde kalan istekli tarafından ödenecektir.
8- Satış bedelinin tamamı peşin ödenebileceği gibi, satış bedelinin en az %50 si peşin olmak kaydıyla kalanı iki eşit taksit halinde sözleşme tarihinden itibaren 4’er ay (120 gün) arayla olmak üzere de ödeyebilir. Taksitli satış olması halinde de satış bedelinin kalan meblasına vade farkı uygulanacak olup, taksitli satış sözleşmesi düzenlenecektir.
Ödeme şartlarına ve satış işlemlerine ilişkin hükümler İhale Şartnamesinin 22. Maddesinde düzenlenmiştir.

TAKSİT SAYISI ORANI VADESİ
PEŞİNAT %50 SÖZLEŞME TARİHİNE KADAR
1. TAKSİT %25 Sözleşme Tarihinden Sonra 120 Gün
2. TAKSİT %25 Sözleşme Tarihinden Sonra 240 Gün
TOPLAM %100

9- İhale Komisyonu İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan olunur.

SIRA NO İLÇESİ

MAHALLE
ADA PARSEL YÜZ ÖLÇÜMÜ
(M²)
VASFI İMAR PLANINDAKİ KULLANIM AMACI MUAMMEN BEDELİ (TL) GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (TL) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
1 Altıeylül


Kasaplar
13016 3 269,77 Arsa 3 Kat+Ayrık Nizam+Konut Alanı 237.000,00-TL 7.110,00-TL 28.08.2019 14:00
2 Altıeylü


Kasaplar
13016 4 283,01 Arsa 3 Kat+Ayrık Nizam+Konut Alanı 249.000,00-TL 7.470,00-TL 28.08.2019 14:10

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR