19 MAYIS ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

Bafra/Hacınabi'deki arsa ihale ile kiraya verilecektir

19 MAYIS ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00925486
Şehir : Samsun / Bafra
Semt-Mahalle : HACINABİ MAH. / BAFRA
Yayınlandığı Gazeteler

SAMSUN 09.01.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
SAMSUN 14.01.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
24.01.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ihale salonunda (Kurupelit/ SAMSUN) yapılacaktır.
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

İHALE İLANI

 1. Bafra İlçesi, Hacınabi Mahallesinde 16 pafta, 212 ada ve 2 parselde kayıtlı Üniversitemiz mülkiyetine ait 1.745,10 m2’ lik arsanın ve bu taşınmaz üzerinde kurulu bağımsız bölüm 2’de yer alan zemin depo, 1., 2., 3., ve 4. katlardan oluşan 5.400,00 m2 karkas taşınmaz; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35 inci maddesinin (c) bendi hükmü uyarınca Açık Teklif Usulü ile 10 (on) yıl süreyle kiraya verilecektir.

İşin Cinsi

İhale Şekli

Kira Süresi

İhale Tarihi

İhale Saati

1 (bir) Yıllık Kira Muhammen Bedeli -₺

Geçici Teminat Bedeli -₺

Taşınmaz Kiralama İhalesi

2886 D.İ.K. 35/c maddesi uyarınca Açık İhale

10 (on) Yıl

24.01.2019

14:00

153.549,80 ₺

15.354,98 ₺

 1. Şartname ve ekleri, Rektörlüğümüz İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Taşınmazlar Şube Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir.

 2. Şartname ve eklerinin satış bedeli her bir ihale için 250,00 ₺ (İkiyüzelli ₺)’dir. (Hesap Bilgisi: Üniversitemiz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının T.C. Ziraat Bankası Üniversite şubesindeki TR87-0001-0014-7909-712370-5001 IBAN numaralı hesabı)

 3. İhale, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ihale salonunda (Kurupelit/ SAMSUN) yapılacaktır.(İrtibat Tel.0362 312 19 19 Dahili -7131/7153)

 4. İhaleye katılabilmek için isteklilerin:

 1. İhaleye katılacak gerçek kişilerin kimlik belgesi ile ikametgâh belgesi; isteklinin tüzel kişi olması halinde, şirket hakim ortağının, şirket müdürü varsa vekiline ve % 50-%50 her iki ortağa ait sabıka belgelerini sunmaları

 2. Tebligat adresi, telefon ve varsa faks numaraları ile elektronik posta adresleri,

 3. Gerçek veya tüzel kişilerin, ilk ilân tarihinden önceki 5 (beş) yıl içerisinde kesintisiz olarak ticari faaliyette bulunduğuna dair ilgisine göre Ticaret Odası, Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odasından aldığı belge,

 4. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde pilot ortağın ilk ilân tarihinden önceki 5 (beş) yıl içerisinde kesintisiz olarak ticari faaliyette bulunduğuna dair ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ya da ilgili Meslek Odasından aldığı belge,

 5. Gerçek kişilerin, ilk ilân veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgesi, tüzel kişilerin, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilân veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış kayıtlı olduğunu gösterir belge,

 6. Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya Bankalar ve Özel finans kurumlarının verecekleri süresiz finans mektupları,

 7. İhaleye katılacak gerçek kişilerin noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kişilerin, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

 8. İhaleye katılacak olan istekli adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,

 9. İhaleye katılacak olan isteklinin, şartname ve eklerini satın aldığını gösterir İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığından alınmış belgeleri,

 10. İhale tarihinden en çok 1 ay öncesine ait SGK Prim Borcu ve Vergi Borcu olmadığını gösterir belgeleri,

 11. İhaleye katılan isteklilerin, bağlı bulunduğu Meslek veya Esnaf Odasından alınan ihaleden men yasağı olmadığına dair belgeleri,

 12. İhaleye katılacak gerçek kişilerin veya tüzel kişiliği oluşturan gerçek kişilerin sabıka kayıtları, İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise ihaleye katılacak kişilerin sabıka kayıtları,

 13. İhaleye katılacak İsteklilerin ortak girişim olması halinde, noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile ortaklarca imzalanan Ortaklık Sözleşmesi ve ortakların ayrı ayrı (a),(b), (e), (g), (j) (k) ve (l) fıkralarında belirtilen belgelerin aslı veya noter onaylı olması,

gerekmektedir.

 1. Bildirim ve tebligatlar iadeli taahhütlü posta yoluyla veya imza karşılığı elden yapılır. İadeli taahhütlü mektupla yapılan tebligatlarda mektubun teslim edildiği tarih tebliğ tarihi sayılır. Teslimin gerçekleştirilememesi halinde, 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre gerçekleştirilir. İdare tarafından ortak girişimlere yapılacak bildirim tebligat pilot/koordinatör ortağa yapılır, istekli ve kiracı tarafından idareye yapılacak yazışmalarda elektronik posta ve faks kullanılamaz.

6-İstekliler ihale saatine kadar istenilen belgelerle birlikte Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Kurupelit/ Samsun adresine müracaat etmeleri gerekir.
7-Saat ayarında Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunun saat ayarı esas alınacaktır.
8-Telefon, Telgraf, Faks, Teleteks ile yapılan müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabul edilmez.
9-Üniversitemiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR