Yazdır

ESENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ATM ünitesi yeri kiraya verilecektir

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00494799
Şehir : İstanbul / Esenler
Yayınlandığı Gazeteler

DOKUZ SÜTUN 28.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
DOKUZ SÜTUN 29.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhale Usulü : 2886 SAYILI DİK, AÇIK TEKLİF USULÜ
İhalenin Yapılacağı Yer : Esenler Belediye Encümeni ve Esenler Belediyesi Encümen Salonu
İhale Türü : Kiraya Verme
İhale Tarihi : 08.12.2016 11:30
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

İ L A N

ESENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İHALENİN KONUSU: Esenler Birlik Mahallesi Mehmet Akif İnan Caddesi ile Ferman Caddesinin kesiştiği 503 ada 9 parselin önünde bulunan kamuya ait alana 1 adet ATM ünitesi kurulup işletilmek üzere ilgili alan 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/c. Maddesi uyarınca Yıllık muhammen 15.000,00 TL (On beş bin Türk Lirası) kira bedeli ve ilgili şartname şartları gereğince Esenler Belediyesi Encümenince 08.12.2016 tarih ve saat:11:30 da ihale ile kiraya verilecektir.

İşin nevi: Kira

İlçe: ESENLER

Mahalle: Birlik

Kira Süresi: 3 yıl (üç yıl)

Muhammen bedel: Yıllık 15.000,00 TL (onbeşbin) TL

Geçici teminat: 1.500,00 TL (bin beş yüz) (3 yıllık muhammen kira bedelinin %3’ü)

İhale usulü: 2886 sayılı Devlet ihale yasasının 35/c. Maddesine göre

İhale tarih ve saati: 08.12.2016 tarih ve saat:11:30

Şartname bedeli: 500,00 TL (Emlak İstimlâk Müdürlüğünden temin edilebilir)

İhale komisyonu yeri ve adresi: Esenler Belediye Encümeni ve Esenler Belediyesi Encümen Salonu

İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

  1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
  2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
  3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
  4. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
  5. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birisinin yukarıdaki maddelerdeki esaslara göre temin edecekleri belge,
  6. Geçici teminat ödeme makbuzu

İhale yukarıdaki belirtilen alana sadece Bankalar tarafından ATM ünitesi kurulup çalıştırılabilmesi için yapılmaktadır.

İhaleye Katılacak Olanlardan İstenecek Belgeler ayrıca şartnamede belirtilmiştir. İhale Komisyonu (Belediye Encümeni) İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR