ARTVİN BELEDİYE BŞK.

Artvin merkez Salkımlı Köyü'nde 11 adet arsa satılıktır

ARTVİN BELEDİYE BŞK.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00944321
Şehir : Artvin / Merkez
Semt-Mahalle : SALKIMLI KÖYÜ / MERKEZKÖYLER
: 1777
Yayınlandığı Gazeteler

STAR 12.02.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
26.02.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Artvin Belediye Başkanlığı Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ARTVİN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLARIN

S.No İli İlçe Mah/Köyü Mevkii Pafta Ada Parsel Arsanin Net Yüzölçümü (m2) Hisse Oranı Cinsi Fiili Durumu TAHMİNİ SATIŞ BEDELİ (KDV HARİÇ) TL Geçici Teminat Miktarı (TL) Şartname Bedeli İhale Tarihi İhale Saati
1 Artvin Merkez Salkımlı Köyü --- --- 236 1 ( C ) 1777,14m² Tam Arsa Faal 2.132.568,00 64.000,00 500,00 26.02.2019 10:00
2 Artvin Merkez Salkımlı Köyü --- --- 236 1 ( O ) 722,00m² Tam Arsa Faal 577.600,00 18.000,00 500,00 26.02.2019 10:10
3 Artvin Merkez Salkımlı Köyü --- --- 236 1 ( P ) 693,77m² Tam Arsa Faal 555.016,00 17.000,00 500,00 26.02.2019 10:20
4 Artvin Merkez Salkımlı Köyü --- --- 236 1 ( R ) 563,37m² Tam Arsa Faal 450.696,00 14.000,00 500,00 26.02.2019 10:30
5 Artvin Merkez Salkımlı Köyü --- --- 236 1 ( S ) 279,26m² Tam Arsa Faal 223.408,00 7.000,00 500,00 26.02.2019 10:40
6 Artvin Merkez Salkımlı Köyü --- --- 236 1 ( T ) 528,10m² Tam Arsa Faal 422.480,00 14.000,00 500,00 26.02.2019 10:50
7 Artvin Merkez Salkımlı Köyü --- --- 236 1 ( U ) 1.318,42m² Tam Arsa Faal 1.186.578,00 36.000,00 500,00 26.02.2019 11:00
8 Artvin Merkez Salkımlı Köyü --- --- 236 1 ( V ) 743,69m² Tam Arsa Faal 669.321,00 21.000,00 500,00 26.02.2019 11:10
9 Artvin Merkez Salkımlı Köyü --- --- 236 1 ( Y ) 479,65m² Tam Arsa Faal 431.685,00 13.000,00 500,00 26.02.2019 11:20
10 Artvin Merkez Salkımlı Köyü --- --- 236 1 ( Z ) 641,43m² Tam Arsa Faal 577.287,00 18.000,00 500,00 26.02.2019 11:30
11 Artvin Merkez Salkımlı Köyü --- --- 236 1 ( A1 ) 766,40m² Tam Arsa Faal 689.760,00 25.000,00 500,00 26.02.2019 11:40
1- Yukarıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen taşınmazlar, 07/11/2018 tarih ve 90 Sayılı Belediye Meclis Kararı ve 05/02/2019 tarih ve 30 Sayılı Encümen Kararına istinaden; 2886 sayılı Kanunun 45. Maddesine göre açık teklif usulü satışı yapılacak olup; Satış İhalesi hizalarında gösterilen tarih ve saatlerde; Artvin Belediye Başkanlığı Toplantı Salonunda yapılacaktır.
2- Satış İhale konusu işlere ait Şartnameler ve ekleri Artvin Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde görülebilir.
3- Satış İhalesine katılacak isteklilerin, aşağıda belirtilen belgeleri 25/02/2019 Tarih ve 16:00 saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri veya iadeli taahhütlü posta yoluyla ulaştırmaları gerekmekte olup (Tekliflerin 2886 sayılı Kanunun 37. madde kapsamında hazırlanması gerekmektedir), postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
4- Teklif Sahibinin adını ve soyadı, unvanını, tebligata esas adresini, telefon ve faks numarasını içeren teklif sahibince imzalanmış dilekçe,
5- Nüfus Kayıt Örneği ve İkametgah İlmühaberi
6- Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri,
7- Noterden İmza sirkisü
8- Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, Tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,
9- Geçici teminata ilişkin belgeler. (Tedavüldeki Türk Parası, Bankalar veya Özel Finans kurumlarının verecekleri, 2886 sayılı Kanunun 27. maddesine göre düzenlenmiş süresiz teminat mektupları, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır), Bankalarca ve özel finans kurumlarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından mal sandıklarına yatırılması zorunlu olup, bunlar komisyonlarca teslim alınmaz.
10- Tüzel kişilerin, İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri;
11-Şartname Bedeli Makbuzu veya Dekontu.
12- Gerçek kişiler adına vekaleten ihaleye katılacakların vekaletnamelerinin aslı veya noter tasdikli örneğini vermeleri,
13- Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve İhale Komisyonu herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
14- Taşınmaz satış ihalelerinde tüm vergi, resim ve harçlar alıcısına aittir.
15- 2886 sayılı Kanununun 29. maddesi uyarınca, İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
Türkiye genelinde ihale bilgileri ''http:/www.artvin.bel.tr'' adresinden öğrenilebilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR