EDREMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Arsaların ve müstakil dubleks meskenlerin satışı yapılacaktır

EDREMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00857624
Şehir : Balıkesir / Edremit
Yayınlandığı Gazeteler

MİLLİYET 07.09.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
19.09.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Edremit Belediyesi Encümeni huzurunda
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

EDREMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
TAŞINMAZ MALLARIN SATIŞ
İHALE İLANI


Madde 1- Mülkiyeti Edremit Belediyesi Tüzel Kişiliğine ait aşağıda Mahallesi, Niteliği, Ada ve Parsel Numaraları bulunan taşınmazlar Belediye Meclisinin 01.02.2018 tarih,78 sayılı kararı gereği ve 05.07.2018 tarih, 367 sayılı kararı gereği 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi gereğince, 19.09.2018 Çarşamba günü, saat 10.00’ da (sıra nosuna göre) Belediye Encümeni huzurunda satışı yapılacaktır.
Madde 2- Tespit edilen Muhammen Bedel ve Geçici Teminat miktarları aşağıda yer almaktadır.

EDREMİT İLÇESİ SATIŞI YAPILACAK GAYRİMENKULLER

S. No Mahallesi Niteliği Ada No Parsel No M² Bedeli Muhammen Bedel Geçici Teminat
(%3)
1 Kadıköy Mahallesi Arsa 132 14 99,96 841,67-TL 84.133,33-TL 2.524,00-TL
2 Kadıköy Mahallesi Arsa 231 3 563,65 2.183,33-TL 1.230.633,95-TL 36.919,02-TL
3 Tuzcumurat Mahallesi Arsa 812 22 120,00 808,33-TL 96.999,60-TL 2.909,99-TL
4 Tuzcumurat Mahallesi Arsa 146 89 296,60 1.178,57-TL 349.563,86-TL 10.486,92-TL
5 Tuzcumurat Mahallesi Arsa 776 3 155,42 692,86-TL 107.684,30-TL 3.230,53-TL
6 Altınoluk Mahallesi Arsa 1721 3 664,89 1.175,00-TL 781.245,75-TL 23.437,37-TL
7 Kızılkeçili Mahallesi Arsa 309 6 800,00 931,25-TL 745.000,00-TL 22.350,00-TL
8 Tahtakuşlar Mahallesi Arsa 177 3 568,44 681,67-TL 387.488,49-TL 11.624,65-TL
9 Narlı Mahallesi İskele Sokak S.S. Mavi Ege Yapı Koop. No:71/21 Müstakil Dubleks Mesken 479 3 96,00 --- 244.375,00-TL 7.331,25-TL
10 Narlı Mahallesi Ayvalıburun Sokak No:156 Müstakil 1.Dubleks Mesken (Ön) 353 2 91,60 --- 333.125,00-TL 9.993,75-TL
11 Narlı Mahallesi Ayvalıburun Sokak No:156 Müstakil 1.Dubleks Mesken (Arka) 353 2 91,60 --- 318.750,00-TL 9.562,50-TL

Madde 3- İhale Edremit Belediyesi Encümeni huzurunda 08.09.1983 tarih, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi çerçevesinde Açık Teklif Usulü (arttırma) ile yapılacaktır.
Madde 4- İhaleye katılabilmek için; 08.09.1983 tarih, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve bu Kanunun 74. Maddesine dayanılarak çıkarılan Yönetmelikte belirtilen niteliklere haiz olmak yine anılan Kanun ve Yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak,
Ayrıca Gerçek kişilerde;

  1. Nüfus Müdürlüğü’nden alınacak Nüfus Kayıt Örneği
  2. Tebligat için Türkiye’de adres göstermek,
  3. Nüfus cüzdan fotokopisi
  4. Noter tasdikli imza beyannamesi,
  5. Geçici teminatı yatırdıklarına dair makbuz veya süresiz banka teminat mektubu,
  6. Edremit Belediyesine borcu olmadığına dair (Emlak, kira, çtv vb.) Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış resmi yazılar,
  7. Tüzel kişilerde ise yukarıdaki şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevliler belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekâletnameyi vermeleri,
  8. Vekaleten ihaleye katılma halinde; vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, vermeleri şarttır.

Madde 5- Satışı yapılacak taşınmazların, 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunun 17. Maddesinin 4. Bendinin (p) fıkrası uyarınca K.D.V istinası olduğundan dolayı K.D.V alınmayacaktır.
Madde-6 İhaleye girmek isteyen istekliler taşınmazların muhammen bedel üzerinden 2886 Sayılı Kanunun 25. Maddesi uyarınca en az %3 tutarında geçici teminatı nakit veya süresiz banka teminat mektubu ile yatırmak zorundadır.
Madde 7- Satışı yapılacak olan gayrimenkullerin bedellerinin tamamı peşin olarak ödenecektir.
Madde 8- İhale dokümanı Edremit Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir ve temin edilebilir. İhaleye katılmak isteyenler ihale dokümanını almak zorundadır.
Madde 9- İstekliler ihaleye katılabilmek için 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda açıklanan biçimde hazırladıkları dosyayı ihale tarih ve saatine kadar Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne sunmak zorundadır. Bu saatten sonra yapılan başvurular dikkate alınmaz. Saat ayarlarında, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu (TRT)’nin ulusal saat ayarı esas alınır.
Madde 10- Karar pulu, Tellaliye, Tapu ücreti ve diğer giderlerin tümü alıcıya aittir.
Madde 11-İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.
İlan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR