ELAZIĞ MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Arsaların satışı yapılacaktır

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00861528
Şehir : Elazığ / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

TAKVİM 13.09.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Susuz Tarla, Arsa ve Bahçe niteliğindeki 4 adet arsa satışı
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
02.10.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Malatya Yolu 5. Km. TEDAŞ karşısı Defterdarlık Binası 2. Kat Milli Emlak Müdürlüğü Makam odası
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN ELAZIĞ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ (Milli Emlak Müdürlüğü) TAŞINMAZ MAL VE TAŞINIR MAL SATIŞ İHALESİ

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ MALLAR
Sıra
No
İli İlçesi KÖYÜ/MAH. ADA PARSEL CİNSİ YÜZÖLÇÜMÜ (m2) HAZİNE
HİSSESİ (m²)
İmar Durumu TAHMİNİ
BEDELİ (TL.)
GEÇİCİ
TEMİNATI
(TL.)
İHALE TARİH
VE SAATİ
İHALE USULÜ
1 Elazığ Merkez Sürsürü Mah. 69 22 Susuz Tarla 3.398,00 Tam Konut alanı ve kısmen yolda kalmaktadır. 816.000,00 244.800,00 02.10.2018 10:00 2886 /45
Açık Teklif Usulü
2 Elazığ Merkez Şahinkaya Köyü 4073 9 Arsa 809,74 Tam 8 kata müsaadeli konut alanında kalmaktadır. 851.000,00 255.300,00 02.10.2018 13:15 2887 /45
Açık Teklif Usulü
3 Elazığ Merkez Şahinkaya Köyü 176 46 Bahçe 13.334,63 Tam Sosyal Kültürel Tesis alanında kalmaktadır. 16.002.000,00 3.200.000,00 02.10.2018 13:30 2888 /36
Kapalı Teklif Usulü
Bitmap
4
Elazığ Merkez Şahinkaya Köyü 4062 6 Arsa 1.100,00 Tam 8 kata müsadeli konut alanı 1.100.000,00 330.000,00 02.10.2018 13:45 2889 /45
Açık Teklif Usulü
1 - Yukarıda niteliği, tahmini bedeli ve geçici teminat miktarı belirtilen; 3. sırada yer alan Şahinkaya Köyü 176 ada 46 parsel nolu taşınmazın ihalesi 2886 saylı Devlet İhale Kanununun 36 ncı maddesi gereğince KAPALI TEKLİF USULÜ ile, diğer 3 adet taşınmaz satış ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesi gereğince AÇIK TEKLİF USULÜ ile ilan metnin gösterilen tarih ve saatte Malatya Yolu 5. Km. TEDAŞ karşısı Defterdarlık Binası 2. Kat Milli Emlak Müdürlüğü Makam odasında teşekkül edecek Komisyon huzurunda yapılacaktır.
2 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
a) Geçici Teminatı; (Geçici teminat olarak kabul edilecek değerler. 1-Tedavüldeki Türk Parası, 2-Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları 3- Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler 4-Taşımaz satış ihalelerinde dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından, teminat olarak Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasınca belirllenen konvertibl döviz.)
b) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi vermeleri (İkametgah belgesi),
c) Tebligat için Türkiye’de adres gösterilmesi,
d) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numaralarını bildirmeleri ve nüfus cüzdan suretini vermeleri (Aslı ihale sırasında komisyona ibraz edilecektir.) Tüzel Kişilerin Vergi Kimlik numaralarını bildirmelerini, Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterce tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi ihale saatine kadar vermeleri; Kamu Tüzel Kişilerinin ise yukarıdaki (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri zorunludur.
3- İhalelere ilişkin şartname mesai saatleri içerisinde Elazığ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir.
4 - Posta ile yapılacak tekliflerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37 inci maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare ve komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez
5- Hazine Taşınmazlarını satışı KDV. den müstesna olup, 5 yıl süre ile Emlak Vergisine de tabi değildir. Satış bedelinin Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde 5.000,00 TL, bu sınırlar dışında ise 1.000,00 TL'yi geçmesi halinde satış bedeli taksitle ödenebilir. Satış bedelinin taksitle ödenmesi halinde, bedelin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde Kanuni faizi ile birlikte tahsil edilir. Taşıt satış bedelleri üzerinden tahakkuk edecek KDV bedeli ayrıca tahsil edilecek olup, satıştan ve tescil işlemlerinden doğan her türlü vergi,resim ve harç vb. giderler alıcıya aittir.
6- Satışı/Kiralaması yapılacak taşınır mal ve taşınmaz mallar ile irtifak hakkı ihalelerinden doğacak her türlü vergi, resim, harç alıcıya aittir.
7 - Komisyon gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Bir ihalenin süresinden önce bitmemesi durumunda takip eden ihaleler o ihalenin bitimine müteakip kaldığı saatten itibaren sırasıyla devam edecektir.
8 - İta Amiri ihale kararını 15(on beş)iş günü içerisinde onaylar veya iptal eder.
9- İhale ilanı www.milliemlak.gov.tr ve www.elazigcsb.gov.tr adresinden görülebilir.

İLAN OLUNUR.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR