CANİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Arsaların satışı yapılacaktır

CANİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
iki adet arsa satışı
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
19.09.2018 14:00
Son Başvuru ve Teklif Tarihi
:
19.09.2018 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Canik Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda, Karşıyaka Mahallesi İlkbahar Sokak No:1 - 55080 Canik/SAMSUN
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

(TAŞINMAZ SATIŞ İLANI)
T.C.
SAMSUN, CANİK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN


İHALE KONUSU İŞİN NİTELİĞİ, YERİ VE MİKTARI: Canik Belediye Meclisinin 03/07/2017 Tarih ve 13/51 Sayılı Kararı ile Belediye Encümenimize verdiği yetki gereğince 5393 Sayılı Belediye Kanununun 34.maddesinin (g) bendine dayanılarak, mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda imar durumu ve niteliği belirtilen taşınmazlar satışa sunulacaktır.


Dosya No
Ada/
Parsel
Alanı (m²) Hisse Durumu İmar Durumu
1. 12482/3 4.124,63 Tam Samsun, Canik, Merkez Yeni Mahalle 12482 ada 3 Nolu Parsel; İmar planında Konut+Ticaret Alanı E=1.70 ve Yençok:12 katlı yere isabet etmektedir. Yeni Mh Hurdacılar alanı plan notlarının 19. Maddesine göre toplam inşaat alanı 8.461,46m2 dir.
2. 12482/4 4.125,32 Tam Samsun, Canik, Merkez Yeni Mahalle 12482 ada 4 Nolu Parsel; İmar planında Konut+Ticaret Alanı E=1.70 ve Yençok:12 katlı yere isabet etmektedir. Yeni Mh Hurdacılar alanı plan notlarının 19. Maddesine göre toplam inşaat alanı 8.462,86m2 dir.

Yukarıda belirtilen arsa niteliğindeki taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü satışa sunulmuştur.
ŞARTNAME VE EKLERİNİN GÖRÜLECEĞİ/TEMİN EDİLECEĞİ YER: İhale Şartnamesi mesai saatleri içinde Samsun Canik Belediye Başkanlığı Emlak İstimlak Müdürlüğünden yazılı talep karşılığında ücretsiz olarak görülebilir/temin edilebilir.

İHALENİN YAPILACAĞI TARİH-SAAT-YER / ADRES: 19/09/2018 Çarşamba Günü Saat:14.00’da, Canik Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda, Karşıyaka Mahallesi İlkbahar Sokak No:1 - 55080 Canik/SAMSUN adresinde yapılacaktır.

MUHAMMEN BEDEL ve GEÇİCİ TEMİNAT: Taşınmazların tespit edilen muhammen bedeli ve geçici teminatı çizelgede gösterilmiştir. ( KDV Kanununun 17/4-r maddesine göre KDV’ den istisnadır.)


Dosya No
Ada/
Parsel
Alanı (m²) Muhammen Bedel(TL.) Geçici Teminat(TL.)
1. 12482 / 3 4.124,63 16.498.520,00TL. (Onaltımilyondörtyüzdoksansekizbinbeşyüzyirmilira) 494.956,00TL. (Dörtyüzdoksandörbindokuzyüzellialtılira)
2. 12482 / 4 4.125,32 14.438.620,00TL. (Ondörtmilyondörtyüzotuzsekizbinaltıyüzyirmilira) 433.159,00TL. (Dörtyüzotuzüçbinyüzellidokuzlira)

İstekliler hangi parselin ihalesine girecek ise o dosyanın teminatını yatırıp ihalesine katılabilirler. Geçici teminatlar 19/09/2018 Çarşamba Günü Saat:14.00’ a kadar, yatırılmış olacaktır. Ada Parsel No belirtilecektir.

İSTENİLEN BELGELER:
a-Nüfus cüzdanı sureti
b-İkametgah Belgesi (Şirketlerde aranmaz)
c-Vekaleten katılıyorsa vekaletnamesi veya yetkili olduğuna dair belge.
ç-Geçici teminat makbuzu veya mektubu.
d-Tüzel kişilerin ilgili makamlarından sicil kaydı ve yetki belgesi
e-İhaleye katılanın veya vekilinin Canik Belediyesine problemli borcu ve ilişiği olmadığına dair belge.
f- İdari şartnamenin okunup aynen kabul edildiğine dair taahhütname.
g-Ticaret odası, sanayi odası ve ilgili meslek kuruluşlarından alınmış ve hali hazırda faaliyette bulunduklarına dair başvurunun yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge.
ğ-İsteklinin tüzel kişi olması halında tüzel kişiliği temsilen noter tasdikli yetki belgesinin ve imza sirkülerinin ibraz edilmesi. (İhalenin yapıldığı yılda noter tasdikli olacaktır.)
h-İsteklinin gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirkülerini ibraz etmesi. (İhalenin yapıldığı yılda noter tasdikli olacaktır.)
ı- İstekli adına vekaleten iştirak ediliyor ise, asıl isteklinin adına başvurmaya yetkili olduğuna dair noter onaylı vekaletname ve noter onaylı imza beyannamesi vermesi.(İhalenin yapıldığı yıla ait)
i- Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat telefon ve varsa faks numarası (Bu adrese yazı ve faks ile yapılan tebligat geçerli sayılacaktır.) vermesi.
k- İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu şartnameye ekli örneğe uygun olarak hazırlanmış noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı sözleşmesini vermesi, (Ancak ortak girişim olması halinde her bir ortak istekli / müşteri tarafından tüm belgelerin verilmesi esastır.)
l- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’ nun ilgili maddelerinde belirtilen şahıslar, doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. Bu durum tespit edildiği takdirde teminatları irat kaydedilerek gerekli yasal işlemler gerçekleştirilecektir.
m- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26. Maddesinde belirtilen değerlerde Geçici Teminat verilmesi.
n-Güvenlik Soruşturması/Araştırması o-Sabıka Kaydı

TEKLİFLERİN TESLİM EDİLECEĞİ YER: Teklifler ihale tarih ve saatine kadar Canik Belediye Başkanlığı (Emlak İstimlak Müdürlüğü) Karşıyaka Mahallesi, İlkbahar Sokak No:1, 55080 Canik/SAMSUN adresine teslim edilebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir. Kamuoyuna duyurulur. Canik Belediye Başkanlığı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR