DİDİM MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Arsaların satışı yapılacaktır

DİDİM MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00828997
Şehir : Aydın / Didim
Yayınlandığı Gazeteler

MAVİ DİDİM 06.07.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
MAVİ DİDİM 13.07.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
7 adet arsa
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
31.07.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Milli Emlak Müdürü Makam Odası
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

DİDİM MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN TAŞINMAZ SATIŞ İLANI

Sıra
No
İli / İlçesi Mahallesi Ada Parsel Yüzölçümü
(m²)
Hazine Hissesi Cinsi İmar Durumu (1/1000 Ölçekli İmar Planında) Tahmini Bedeli (TL) Geçici Teminat (TL) İhale Tarihi İhale Saati
1 Aydın / Didim Çamlık 1368 8 515,70 Tam Arsa A-2 Katlı TK Konut Alanı (0.20/0.40) 413.000,00 123.900,00 31/07/2018 10:00
2 Aydın / Didim Mersindere 1868 2 798,23 Tam Arsa A-2 Katlı TK Konut Alanı (0.40/0.80) 600.000,00 180.000,00 31/07/2018 10:45
3 Aydın / Didim Hisar 2569 1 6.822,18 Tam Arsa Konut Alanı (E=0.60, hmax=Serbest) 2.900.000,00 870.000,00 31/07/2018 11:30
4 Aydın / Didim Çamlık 962 22 1.167,40 Tam Arsa A-3 Katlı TK Konut Alanı (0.40/1.20) 2.102.000,00 630.600,00 31/07/2018 14:15
5 Aydın / Didim Mersindere 1868 4 308,13 Tam Arsa A-2 Katlı TK Konut Alanı (0.40/0.80) 232.000,00 69.600,00 31/07/2018 15:00
6 Aydın / Didim Altınkum 854 56 1.029,10 Tam Arsa Günübirlik Tesis Alanı (E=0.20) 1.338.000,00 401.400,00 31/07/2018 15:45
7 Aydın / Didim Altınkum ---- 15774 196,10 Tam Arsa A-5 Katlı Ticaret Alanı (0.40/2.00) 981.000,00 294.300,00 31/07/2018 16:30

1-Yukarıda nitelikleri ve bulunduğu yeri belirtilen mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan taşınmazların satış ihalesi; yukarıdaki listede karşısında belirtilen tarih ve saatte 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.
2-İhaleler Didim Milli Emlak Müdürlüğü’nde oluşturulacak komisyonca Milli Emlak Müdürü Makam Odasında yapılacaktır.
3-İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar Geçici teminatı yatırmaları gerekmektedir.
Geçici teminat olarak kabul edilecek değerler:
a) Mevduat veya katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları ve banka teyit yazısı (Mevzuata aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları kabul edilmez. Üzerinde suç unsuru tespit edilen teminat mektupları, gerekli kovuşturma yapılması için Bakanlığa intikal ettirilir. Her teminat mektubunda daha önce ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterilmesi zorunludur. Yabancı bankaların ve benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantilerine dayanarak bankaların verecekleri teminat mektupları, yukarıdaki miktarlara dâhil değildir),
b) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dâhil edilerek ihraç edilmiş ise, bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.),
c) Mevduat veya katılım bankalarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından Didim Malmüdürlüğünün Ziraat Bankası Didim Şubesinde bulunan TR590001001322000010005202 IBAN numaralı hesabına yatırılması zorunlu olup dekontun bir nüshasını ihale komisyonuna verilmesi gerekmektedir. İhale komisyonunca teminat olarak para teslim alınamaz.
4) Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları,
5) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,
6) Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, Tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri gerekmektedir.
7) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri,
8) İşin gereğine göre Defterdarlık veya Milli Emlak Müdürlüğünce tespit edilecek diğer belgeleri vermeleri şarttır.
9-Hazineye ait taşınmazların satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Ayrıca satışı yapılan taşınmazlar satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 (Beş) yıl süre ile emlak vergisine tabi tutulmaz.
10-Taşınmazların satış bedelinin talep edilmesi halinde 4706 sayılı Kanunun 5. maddesi uyarınca taksitle de ödenebilir. Taksitle ödeme halinde, bedelin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve 8 eşit taksitlerle kanuni faizi ile birlikte ödenir. Taksitle ödeme halinde borcun tamamı ödenmeden tapuya ferağ verilmeyecektir. Ferağın verilebilmesi için takside bağlanan borç ve kanuni faizlerini karşılayacak tutarda kesin ve süresiz banka teminat mektubu alınır veya Türk Medeni Kanununun 893. maddesinin 1. bendi uyarınca satışı yapılan taşınmaz üzerine Hazine lehine Kanuni İpotek tesis edilir.
11-İhaleye ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dâhilinde Didim Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.
12-İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

13-İstekliler, 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 37. maddesine uygun olarak hazırlanacak tekliflerini ilanda belirtilen ihale saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına ulaşması şartıyla iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya Komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
14- Taşınmaz satış ihale bilgileri Türkiye genelinde; www.milliemlak.gov.tr adresinden görülebilir. İLAN OLUNUR

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR