Yazdır

SİNOP DEFTERDARLIK MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Arsa ve tarım arazisi kiraya verilmesi

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00453122
Şehir : Sinop / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

TÜRKİYE 17.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhalenin Yapılacağı Yer : Sinop Defterdarlığı
İhale Usulü : İSTİSNA VE KAPSAM DIŞI İHALELER
İhale Türü : Kiraya Verme
İhale Tarihi : 15.12.2016 17:00
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

SİNOP DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK MUDURLUGU'NDEN

Aşağıda nitelikleri belirtilen, mülkiyetleri Hazineye ait ve imar planında belirtilen amaca uygun, imar planı olmayan yerlerde ise imar planı yaptırılarak planda belirtilen amaca uygun olarak 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun Ek 3 'üncü maddesi ve 15/06/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karara dayanılarak düzenlenen Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslar kapsamında 49 (kırkdokuz) yıl süreli bağımsız ve sürekli nitelikte irtifak hakkı tesis edilecektir

S.N. İli İlçe Man/Köyü Cinsi Ada Parsel Yüzölçümü (m') İmar Durumu 1 aşınmazın Rayiç Bedeli (TL) Komisyona Son Başvuru Tarih ve Saati
1 Sinop Merkez Çiftlik Köyü Tarla 139 4 8.317,59 İmarsız 831.759,00- 15.12.2016 17.00
2 Sinop Boyabat Muratlı (Katırh) Köyü Arsa - 1867 5.766,06 İmarsız 172.981,80.- 15.12.2016 17.00

Teşvikten Yararlanma Şartları:
1- Ekonomi Bakanlığınca (Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü) verilmiş yatırım teşvik belgesi sahibi olan veya yatırım teşvik belgesine esas olmak üzere Hazine Müsteşarlığınca firma adı. yatırımın konusu, kapasitesi gibi yatırımın karakteristik değerlerini içerecek şekilde yatırım yen tahsis edileceğine ilişkin yazı verilmiş olan,
2- irtifak hakkına konu taşınmazların üzerinde gerçekleştirilecek toplam yatırım tutarı, İdaremızce taşınmazlara takdir edilen rayiç değerin tarım, hayvancılık ve eğitim yatırımı için bir, turizm yatırımı için iki, diğer yatırımlar için üç katından az olmayan ve toplam sabit yatırım tutarı 500 000,00 TL (Beşyüzbın TL )'den az olmayan,
3- Taahhüt edilen yatırımın en az %20 sini karşılayacak miktarda net öz kaynağa sahip olan,
4- Yatırımın ne şekilde finanse edeceğini beyan eden,
5- Taahhüt edilen yatırımın toplam tutarı 10 000 000,00-TL (Onmılyon-TL)'yı aşan yatırımlarda fizibilite raporu ve fınans tablosu veren Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslarda belirtilen diğer şartları yerine getiren gerçek ve tüzel kişiler yatırım yen teşvikinden yararlanabilecektir
6- Talep edilen taşınmazların bulunduğu ilçenin mülki sınırları içinde organize sanayi veya endüstri bölgesi bulunması halinde, bu bölgelerde yer alabilecek yatırımlar için tahsis edilecek boş parsel bulunmaması veya bu bölgelerde yapılması uygun görülmeyen yatırımlardan olması şartını taşıyan. Organize Sanayi Bölgesi veya Endüstri Bölgesi Müdürlüğünden alınacak yazıyı başvurusuna ekleyen gerçek ve tüzel kişiler yararlanabilecektir
7- Arazı. arsa. royalti, yedek parça ve amortismana tâbi olmayan diğer harcamalar ile 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu gereği fınans ve sigortacılık konularında faaliyet gösteren kurumlar, ış ortaklıkları, 16/7/1997 tarihli ve 4283 sayılı Yap-İşlet Modeli ile Elektrik Enerjisi Üretim Tesislerinin Kurulması ve işletilmesi ile Enerji Satışının Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile 8/6/1994 tarihli ve 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-Işlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun kapsamında gerçekleştirilen yatırımlar ve rödovans sözleşmesine bağlı olarak yapılan yatırımlar bu teşvikten yararlanamaz.
Başvuru .Şekli ve Bilgiler:
1- İrtifak hakkı tesis edilmesine karar verilen taşınmazlar için, yatırımcılar tarafından imar planlarıyla imar uygulamalarının ve yapılacak tesislere ilişkin uygulama projelerinin yaptırılması, gereken hallerde ifraz, tevhit terk vb işlemlerinin yaptırılması amacıyla fiili kullanım olmaksızın bedelsiz olarak yatırımcı lehine bir yıl süreyle ön izin verilebilir ve bu süre ihtiyaç duyulması halinde en fazla bir yıl uzatılabilir
2- Yatırımcının. Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslar hakkındaki yönetmeliğin Ek-l'de yer alan talep formunu doldurarak. Ek-2 de yer alan yatırımcılardan istenecek belgeler ve Ek-6'da yer alan yatırım bilgi formunu doldurarak oluşturulacak 3 takım dosya (I asıl. 2 kopya) ile birlikte, maliki idarenin taşınmazının bulunduğu yerdeki birimine 10/12/2016 tarihi saat 17 00'a kadar yatırım türü ve başvuruda bulunan kışı veya şirketin ısmı belirtilen kapalı ve imzalı zarf içerisinde müracaat edilmesi gerekmektedir
3- Başvuru öncesinde Sinop Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü veznesine 1 000.00 TL (Bin TL.) yatırılarak, buna ilişkin makbuzun yukarıda sayılan belgelerle birlikte verilmesi gerekmektedir Bu bedelin yatırıldığına ilişkin makbuz olmaksızın yapılan başvurular kabul edilmeyecektir
4- Taşınmazlar için başvuruda bulunacak yatırımcılardan hangisi lehine irtifak hakkı tesis edileceğine ilişkin karar. Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esasların 14 maddesine göre kurulacak komisyonun yapacağı değerlendirme sonucunda verilecektir
5- Yatırımcıların müracaat sürelerini geçirmemek şartıyla bizzat başvuracakları gibi taleplerini Posta (PTT) aracılığı ile de yapabilirler Ancak postada doğabilecek gecikmeden dolayı İdare ya da Komisyon herhangi bir suretle sorumlu değildir
6- Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esasların 2 maddesi gereğınce.Yatırım Teşvik Uygulamalarında. V Bölge olarak belirlenen ilimizde yapılacak yatırım türlerine başvuru yapılabilecektir
7- irtifak hakkının tapuya tesciline ilişkin işlemler ile bu hakların devri ve terkini, yapı ve tesislerin inşası ve kullanımı için ödenmesi gereken her türlü vergi, resim. harç. prim ve benzen mali yükümlülükler yatırımcı tarafından karşılanacaktır
8- Taşınmazın hukuki ve diğer nedenlerden dolayı ilan sonrasında yatırımdan kaldırılması halinde başvuran yatırımcılar idareden herhangi bir hak ve tazminat talebinde bulunamazlar
9- Taşınmazlar üzerinde kurulacak tesisler hakkında ilgili kurum ve kuruluşların uygun görüşünün alınması zorunludur
10- İlanda belirtilmeyen hususlar hakkında Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine ilişkin Usul ve Esaslar uygulanır
11- Ayrıca irtifak hakkı tesisine ılıskın butun bılgıler.w\vw mıllıemlak gov tr. WWW sınopdefterdarlıgı gov tr ınternet adresinden Sinop Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünden veya 0 368 2612505 nolu telefondan alınabilir İLAN OLIM R

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR