DİKİLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Arsa satışı yapılacaktır (çoklu satış)

DİKİLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00873622
Şehir : İzmir / Dikili
: 4234
Yayınlandığı Gazeteler

MİLAT 10.10.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Arsa nitelikli taşınmazların satış ihalesi ;2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine göre açık teklif (arttırma) usulü ile satılacaktır
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
25.10.2018 14:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Belediye Kültürevinde
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

DİKİLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İHALE İLAN METNİ

S.NO İLİ İLÇESİ MAHALLESİ ADA PARSEL ARSA MUHAMMEN HİSSE GEÇİCİ ŞARTNAME İHALE İHALE İHALE AÇIKLAMA
M2 BEDEL NİSPETİ TEMİNAT BEDEL TÜRÜ SAATİ TARİHİ
1 İZMİR DİKİLİ ÇANDARLI 577 2 956,00 970.000,00 TL TAM 97.000,00 TL 100,00 TL AÇIK 14:30 25.10.2018
2 İZMİR DİKİLİ ÇANDARLI 577 3 1.380,00 1.300.000,00 TL TAM 130.000,00 TL 100,00 TL AÇIK 14:45 25.10.2018
3 İZMİR DİKİLİ İSMETPAŞA 368 28 4.234,06 221.582,47 TL TAM 22.158,24 TL 100,00 TL AÇIK 15:00 25.10.2018
4 İZMİR DİKİLİ BADEMLİ 1849 988,00 128.440,00 TL TAM 12.844,00 TL 100,00 TL AÇIK 15:15 25.10.2018
1-)Yukarıda niteliği tahmini bedeli geçici teminatı ve ihale tarih , saati belirtilen arsa nitelikli taşınmazların satış ihalesi ;2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine göre açık teklif (arttırma) usulü ile Belediye Kültürevinde ve Encümen huzurunda şartname gereğince yapılacaktır.
2-)Muhammen bedeller yukarıdaki cetvelde gösterilmiştir.

3-)Taşınmaz satışı suretiyle devir teslimler KDV Kanununun 17/4-r maddesine göre KDV den müstesnadır.
4-)İhaleye Katılacaklardan İstenen Belgeler;
A-Gerçek Kişilerden; a-) Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)b-) Geçici Teminat Bedeli Makbuzuc-) Nüfus Cüzdanı Sureti (Nüfus Müdürlüğünden)d-) Kanuni tebligat adresi/İkametgah adresi belgesi(Nüfus Müdürlüğünden)e-) Vekaleten katılıyor ise 2018 yılında onaylı vekaletname (Noterden)f-) Belediye ve Vergi Dairesinden alınacak borcu yoktur belgesig-)İhale Doküman Bedeli Makbuzu
B-Tüzel Kişilerden;a-) Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)b-) Geçici Teminat Bedeli Makbuzuc-) Nüfus Cüzdanı Sureti (Nüfus Müdürlüğünden)d-) Kanuni tebligat adresi/İkametgah adresi belgesi(Nüfus Müdürlüğünden)e-)İmza Sirküsü (Noterden) f-) Vekaleten katılıyor ise 2018 yılında onaylı vekaletname (Noterden)g-) Belediye ve Vergi Dairesinden alınacak borcu yoktur belgesih-)İhale Doküman Bedeli Makbuzuı-)Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret, Sanayi , Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi)

5-Geçici Teminat geçici bedelleri Dikili Halk Bankası 07000006 Dikili Belediyesi ‘İhale Teminat Hesabına ‘yatırılacaktır. Şartname100 TL.karşılığında Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilecektir.
6-İhaleye katılabilmek için; 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte
belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan Kanun ve Yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak şarttır.
7-İhale bedeli şartnamesindeki süre içinde ödenecektir, süresi içinde ödenmediği takdirde geçici teminat Belediyemize irat kaydedilir.
8-İhale için talipli gelmediği taktirde ihale tarihinden 7 gün sonra aynı saat ve yerde, aynı şartname ile ihale yeniden yapılacaktır.
9-İstekliler Şartnamelerdeki yazılı belgeleri eksiksiz olarak sunmak zorundadırlar.
10-İlçemiz Çandarlı Mahallesi 577 ada 2 ve 3 parseller TTA olarak planlı alanda kalıp, askeri yasak bölge içerisinde bulunmaktadır.
577 ada 3 parsel üzerinde halı saha , 577 ada 2 parsel üzerinde yapı bulunmaktadır.Çandarlı plan notlarında Tercihli Turizm Alanlarında
konaklama tesisi yapıldığı takdirde E=0,90 - h=15,50 metredir.Bu alanlarda yatak başına 10m² hesabı ile günübirlik kullanım alanı bırakı-
lacaktır.Apart Otel ve Pansiyon türü uygulama yapılabilir.Kullanımlar toplumun yararlanmasına açık olarak düzenlenecektir.Bu alana
gelecek konut taleplerinde Taks 0,15 - Kaks 0,30 olmak koşulu ile uygulama yapılabilir.Minimum ifraz 2500m² olacaktır.Alt yapı girişimci
tarafından karşılanacak daha sonra ruhsat verilecektir.İsmetpaşa 368 ada 28 parsel 1/25.000 ölçekli nazım imar planında 3.derece arkeolojik
sit sınırları içerisinde kalmakta olup, sit sınırları içinde kalan bölgelere yönelik plan çalışması Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca sürdürülmektedir.
Bademli 1849 parsel 1/25.000 ölçekli nazım imar planında 2.derece doğal sit sınırları içerisinde , 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planında orman
alanı ve 2.derece doğal sit olarak planlı alanda kalmaktadır.

11-İhale ile ilgili olarak her türlü vergi , resim harçları ve diğer giderleri ödemek, istekliye aittir satışa ilişkin her türlü vergi ,
resim harç ve diğer giderleri ödemek istekliye aittir.
12-Taşınmazın fuzuli işgal altında bulunması halinde; Belediyeye, fuzuli şagili bu taşınmazdan tahliye için hiç bir sorumluluk yüklenmez
ve alıcı bunu belediyeden isteyemez.
13-Encümen Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İlan Olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR