KEMER MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Arsa satışı yapılacaktır (Çoklu satış)

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
4 adet arsa satışı işi
İşin Yapılacağı Yer
:
KEMER/ANTALYA
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
12.07.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Kemer Milli Emlak Müdürlüğü ihale odası
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN

ANTALYA İLİ KEMER İLÇESİ MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜDEN

Sıra No Taşınmaz No İl İlçe
Mahalle
Ada Parsel Yüzölçümü Cinsi Hazine Hissesi İmar Durumu Fiili Durumu Tahmin Edilen Bedel (TL) Geçici Teminat Bedeli (TL) İhale Tarihi İhale Saati
1 07110102842 Antalya Kemer Yeni Mah. 352 5 1.108,00 Arsa Tam Konut Alanı Boş 886.400,00 TL 221.600,00 TL 12.07.2018 10:00
2 07110102495 Antalya Kemer Ovacık Mah. 112 2 390,00 Arsa Tam Konut Alanı Boş 27.300,00 TL 6.825,00 TL 12.07.2018 10:30
3 07110102496 Antalya Kemer Ovacık Mah. 112 3 397,00 Arsa Tam Konut Alanı Boş 27.790,00 TL 6.947,50 TL 12.07.2018 11:00
4 07110102497 Antalya Kemer Ovacık Mah. 112 4 390,00 Arsa Tam Konut Alanı Boş 27.300,00 TL 6.825,00 TL 12.07.2018 11:30


1-Yukarıda nitelikleri belirtilen Hazineye ait taşınmaz mallar; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi göre Açık Teklif Usulü ile satışı yapılmak üzere ihaleye çıkarılmıştır. İhaleler yukarıda belirtilen tarih ve saatte Kemer Milli Emlak Müdürlüğü ihale odasında toplanacak ihale komisyonunca yapılacaktır.
2. İhalelere ait şartnameler mesai saatleri içerisinde Kemer Milli Emlak Müdürlüğünde bedelsiz görülebilir.
3. Taşınmazlardan;
a) Yeni Mahalle 352 ada 5 parsel 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında konut alanı olarak ayrılmış olup, E:0,30, hmax:6,50 m’dir.
b) Ovacık Mahalle 112 ada 2, 3 ve 4 parsel 1/1000 ölçekli Mevzii İmar Planında, ‘’E:0,30 Ayrık Nizam 2 (iki) kat Konut Alanı’’ olarak ayrılmıştır.
4. İhaleye iştirak etmek isteyenlerin;

  1. Geçici Teminatı (Alındı Belgesi, 2886 Sayılı Kanunun 26. Maddesinde belirtilen değerlerden herhangi biri olabilir. Banka Teminat Mektubunun verilmesi halinde ‘’Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması’’ ve Teyit yazısının da ibrazı gerekir.)
  2. Gerçek kişilerin; Yasal yerleşim yeri belgesini (İkametgâh ilmühaberi) ile Nüfus Kayıt Örneği veya nüfuz cüzdan fotokopisinin (aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.)
  3. Özel hukuk tüzel kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak vergi kimlik numaralarını, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşlarından 2018 yılı içinden alınmış sicile kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel Kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi; Kamu Tüzel Kişilerin ise yukarıdaki (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi (belge asıllarını) ve nüfus cüzdanı fotokopilerini,
  4. Müşterek isteklilerde taliplilerin hisse miktarını da belirtir noter tasdikli sözleşme veya Ortak Girişim Beyannamesini (Beyanname haricen düzenlenmesi halinde noter tasdiki zorunludur.)

İhale saatinden önce İhale Komisyon Başkanlığına vermeleri zorunludur.
5. Taşınmazların satış bedelinin taksitle ödenmek istenmesi halinde, 4706 sayılı Kanunun 5. Maddesine göre satış bedellerinin en az dörtte biri peşin, geriye kalanı en fazla iki yıl vade ile 8 (sekiz) eşit taksite kadar bölünerek kanuni faizi ile birlikte ödenir. Müşteriden satış bedeli haricinde KDV, Vergi, Resim, Harç alınmayacaktır. Taşınmaz satış tarihinden itibaren 5 yıl süreyle emlak vergisinden muaftır
6. Haklarında halen ihalelerden yasaklama kararı bulunan gerçek ve tüzel kişiler (kendi adına veya temsilen) ihalelere katılamayacaklardır. Bu kişilere ihale yapılmış olsa bile ihale iptal edilecektir.
7. Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı İhale Kanunun 37. Maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve İhale Komisyonu sorumlu değildir.
8- İhale Komisyonu, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
9- Türkiye genelinde ihale bilgileri http//www.milliemlak.gov.tr ve www.antalyadefterdarlığı.gov.tr adresinden öğrenilebilir. (Bilgi İçin: 0 (242) 814 59 29)

İLAN OLUNUR.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR