AFYONKARAHİSAR MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Arsa satışı yapılacaktır

AFYONKARAHİSAR MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00907292
Şehir : Afyonkarahisar / Merkez
Semt-Mahalle : FETHİBEY KÖYÜ / MERKEZKÖYLER
Yayınlandığı Gazeteler

HİSAR 05.12.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
HİSAR 10.12.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
18.12.2018 09:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Milli Emlak Müdürlüğü
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

AFYONKARAHİSAR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN
SATIŞA ÇIKARILACAK TAŞINMAZLARIN İLANI

Sıra No Taşınmaz No Mahalle/Kasaba/Köy Mevkii Cinsi Pafta Ada Parsel Yüzölçümü (m²) Hazine Hissesi (m²) İmar Durumu Tahmin Edilen Bedeli (TL) Geçici Teminatı (TL) İhalenin Tarihi ve Saati
1 03010110851 Fethibey Kasabası - Arsa 23J-1-C 242 1 1.371,70 1.371,70 Konut Alanı 210.000,00 42.000,00 18.12.2018-09:00
2 03010110852 Fethibey Kasabası - Arsa 23J-1-C 242 2 1.373,98 1.373,98 Konut Alanı 210.000,00 42.000,00 18.12.2018-09:15
3 03010110875 Fethibey Kasabası - Arsa 23J-1-C 246 2 1.275,01 1.275,01 Konut Alanı 195.000,00 39.000,00 18.12.2018-09:30
4 03010111600 Çıkrık Kasabası - Arsa K25A13A4C-4D 124 1 2.122,89 2.122,89 Konut Alanı 181.000,00 36.200,00 18.12.2018-09:45
5 03010113458 Çıkrık Kasabası - Arsa K25A13A3D 126 5 807,35 807,35 Konut Alanı 71.500,00 14.300,00 18.12.2018-10:00
6 03010113459 Çıkrık Kasabası - Arsa K25A13A4C 127 1 647,59 647,59 Konut Alanı 57.000,00 11.400,00 18.12.2018-10:15
7 03010113460 Çıkrık Kasabası - Arsa K25A13A4C 127 2 863,92 863,92 Konut Alanı 78.000,00 15.600,00 18.12.2018-10:30
8 03010113461 Çıkrık Kasabası - Arsa K25A13A4C 127 3 745,66 745,66 Konut Alanı 68.000,00 13.600,00 18.12.2018-10:45
9 03010113255 Demirçevre Mahallesi - Arsa - 658 2 10.000,00 10.000,00 Termal Kür Tesis Alanı 1.900.000,00 190.000,00 18.12.2018-11:00
10 03010102632 Susuz Kasabası - Arsa K25-A-18-D-3-A 114 12 73,89 73,89 Konut Alanı 8.150,00 1.630,00 18.12.2018-14:00
11 03010102631 Susuz Kasabası - Arsa K25-A-18-D-3-A 114 11 302,96 302,96 Konut Alanı 33.350,00 6.670,00 18.12.2018-14:15
12 03010104396 Kızıldağ Köyü Köyiçi (Afetevleri) Ahşap Fırın ve Avlusu K25-C-16-B-2 110 1 242,37 242,37 İmarsız 2.200,00 440,00 18.12.2018-14:30
13 03010109713 Alcalı Köyü Kayalık Ham Toprak K25-a-03-d 108 8 691,13 691,13 İmarsız 4.850,00 970,00 18.12.2018-14:45
14 03010109736 Alcalı Köyü Esbab Deresi Ham Toprak K25-a-03-d 148 9 1.735,38 1.735,38 İmarsız 10.950,00 2.190,00 18.12.2018-15:00

Yukarıda nitelikleri, tahmini bedelleri ve geçici teminat tutarları belirtilen, Hazineye ait taşınmazların satış ihaleleri; 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince "Açık Teklif Usulü" ile hizalarında belirtilen tarih ve saatlerde Milli Emlak Müdürlüğü ihale odasında teşekkül edecek Komisyon huzurunda yapılacaktır.
1- İhale ile ilgili şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Milli Emlak Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir.
2- İhaleye katılacak isteklilerin aşağıda belirtilen belgeleri ihale başlama saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri veya iadeli taahhütlü posta yoluyla ulaştırmaları gerekmekte olup, postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
a) Nüfus cüzdanı sureti ve yasal yerleşim yeri belgesi,
b) Tebligat için Türkiye’de adres gösterir belge (Adres beyanı),
c) Geçici Teminata ilişkin belge (Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü veznesine yatırılacak nakit para karşılığında alınacak alındı belgesi, Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve İlgili Banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz Teminat Mektubu banka teyit yazısı ile ibraz edilmeli, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise, bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.), taşınmaz satış ihalelerinde dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından, teminat olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez bankasınca belirlenen konvertible döviz.),
d) Özel hukuk kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret sanayi odasından yahut benzeri meslek kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin özel hukuk kişiliğini temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (b) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge.
3- İhale bedelleri ihale kararının bildirilmesini izleyen günden itibaren 15 gün içinde peşin olarak ödenecektir.Taşınmazların satış bedeli talep edilmesi halinde; 4706 sayılı Kanunun 5. maddesine göre taksitle de ödenebilir (Satış tutarı belediye mücavir alanları içerisinde 5.000,00 TL, bu sınırlar dışında ise 1.000,00 TL 'nı geçtiği takdirde). Taksitle ödeme halinde , satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla 2 yılda ve 8 (sekiz) eşit taksitte kanuni faizi ile birlikte ödenir. 4706 sayılı Kanun uyarınca Hazineye ait taşınmazların satış ihale bedelleri, KDV ile diğer vergi, resim ve harçlardan müstesnadır. Ayrıca, satışı yapılan taşınmaz 5 yıl süre ile emlak vergisinden muaftır.
4- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

5- Türkiye genelinde ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir. İLAN OLUNUR.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR