AFYONKARAHİSAR MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Arsa satışı yapılacaktır

AFYONKARAHİSAR MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00907288
Şehir : Afyonkarahisar / Merkez
Semt-Mahalle : DEMİRÇEVRE MAH. / ÇARŞI
: 10000
Yayınlandığı Gazeteler

AKŞAM 05.12.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
18.12.2018 11:00
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN
AFYONKARAHİSAR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

SATIŞA ÇIKARILACAK TAŞINMAZLARIN
Sıra No Taşınmaz No Mahalle/Kasaba/Köy Cinsi Pafta Ada Parsel Yüzölçümü(M2) Haz.His. İmar Durumu Tahmin Edilen Bedeli (TL) Geçici Teminatı (TL) İhalenin Tarihi ve Saati
2 03010113255 Demirçevre Mahallesi Arsa - 658 2 10.000,00 10.000,00 Termal Kür Tesis Alanı 1.900.000,00 190.000,00 18.12.2018-11:00
Yukarıda niteliği, tahmini bedeli ve geçici teminat tutarı belirtilen, mülkiyeti Hazineye ait taşınmazın satış ihalesi 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince "Açık Teklif Usulü" ile hizasında belirtilen tarih ve saatte Milli Emlak Müdürlüğü ihale odasında teşekkül edecek Komisyon huzurunda yapılacaktır.
1- İhale ile ilgili şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Milli Emlak Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir.
2- İhaleye katılacak isteklilerin aşağıda belirtilen belgeleri ihale başlama saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri veya iadeli taahhütlü posta yoluyla ulaştırmaları gerekmekte olup, postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
a) Nüfus cüzdanı sureti ve yasal yerleşim yeri belgesi,
b) Tebligat için Türkiye’de adres gösterir belge (Adres beyanı),
c) Geçici Teminata ilişkin belge (Geçici Teminat Makbuzu, Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve İlgili Banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz Teminat Mektubu banka teyit yazısı ile ibraz edilmeli, Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler),
d) Özel hukuk kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret sanayi odasından yahut benzeri meslek kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin özel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (b) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişili adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge.
3- Taşınmazların satış bedeli, talep edilmesi halinde; 4706 sayılı Kanunun 5. maddesine göre taksitle de ödenebilir. Taksitle ödeme halinde , satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla 2 yılda ve 8 (sekiz) eşit taksitte kanuni faizi ile birlikte ödenir. 4706 sayılı Kanun uyarınca Hazineye ait taşınmazların satış ihale bedelleri, KDV ile diğer vergi, resim ve harçlardan müstesnadır. Ayrıca, satışı yapılan taşınmaz 5 yıl süre ile emlak vergisinden muaftır.
4- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 5- Türkiye genelinde ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir.
İLAN OLUNUR

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR