PENDİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Arsa satışı yapılacaktır

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00861552
Şehir : İstanbul / Pendik
Semt-Mahalle : YAYALAR MAH. / YAYALAR
Yayınlandığı Gazeteler

GÜNBOYU 13.09.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
GÜNBOYU 15.09.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
OLAY 13.09.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Pendik Belediyesine ait taşınmazlar ihale ile satılacaktır
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
25.09.2018 09:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Batı Mah. 23 Nisan Caddesi No: 11 PENDİK/İSTANBUL
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

PENDİK BELEDİYESİNDEN TAŞINMAZ MAL SATIŞ İLANI

1-Aşağıda özellikleri belirtilen Pendik Belediyesine ait taşınmazlar ihale ile satılacaktır. İhale “Batı Mah. 23 Nisan Caddesi No: 11 PENDİK/İSTANBUL” adresindeki Pendik Belediye Binası 5. kattaki Encümen Odasında, Belediye Encümenince 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesi uyarınca “Kapalı Teklif Usulü” artırma suretiyle yapılacaktır. Şartname bedeli her bir ihale için 300,00 (Üçyüz Türk Lirası) olup, Pendik Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

Bölge Parsel Parsel Alanı Satılacak hisse Pay/Payda Satılacak Alan (m²) İmar Durumu Muhammen Bedeli Geçici Teminat İhale gün ve saati
Yayalar 8 253.800,00 136056/25380000 1.360,56 Plansız Alan (İşgalli)
578.238,00TL (Beşyüzyetmişsekizbin ikiyüzotuzsekiz
Türk Lirası)
17.347,14 TL (Onyedibinüçyüzkırkyedi
Türk Lirası Ondört Kuruş)
25.09.2018
saat 09:30
Yayalar 8 253.800,00 1120/253800 1.120,00 Plansız Alan (İşgalli)
476.000,00TL (Dörtyüzyetmişaltıbin
Türk Lirası)
14.280,00 TL (Ondörtbinikiyüzseksen
Türk Lirası)
25.09.2018
saat 09:45
Yayalar 8 253.800,00 1361/253800 1361,00 Plansız Alan (İşgalli)
578.425,00-TL (Beşyüzyetmişsekizbindörtyüzyirmibeş Türk Lirası ) 17.352,75-TL
(Onyedibinüçyüzelliiki Türk Lirası Yetmişbeş Kuruş)
25.09.2018
saat 10:00
Yayalar 8 253.800,00 15685/2538000 1568,50 Plansız Alan (İşgalli)
666.612,50TL (Altıyüzatmışaltıbin altıyüzoniki Türk Lirası Elli Kuruş) 19.998,38-TL
(Ondokuzbin dokuzyüzdoksansekiz Türk Lirası Otuzsekiz Kuruş)
25.09.2018
saat 10:15
Yayalar 8 253.800,00 964/253800 964,00 Plansız Alan (İşgalli)
409,700TL (Dörtyüzdokuzbinyediyüz Türk Lirası 12.291,00-TL
(Onikibinikiyüzdoksanbir Türk Lirası )
25.09.2018
saat 10:30
Yayalar 8 253.800,00 151975/25380000 1.519,75 Plansız Alan (İşgalli)
645.893,75TL (Altıyüzkırkbeşbin sekizyüzdoksanüç Türk Lirası Yetmişbeş Kuruş) 19.376,81TL
(Ondokuzbinüçyüzyetmişaltı Türk Lirası Seksenbir Kuruş)
25.09.2018
saat 10:45
Yayalar 8 253.800,00 131850/25380000 1.318,50 Plansız Alan (İşgalli)
560.362,50 TL (Beşyüzaltmışbin üçyüzaltmışiki Türk Lirası Elli Kuruş) 16.810,88 TL (Onaltıbinsekizyüzon Türk Lirası Seksensekiz Kuruş) 25.09.2018
saat 11:00
Yayalar 8 253.800,00 168237/25380000 1.682,37 Plansız Alan (İşgalli)
715.007,25 TL (Yediyüzonbeşbinyedi Türk Lirası Yirmibeş Kuruş) 21.450,22 TL (Yirmibirbindörtyüzelli Türk Lirası Yirmiiki Kuruş) 25.09.2018
saat 11:15
Yayalar 8 253.800,00 1871/253800 1.871,00 Plansız Alan (İşgalli)
795.175,00 TL (Yediyüzdoksanbeşbin yüzyetmişbeş Türk Lirası) 23.855,25 TL (Yirmiüçbinsekizyüzellibeş Türk Lirası Yirmibeş Kuruş) 25.09.2018
saat 11:30
Yayalar 8 253.800,00 1632/253800 1.632,00 Plansız Alan (İşgalli)
693.600,00 TL (Altıyüzdoksanüçbinaltıyüz Türk Lirası ) 20.808,00 TL (Yirmibinsekizyüzsekiz Türk Lirası ) 25.09.2018
saat 11:45
Yayalar 8 253.800,00 1599/253800 1.599,00 Plansız Alan (İşgalli)
679.575,00 TL (Altıyüzyetmişdokuzbin beşyüzyetmişbeş Türk Lirası) 20.387,25 TL (Yirmibinüçyüzseksenyedi Türk Lirası Yirmibeş Kuruş ) 25.09.2018
saat 12:00
Yayalar 8 253.800,00 218950/25380000 2.189,50 Plansız Alan (İşgalli)
930.537,50 TL (Dokuzyüzotuzbin beşyüzotuzyedi Türk Lirası Elli Kuruş) 27.916,13 TL (Yirmiyedibindokuzyüzonaltı Türk Lirası Onüç Kuruş) 25.09.2018
saat 12:15
Yayalar 8 253.800,00 19385/2538000 1.938,50 Plansız Alan (İşgalli)
823.862,50 TL (Sekizyüzyirmiüçbin sekizyüzaltmışiki Türk Lirası Elli Kuruş) 24.715,88 TL
(Yirmidörtbinyediyüzonbeş Türk Lirası Seksensekiz Kuruş)
25.09.2018
saat 12:30
Yayalar 8 253.800,00 356647/25380000 3.566,47 Plansız Alan (İşgalli)
1.515.749,75 TL (Birmilyonbeşyüzonbeşbin yediyüzkırkdokuz Türk Lirası Yetmişbeş Kuruş) 45.472,50 TL
(Kırkbeşbindörtyüzyetmişiki Türk Lirası Elli Kuruş)
28.09.2018
saat 12:45

Yayalar 1 pafta 8 parsel sayılı 253.800,00 m² alanlı taşınmazlarda yukarıdaki tabloda belirtilen Belediye hisselerinin satışı işleminde 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17-4-p maddesi ve 4706 Sayılı Kanunun 7 nci maddesinin 4 üncü fıkrası uyarınca KDV alınmayacaktır.
2- Taşınmazın Özellikleri: Söz konusu parseller plansız alanda kalmaktadır.
3- İdare, ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazın ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir.
4- İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler:
İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla;
A) GERÇEK KİŞİLERDEN :

 1. İkametgah belgesi,
 2. Nüfus cüzdan sureti,
 3. Noter tasdikli imza beyannamesi,
 4. Geçici teminat mektubu veya makbuzu,
 5. Temsil durumunda; noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi,
 6. 8. madde'de belirtilen hususa ilişkin Noter tasdikli taahhütname

B) TÜZEL KİŞİLERDEN :

 1. Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, Vakıflar Bölge Müdürlüğünden, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,
 2. Şirketlerden; Noter tasdikli imza sirküsü,
 3. Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküsü,
 4. Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi,
 5. Derneklerden; dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti,
 6. Geçici teminat mektubu veya makbuzu,
 7. Temsil durumunda; Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi,
 8. 8. madde’de belirtilen hususa ilişkin Noter tasdikli taahhütname

C) ORTAK GİRİŞİMLERDEN:
1- Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,
2- Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri için, bu maddedeki (A) veya (B) bentlerinde belirtilen belgeler istenecektir.
D) Temsil durumlarında imza beyannamesini sadece vekâlet edenin sunması yeterlidir.
5- Geçici ve Kesin teminat olarak şunlar alınır:

 1. Tedavüldeki Türk Parası
 2. Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları
 3. Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır).

6- Teminatların teslim yeri: Bankalarca ve Özel Finans kurumlarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne yatırılması ve makbuzun diğer belgelerle birlikte sunulması zorunludur. Teminat olarak Banka Teminat Mektubu verecekler ise, bu teminat mektubunu istenilen diğer evraklarla birlikte ibraz edeceklerdir. Verilmiş olan teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.
7- Tekliflerin Verilmesi: Teklifler ilanda belirtilen ihale saatine kadar, ihaleyi yapacak olan komisyon başkanlığına teslim edilecektir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu taktirde dış zarfa komisyon başkanlığının adresi ile hangi taşınmaza ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin, ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulamayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.
8- 4706 sayılı kanunun 5 inci maddesinin 7 nci fıkrasında belirtilen "Bu taşınmazlardan gerekli olanlar için öncelikle imar planları veya imar uygulaması yapılır. Belediyelerce imar planı ve/veya imar uygulaması yapılmadan kadastral parsel üzerinden yapılan satışlarda, düzenleme ortaklık paylarına ilave olarak, satışı yapılan arazinin düzenlemeden önceki yüzölçümünün % 20'sinin, satış bedelinden aynı oranda düşülmek kaydıyla eğitim ve sağlık tesisleri ile diğer resmî tesis alanları için ayrılabileceğine ve bu amaçla ayrılan alanların bedelsiz ve müstakil parsel şeklinde Hazine adına resen tescil edileceğine dair tapu kütüğüne şerh konulur." hükmüne göre taşınmazın yüzölçümünün % 20’si satış bedelinden düşülecektir.İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR