ÇANKIRI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Arsa satışı yapılacaktır

ÇANKIRI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00859024
Şehir : Çankırı
Yayınlandığı Gazeteler

DOĞRUHABER 08.09.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Arsa  (Sosyal Tesis Alanı)
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
24.09.2018 14:15
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Cumhuriyet Mah. Atatürk Bulvarı No:15 adresinde bulunan Çankırı Belediyesi encümen toplantı salonunda
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
ÇANKIRI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
ARSA SATIŞI İHALE İLANI


Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda bilgileri verilen arsanın satışı, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35 inci maddesinin “a” bendine göre kapalı teklif usulü ile ihaleye çıkarılmıştır.
İHALESİ YAPILACAK ARSA BİLGİLERİ:

Mahallesi Ada / parsel Niteliği Yüzölçümü Emsal
Buğday Pazarı 397/17 Arsa (Sosyal Tesis Alanı) 3283.51 (M2) 1.50
Muhammen Bedeli
2.659.643,10 TL. (İki milyon altı yüz elli dokuz bin altı yüz kırk üç lira on kuruş )
Geçici Teminat ( Muhammen Bedelin %3)
79.789,29 TL. ( Yetmiş dokuz bin yedi yüz seksen dokuz lira yirmi dokuz kuruş)
İHALE TARİHİ VE SAATİ : 24.09.2018 günü saat 14.15


1. İhale belirtilen tarih ve saatte Cumhuriyet Mah. Atatürk Bulvarı No:15 adresinde bulunan Çankırı Belediyesi encümen toplantı salonunda Belediye Encümeni tarafından yapılacaktır.
2. Şartname ve tüm ekleri 09.30–12.00 ile 14.00–16.00 saatleri arasında Cumhuriyet Mah. Atatürk Bulvarı No:15 ÇANKIRI adresinde bulunan Çankırı Belediyesi Hizmet Binasında bulunan Destek Hizmetleri Müdürlüğünde görülebilecek ve aynı adresten 250 TL (ikiyüzelli) karşılığında satın alınabilecektir.
3. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için, tekliflerini ihale tarih ve saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Çankırı Belediyesi Hizmet Binasında bulunan Destek Hizmetleri Müdürlüğüne imza karşılığı teslim etmeleri gerekmektedir.
İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN GEREKEN BELGELER
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.
a)Ekli örneğe uygun Türkiye’de tebligat için adres beyanı, telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresini gösteren imzalı belge,
b) Gerçek kişi olması halinde T.C.numaralı Nüfus Cüzdanı, Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünden ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış ikametgâh belgesi
c) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişinin belgelerinin, bu tüzel kişinin bulunduğu ülkedeki Türkiye Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir).
d)Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri,
d.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi
d.2. Tüzel kişi olması halinde; ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları İle tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri
e) İstekli adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi
f) Geçici teminat mektubu veya geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuz,
g) İsteklilerin ortak girişim olması halinde ekli örneğine uygun iş ortaklığı beyannamesi,
h) Ekli örneğe uygun ihale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair teklif sahibinin yazılı beyanını vermesi.
ı) Ekli örneğe uygun ihalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair taahhütname
i)Belediyemize borcu olmadığına dair belgeyi vermesi,
j) İhale dokümanı satış bedelinin ödendiğine dair makbuz,
k) Ekli örneğe uygun teklif mektubunu vermesi,
l) Adli Sicil Kaydı (İsteklinin tüzel kişilik olması durumunda tüzel kişiliğin müdürü ile birlikte tüm ortakları ve ortağının da bir şirket olması halinde bu şirketin ortakları için de sunulması zorunludur.)Adli Sicil Kaydı olması halinde açıklamasını gösteren Mahkeme Kararı ya da yazısı sabıka kaydı ekinde bulunacaktır.
Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (b), (c), (d), (ı), (i) ve (l) bentlerindeki belgeleri temin etmekle mükelleftir.
Tüm belgeler yukarıda belirtilen biçimde hazırlanarak dış zarfın içerisine konulduktan sonra zarf kapatılıp, üzerine isteklinin adı-soyadı, ticari unvanı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır. Zarfın yapıştırılan kısmı, istekli tarafından kaşelenmek suretiyle imzalanır. İstekliler tekliflerini en geç ihale tarih ve saatine kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğüne vermek zorundadırlar.
4. Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
İdare, ihaleyi yapıp-yapmamakta ve en uygun bedeli tespitte serbesttir.

İLAN OLUNUR.
Hüseyin BOZ
Belediye Başkanı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR