EYYÜBİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Arsa satışı yapılacaktır

EYYÜBİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00843336
Şehir : Şanlıurfa / Eyyübiye
Semt-Mahalle : HAYATİ HARRANİ MAH. / EYYÜBİYE
: 120
Yayınlandığı Gazeteler

URFA DEĞİŞİM 26.07.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
ŞANLIURFA OLAY 31.07.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
27.08.2018 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Eyyübiye  Belediyesi Yusufpaşa Mah. Kule Cad. No:4 Kat:3 Binası Encümen Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

EYYÜBİYE BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINDAN
İLAN

1- Aşağıda tapu kaydı, mevcut durumu, muhammen bedeli, geçici teminatı belirtilen Eyyübiye Belediyesine ait, taşınmaz 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile satılacaktır.

İli Mahallesi Ada Parsel Yüzölçümü
(m²)
Mevcut Durumu Muhammen
Bedeli (TL)
Geçici Teminat
Miktarı (TL)
İhale Tarihi İhale Saati
Şanlıurfa Hayati Harrani 5727 8 120,89 Arsa 6.700,00 201,00 27/08/2018 11:00


2- İhale Eyyübiye Belediyesi Yusufpaşa Mah. Kule Cad. No:4 Kat:3 Binası Encümen Toplantı Salonunda 27/08/2018 Pazartesi günü yapılacaktır.
3- Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi Yusufpaşa Mah. Kule Cad. No:4 Kat:4 Kızılay Ek Hizmet Binası, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü de görülebilir ve 100,00 TL karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklifi olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
4- İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI;
a) 2886 Sayılı D.İ.K.’nun 37. maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubunu,
b) Yukarıda belirtilen Geçici Teminat Bedelini; 2886 sayılı D.İ.K.’nun 27. maddesinde belirtilen şartlara haiz ve süresiz geçici banka teminat mektubu veya nakit olarak yatırıldığına dair banka makbuzunu,
c) İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartnameyi,
d) T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı sureti (Gerçek kişiler için)
e) İhalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış kanuni ikametgâh belgesini (Gerçek kişiler için),
f) Noter tasdikli imza sirkülerini,
g) Türkiye’de tebligat için adres gösterilmesi,
h) Tüzel kişi olması halinde, yukarda istenen belge dışında; mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge ve kayıtlı olduğu vergi dairesi ve numarası,
i) İsteklinin ortak girişim olması halinde, yukarda istenen belgeler dışında; şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,
j) Tüzel kişi olması halinde, yukarda istenen belgeler dışında; teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri,
k)Vekâleten ihaleye katılma halinde, yukarda istenen belgeler dışında; istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
5- Taşınmaz satış ihalesine teklif verecekler; ihale zarflarını yukarıda ve şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte satış şartnamesinde belirtilen maddeler uygun olarak hazırlayarak 27/08/2018 tarihinde pazartesi günü saat 11:00’e kadar Eyyübiye Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Yusufpaşa Mah. Kule Cad. No:4 Kat:4 adresine teslim edeceklerdir.
6- Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununu 37.maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır.
7- Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı, İdare ya da komisyon herhangi bir suretle sorumlu değildir.
8- İhale Komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR