KARATAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Arsa satışı yapılacaktır

KARATAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00823401
Şehir : Adana / Karataş
: 2567
Yayınlandığı Gazeteler

ADANA GÜNEY HABER 14.06.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
ADANA GÜNEY HABER 20.06.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
26.06.2018 10:00
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KARATAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
İLAN

1- Mülkiyeti Belediyemize ait olan ve aşağıda nitelikleri belirtilen arsa 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre satılacaktır.

Mahalle Ada Parsel Alan(m²) Muhammen Bedel (TL) Geçici Teminat (TL) Niteliği İhale Tarih/Saat İhale Doküman Bedeli
İskele 310 2 2567,00 m2 2.652.558,11 79.576,74 Arsa 26.06.2018/10:00 100,00


2- İhale Karataş Belediyesi Toplantı Salonunda yapılacaktır.
3-Söz konusu arsaların ihalesine ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğümüzde incelenebilir.
4- Geçici teminat muhammen bedelin %3 ü kadardır.
5- İsteklilerden istenen belgeler;
a) Teklif mektubu (Şartname ekinde örneği mevcut),
b) Geçici teminat bedeli makbuzu veya teminat mektubu
c) Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı sureti (Nüfus Müdürlüğünden)
d) Gerçek kişiler için yerleşim belgesi (Nüfus Müdürlüğünden)
e) Gerçek kişiler için imza sirküsü (Noterden) ve vekâleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname,
f) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirküleri
g) Adli Sicil Beyanı (Sabıka Kaydı)
h) Belediye Tahakkuk ve Emlak Servisinden Borcu Yoktur yazısı,
6- İhale kararı 15 gün içerisinde üst yönetici tarafından onaylanacak ya da iptal edilecektir.
7- Onaylanan ihale kararının tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde arsa bedeli peşin olarak Belediyemiz veznesine ödenecektir.
8- Tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde arsa bedelinin ödenmemesi durumunda ihale iptal edilerek geçici teminat idareye irat olarak kaydedilir.
9- İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
10-Şartnamede yazılı olmayan hususlarda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır. İhtilaf halinde Karataş Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
11- Taşınmazların ihalesine teklif vereceklerin; şartnamede belirtilen maddelere uygun olarak hazırlayacakları ihale zarfını 26/06/2018 Salı günü saat 10:00'a kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne alındı belgesi karşılığında teslim etmeleri zorunludur. Posta, kargo, telgrafla veya internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR