KONYAALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Arsa satışı yapılacaktır

Kurum Hakkında

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00650187
Şehir : Antalya / Konyaaltı
İmar Durumu : Konut
: 774
Yayınlandığı Gazeteler

AKDENİZ MANŞET 12.08.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
AKDENİZ MANŞET 14.08.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
SÖZCÜ 12.08.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Tarihi
:
23.08.2017 14:30
Muhammen Bedel
:
1354500 TL
İhalenin Yapılacağı Yer
:
Belediye Hizmet Binası Encümen Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ARSA SATILACAKTIR

Konyaaltı Belediye Başkanlığından:


Sıra No

Tapulama

Ada No

Parsel No
Yüzölçümü (m²) Belediye Hissesi İmar Durumu Tahmini Satış Bedeli (TL) Geçici Teminat (TL) İhale Tarihi
Saati
1 Hurma 8816 2 774,00 Tam Arsa (Konut) 1.354.500,00 40,635,00 23/08/2017 14:30
 1. Yukarıda yazılı mülkiyeti Belediyemize ait arsa 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37.maddesi gereğince Kapalı Teklif Usulü ile karşısında yazılı tarih, saat ve muhammen bedelle Belediyemiz Hizmet Binası Encümen Toplantı Salonunda (Salon-1), toplanacak komisyon (Belediye Encümeni) tarafından satış ihalesi yapılacaktır.
 2. İhaleye iştirak etmek isteyenlerden istenecek belgeler:
 • Özel Kişiler;
 1. Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu,
 2. İkametgah belgesi veya yerleşim yeri belgesinin aslı,
 3. Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi,
 4. Vekaletname ile ihaleye gireceklerin noter tasdikli vekaletname örneğinin aslı ve noter tasdikli imza sirkülerinin aslı.
 • Tüzel Kişiler;
 1. Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu,
 2. 2017 yılı içinde alınmış mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihale tarihi itibarı ile 2017 yılı içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.
 3. 2017 yılı içinde Ticaret ve Sanayi Odasından alınmış yetki belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti,
 4. Tüzel kişiliği temsile yetkilinin imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti,
 5. Vekaletname ile ihaleye gireceklerin noter tasdikli vekaletname örneğinin aslı ve 2017 yılı içinde alınmış noter tasdikli imza sirkülerinin aslı.
 • Ortak Girişim ise;
 1. Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu,
 2. 2017 yılı içinde alınmış noter tasdikli ortak girişim beyannamesinin aslı,
 3. 2017 yılı içinde alınmış noter tasdikli ortaklık sözleşmesinin aslı,
 4. Ortak girişimin pilot ortağının imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti.
 1. İhale şartnamesinin alındığına dair vezne makbuzu,
 2. Teklif mektubunu içeren iç zarf ile teklifi veren tarafından imzalanmış şartname ve istenen diğer evraklar ile birlikte 2886 Sayılı İhale Kanununun 37.maddesine göre hazırlayacakları kapalı zarflarını 23/08/2017 Çarşamba günü saat 12:00’a kadar Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne vermeleri zorunludur.
 3. İhale komisyonu (Belediye Encümeni), gerekçesini kararda belirtmek sureti ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Belediye Encümeni tarafından uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı; İta Amirinin onayını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amirinin ihaleyi fesh etmesi halinde, iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.
 4. İhale onayı tebliğinden itibaren 1 ay (30 gün) içinde ihale bedelinin tamamı Belediyemiz veznesine veya Belediyemiz Antalya Vakıfbank 100. Yıl Şubesi TR090001500158007290555961 İBAN nolu banka hesabına peşin olarak yatırılacaktır.
 5. İhale bedeli üzerinden alınacak her türlü vergi, resim ve harçlar alıcı tarafından ödenecektir.
 6. Satış bedeli üzerinden 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17/4 maddesi gereği K.D.V. alınmayacaktır.
 7. Posta ile yapılacak müracaatlardan doğacak gecikmelerden dolayı sorumluluk kabul edilemez.
 8. Diğer hususlar ihale şartnamesinde belirtilmiştir. Şartname mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir.
 9. Şartname, Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 1.000.00-TL(BinTürkLirası) karşılığında satın alınabilecektir.

İlan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR