KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Arsa satışı

Kurum Hakkında

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00623231
Şehir : Elazığ / Merkez
Semt-Mahalle : ÜNİVERSİTE MAH. / İZZETPAŞA
Yayınlandığı Gazeteler

BUSABAH 17.06.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
BUSABAH 19.06.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Tarihi
:
26.07.2017 15:00
Muhammen Bedel
:
90138 TL
İhalenin Yapılacağı Yer
:
Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü Üniversite Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi Elazığ
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TAŞINMAZ SATIŞ İLANI

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

1- 2886 sayılı Kanun Kapsamında taşınmaz satışı işidir.
Satışı yapılacak taşınmazın:
İli : Malatya
İlçesi : Yeşilyurt
Mahalle/Köyü : Karakavak Mahallesi
Mevkii : -
Pafta No / Cilt No : -/107
Ada No / Sayfa No : 5912 / 10563
Parsel No / Sıra No : 25/-
Yüzölçümü : 365.17 m2 (141.95 m2’si Karayolları Genel Müdürlüğüne ait)
Hisse Durumu : 14195/36517 (141.95 m2’ye tekabül eden KGM hissesi)
Cinsi : Arsa
Tapudaki şerhler : -
İmar Durumu : Ayrık Nizam 4 kat, Konut Alanı
Fiili Durumu
ve Niteliği : Arsa ve üzerinde yapı bulunmamaktadır

2- İhale 26/07/2017 tarihinde, saat 15:00 ‘de Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü Üniversite Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi Elazığ adresinde İhale Salonunda İhale Komisyonunca yapılacaktır.
3- Yukarıda tapu kaydı yazılı taşınmazın Karayolları Genel Müdürlüğüne ait olan 14195/36517’lik hissesinin satışı 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif usulü ile yapılacaktır.
4- İhale şartnamesi Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü İhaleler Başmühendisliğinden 300,00 TL karşılığında satın alınabilir.
5- Taşınmazın Karayolları Genel Müdürlüğüne ait olan 14195/36517 hissesinin tahmin edilen bedeli 90.138,25 TL ve geçici teminat miktarı 2704,15 TL’dir
6- İhaleye katılabilmek için; 8.9.1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan Kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminat yatırmak şarttır.
7- İhaleye katılabilmek için;

  1. Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya geçici teminat mektubu (Geçici teminat mektubunun şekli ve içeriğinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 27. maddesinde belirtilen şartları taşıması gerekir.)
  2. Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını bildirir Nüfus Cüzdanı ve İkametgâh Belgesi, noter onaylı imza beyanı
  3. Tüzel kişilerin siciline kayıtlı olduğu odasından ihale yılı içinde alınmış Oda Kayıt Belgesi, noter tasdikli İmza Sirküleri ve vergi kimlik numarasını bildirir belge
  4. Vekâleten katılacakların noter tasdikli vekâletnamesi ve imza beyannamesi
  5. Tebligat için Türkiye’de adres gösteren Tebligat Adres Beyanı

8- Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 38. maddesine uygun olarak hazırlanması ve ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.
9- İhale ile ilgili giderler (sözleşme bedeli+%18 KDV bedeli, vergi, resim, harçlar, ihale ilan giderleri ve ödenmesi gereken diğer giderler) ihale uhdesinde kalan istekliye aittir.
10- İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR