KONYA KARAYOLLARI 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Arsa satış ihalesi yapılacaktır

KONYA KARAYOLLARI 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00963303
Şehir : Afyonkarahisar / Merkez
Semt-Mahalle : SUSUZ KÖYÜ / MERKEZKÖYLER
: 492
Yayınlandığı Gazeteler

KONYA''NIN SESİ 14.03.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
KONYA''NIN SESİ 18.03.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Mülkiyeti Karayolları Genel Müdürlüğüne ait yukarıda tapu kaydı yazılı taşınmaz ile taşınır satışı 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca AÇIK TEKLİF USULÜ ile yapılacaktır.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
25.03.2019 13:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Karayolları 3. Bölge Müdürlüğü Horozluhan Mahallesi Ankara Caddesi No:151 Selçuklu/KONYA
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI

Karayolları Genel Müdürlüğü 3. Bölge Müdürlüğü

TAŞINIR VE TAŞINMAZ SATIŞ İLANI
İLİ İLÇESİ MAHALLE KÖY PARSEL CİNSİ YÜZÖLÇÜMÜ İLAN TARİHLERİ MUHAMMEN
BEDELİ
GEÇİCİ
TEMİNAT
İHALE
TARİHİ
İHALE
SAATİ
AFYONKARAHİSAR MERKEZ SUSUZ Afyonkarahisar ili, Merkez ilçesi, Susuz Sakarya Mahallesinde bulunan İdaremizce yol yapım ve emniyet sahası olarak kamulaştırılan 492,99 m² yüzölçümlü 277 ada 15 (eski 3985) parsel nolu taşınmazın satışı Arsa 492,99 m² 14.03.2018 18.03.2018 73.948,50 TL 2.218,46 TL 25.03.2019 13:30
KARAMAN MERKEZ MERKEZ 33 Şube Şefliğinde (Karaman) bulunan 1 adet Akaryakıt Tevzi Pompası şatışı Makine --- 14.03.2018 18.03.2018 12.000,00 TL 360,00 TL 25.03.2019 14:00
KARAMAN MERKEZ MERKEZ 33 Şube Şefliğinde (Karaman) bulunan 1 adet Akaryakıt Tevzi Pompası şatışı Makine --- 14.03.2018 18.03.2018 12.000,00 TL 360,00 TL 25.03.2019 14:15
KARAMAN MERKEZ MERKEZ 33 Şube Şefliğinde (Karaman) bulunan 1 adet Akaryakıt Tevzi Pompası şatışı Makine --- 14.03.2018 18.03.2018 12.000,00 TL 360,00 TL 25.03.2019 14:30
KARAMAN MERKEZ MERKEZ 33 Şube Şefliğinde (Karaman) bulunan 1 adet LPG pompasının (dispenserinin) şatışı Makine --- 14.03.2018 18.03.2018 5.000,00 TL 150,00 TL 25.03.2019 14:45
1. Mülkiyeti Karayolları Genel Müdürlüğüne ait yukarıda tapu kaydı yazılı taşınmaz ile taşınır satışı 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca AÇIK TEKLİF USULÜ ile yapılacaktır.
2. İhale yukarıda belirtilen gün ve saatte Karayolları 3. Bölge Müdürlüğü Horozluhan Mahallesi Ankara Caddesi No:151 Selçuklu/KONYA adresinde İhale Salonunda yapılacaktır.
3. İhaleye ait satış şartnamesi ve ekleri Karayolları 3. Bölge Müdürlüğü Horozluhan Mahallesi Ankara Caddesi No:151 Selçuklu/KONYA İhaleler Başmühendisliği adresinde ücretsiz görülebilir, 200 (İkiyüz) TL karşılığında satın alınabilir.
4. İhalelere katılabilmek için teklife uygun olarak aşağıdaki belgelerin sunulması gerekmektedir.
a) Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya geçici teminat mektubu ( Geçici teminat mektubunun şekli ve içeriğinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 27. maddesinde belirtilen şartları taşıması gerekir.)
b) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, T.C. kimlik numarasını bildirir Nüfus Cüzdanı fotokopisi ve İkametgah Belgesi,
c) Tüzel kişi olması halinde; Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu odasından ihale yılı içinde alınmış Oda Kayıt Belgesi, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, tüzel kişiliğin vergi kimlik numarasını ve adresini bildirir belge , ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi/gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler.
d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi
5. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen adrese verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar ihale komisyonuna ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz. Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 38. maddesine uygun olarak hazırlanması ve ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.
6. İhale ile ilgili giderler ( vergi, resim, harçlar, ihale ilan giderleri ve ödenmesi gereken diğer giderler ) ihale uhdesinde kalan istekliye aittir.
7. İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
8. Alıcı mevcut taşınır ile taşınmaz malı mevcut durumu ile ( Elektrik, Su, Havagazı, Doğalgaz, ve Lojman olarak tahsis, işgal, hasar, hisse, alan (m2), İmar, iskan, sit, vefa hakkı, şufa hakkı, bilumum şerhler v.b. durumlarını ) görmüş, beğenmiş ve kabul etmiş sayılır. Bu konuda gelecekte Karayolları Genel Müdürlüğü aleyhine herhangi bir itiraz ve talep hakkı bulunmayacaktır.
9. İLAN OLUNUR.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR