POLATLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Arsa satış ihalesi yapılacaktır

POLATLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Mülkiyeti Belediyemize ait yukarıda ada parseli ve yüz ölçümü belirtilen taşınmazlar satılacaktır
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
19.10.2018 15:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Belediye Toplantı Salonunda
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
POLATLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Sıra No Mahalle İmar durumu Cinsi Ada Parsel M2 M2 Satış Fiyatı (TL) Tahmini Bedel (TL) Geçici Teminat (TL)
1 GAZİ Ayrık Nizam 2 kat Konut Parseli Arsa 79 12 277,00 / 459,00 450,00 124.650,00 3.800,00
2 ÜÇPINAR E= 1,20 Yençok = 3 kat Ticaret Alanı Arsa 140278 2 1.935,99 600,00 1.161.594,00 35.000,00
3 KARAKUYU Tarla 103 17 14.378,43 3,00 43.135.29 1.300,00


1. Mülkiyeti Belediyemize ait yukarıda ada parseli ve yüz ölçümü belirtilen taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45 maddesine göre Açık Artırım Usulü ile Belediye Toplantı Salonunda Encümen huzurunda 19.10.2018 Cuma günü saat 15:00’ de başlamak üzere yapılacak ihale ile satılacaktır.
2-İhale şartname ve ekleri Kurtuluş Mahallesi Atatürk Cad. No:63 Polatlı/ANKARA adresinde bulunan Polatlı Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde görülebilir ve 100,00 TL (Yüz Türk Lirası) karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
3- İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İSTENEN BELGELER
İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişi veya kişilerin aşağıdaki belgeleri vermesi ve geçici teminatı yatırması gerekir.
A. İkametgah belgesi,
B.Tebligat için Türkiye'de adres gösterilmesi,
C. Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,
Ç. Tüzel kişilerin ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış sicil kayıt belgesi,
D. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri aslı

  1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi aslı ve nüfus cüzdanı sureti..
  2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri aslı. (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu Türk konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.),
  3. İstekliler adına vekâleten ihaleye katılma söz konusu ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekaletnameleri ve noter tasdikli imza sirküleri,

E. Ortak girişim olması halinde, ortakların hisse oranlarını gösterir ortak girişim beyannamesi (ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri için gerçek ve tüzel kişiler için istenen belgelerin verilmesi gerekir.)
F. Geçici teminatın yatırıldığını gösteren belge,
G. Polatlı Belediye Başkanlığına borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden son bir ay içerisinde alınmış belge aslı
H. Teklif mektubu,
I.İhale şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz.
İ.Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakla ve arttırmada en uygun bedeli tespitte serbesttir.
İsteklilerin ihaleye katılabilmek için belirtilen belgeleriyle belediyeden temin edecekleri şartname ve şartname bedel makbuzu ile birlikte ihale dosyalarını 19.10.2018 Cuma günü saat 15:00’ e kadar Polatlı Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğüne teslim edileceği gibi iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilecektir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar İdareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve bu teklifler değerlendirmeye alınmaz.
İlan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR