BODRUM MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Arsa satış ihalesi yapılacaktır

BODRUM MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00824930
Şehir : Muğla / Bodrum
Semt-Mahalle : GÜNDOĞAN MAH. / BODRUM
: 2644
Yayınlandığı Gazeteler

SÖZCÜ 21.06.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
2644,74 m2 arsa
İşin Yapılacağı Yer
:
Muğla/Bodrum/Gündoğan Mahallesi/Kızılburun Mevkii
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
09.07.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Bodrum Milli Emlak Müdürlüğünde Milli Emlak Müdürü Odasında
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

BODRUM MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

2886 SAYILI KANUN UYARINCA SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ

SIRA NO İLİ/İLÇESİ/ MAHALLESİ/MEVKİİ PAFTA ADA PARSEL YÜZÖLÇÜM (m2) HİSSESİ CİNSİ İMAR DURUMU TAHMİNİ SATIŞ BEDELİ (TL) GEÇİCİ TEMİNAT (TL) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
1 Muğla/Bodrum/Gündoğan Mahallesi/Kızılburun Mevkii N18-C-12-B-3-A, N18-C-12-B-4-B 579 1 2.644,74 Tam Arsa 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Turizm+2. Konut Alnında ve yolda kalmakta olup, konut yapılması halinde E:0,20, yoğunluklu turizm yapılması durumunda E:0,30'dur. 3.967.500,00 396.750,00 09.07.2018 10:00
Yukarıda nitelikleri belirtilen mülkiyeti Hazineye ait taşınmazın 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile satış ihalesi yapılacaktır.
1- İhaleler yukarıda belirtilen gün ve saatlerde Bodrum Milli Emlak Müdürlüğünde Milli Emlak Müdürü Odasında toplanacak İhale Komisyonunca yapılacaktır.
2- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
a) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi,
b) Tebligat için Türkiye'deki adreslerini gösterir belgeyi,
c) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numaralarını bildirmeleri ve nüfus cüzdan suretlerini vermeleri (Aslı ihaleye başlamadan önce ibraz edilecektir.), tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,
ç) Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi (Tedavüldeki Türk parası, Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri banka teyit yazısı ile birlikte getirilecek süresiz teminat mektupları veya Hazine Müsteşarlığınca İhraç Edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri)
d) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslek kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil belgesi ve faaliyet belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise yukarıdaki (b), (ç) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, ortak katılım halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesinin verilmesi gerekmektedir.
3- Yapılacak olan ihalelerde tekliflerin posta yoluyla veya elden gönderilmesi halinde yine yukarıda belirtilen ihale gün ve saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına ulaştırılması gerekmektedir. Posta ile yapılacak müracaatlarda postadaki gecikmelerden İhale Komisyonu sorumlu değildir. İhaleye katılacak olanlar; ihale saatine kadar tekliflerini (Teklif mektubu, ihaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişilerce veya kanuni vekillerince imzalanacak) ve bu teklifle birlikte şartname ve eklerinin aynen kabul edildiğini belirtilecektir.
4- İstekliler, mesai saatleri içinde her türlü bilgi ve şartnameyi Milli Emlak Müdürlüğünden bedelsiz olarak görebileceklerdir.
5- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
6- Taşınmaz satış ihalesi sonrasında her hangi bir vergi, resim ve harç alınmayacaktır. Satış bedeli taksitle de ödenebilir. Taksitle ödeme hâlinde, satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda taksitlerle ödenir. Alacağın kalan kısmına kanunî faiz uygulanır.
7- Türkiye genelindeki ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir. (Bilgi İçin : 0 (252) 316 75 25)
İLAN OLUNUR.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR