ELMALI ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Arsa satış ihalesi yapılacaktır

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00715596
Şehir : Antalya / Elmalı
: 1271
Yayınlandığı Gazeteler

TOROS 06.12.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TOROS 08.12.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Taşınmazın niteliği arsa ve bina
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
18.12.2017 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
ELMALI Orman İşletme Müdürlüğü toplantı salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TAŞINMAZ MAL SATIŞINA AİT İLAN

ELMALI ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNDEN


Satılacak Taşınmazların;

PARTİ NO ADA PARSEL
İL/İLÇE
MAHALLE/ MEVKİİ ALANI M2. MEVCUT HALİ MUHAMMEN BEDELİ (TL) %3 GEÇİCİ TEMİNATI (TL)
1 158 2 Antalya Kaş Kızılağaç
Susuzkaya
1271,29 Arsa ve Bina 104.500,00 3.135,00
2 159 3 Antalya Kaş Kızılağaç Susuzkaya 203,51 Arsa ve Bina 80.500,00 2.415,00
3 - 936 Antalya Elmalı Yakaçiftlik Köyiçi 475,00 Arsa 55.000,00 1.650,00
4 - 937 Antalya Elmalı Yakaçiftlik
Köyiçi
740,00 Arsa 81.000,00 2.430,00


Mülkiyeti Orman Genel Müdürlüğüne ait yukarıda ada ve parsel numarası, bulunduğu yer, mevkii, alanı, muhammen bedeli ile teminatı belirtilen taşınmazlar; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliği uyarınca AÇIK TEKLİF USULÜ ile peşin bedelle satılacaktır. İhale 18/12/2017 Pazartesi günü saat 10.00’de ELMALI Orman İşletme Müdürlüğü toplantı salonunda yapılacaktır.

İHALEYE KATILMA ŞARTLARI:
İhaleye Girebilmek için İsteklilerde aranan şartlar;

 1. Geçici teminatı yatırmış olmak; (Tedavüldeki Türk parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri Süresiz teminat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri)
 2. Kanuni ikametgâhı gösterir belgeyi,
 3. Tebligat için Türkiye’de adres göstermek,
 4. Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermeleri. (aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.) Tüzel kişilerin bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşlarından, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi ihale saatine kadar vermeleri; Kamu Tüzel Kişilerinin ise Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekmektedir.
 5. Dosya alındığına dair makbuz.
 6. İhale suretiyle satışı yapılacak Gayrimenkullerin satış şartnamesi ve Gayrimenkullere ait bilgiler her gün çalışma saatleri içerisinde ELMALI Orman İşletme Müdürlüğünden görülebilir.
 1. İlan ve Şartnamede hüküm bulunmayan hususlar için 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri aynen uygulanır.
 2. Satışı yapılacak taşınmazlar açık teklif usulüne göre, isteklilerin ihale komisyonu önünde tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle ihale edilecektir. Teminat yatıran istekliler pey sürmek zorundadır. Pey sürülmezse teminat irat kaydedilecektir.
 3. Satış şartnamesinde belirtilen ve satışa çıkarılan taşınmazların mülkiyet devrinden başka kurumumuz iş bu ihale ile ilgili hiçbir şeyden sorumlu değildir. Alıcı taşınmazı üzerinde bulunan bina ve tesis takyidatları ile birlikte aynen kabul etmiş sayılır.
 4. Muhammen bedele vergi ve resimler dahil değildir. Vergi, resim ve harçlarla sözleşme giderleri alıcıya aittir.
 5. Taşınmaz mal tesliminden toplam bedel üzerinden % 18 KDV alınacaktır.
 6. Komisyonun alacağı geçici ihale kararı İhale Yetkilisinin onayına müteakip kesinleşecektir. İhale Yetkilisinin ihaleyi fesih etmesi halinde iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.
 7. Taşınmazlar Kaş İlçesi Kızılağaç Mahalesi ve Elmalı İlçesi Yakaçiftlik Mahallesinde görülebilir.
 8. İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.
 9. İhale Komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLAN OLUNUR


ELMALI ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR