MANİSA MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Arsa satış ihale duyurusu

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00713483
Şehir : Manisa
Yayınlandığı Gazeteler

SABAH 07.12.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
19.12.2017 08:40
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Sakarya Mah. 1109 Sk. No:2 Kat:2 Manisa Defterdarlığı Milli Emlak Müdürünün çalışma odasında toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır.
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN

MANİSA DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ
S.No İLÇE MAHALLE TAŞINMAZ NO MEVKİİ CİNSİ ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ (m2) H.HİSSESİ İMAR DURUMU TAH.BEDELİ G.TEMİNATI İHALE GÜNÜ İHALE SAATİ
1 Yunusemre Yağcılar Mahallesi 45010105908 --- Arsa 1466 49.626,96 Tam 1/1000 Uygulama İmar Planında Besihaneler Alanı,Sosyal Tesis, Park ve Yol; 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında Konut Geliştirme Alanı 5.956.000,00 TL 595.600,00 TL 19.12.2017 08:40
1- Yukarıda özellikleri belirtilen mülkiyeti Maliye Hazinesine ait taşınmazın satış ihalesi, 2886 sayılı Yasanın 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile dosyasında mevcut genel ve özel şartlara göre hizasında belirtilen tarih ve saatte yapılacaktır.
2- İhale, Sakarya Mah. 1109 Sk. No:2 Kat:2 Manisa Defterdarlığı Milli Emlak Müdürünün çalışma odasında toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır.
3- Şartname ve ekleri bedelsiz olarak mesai saatlerinde Milli Emlak Müdürlüğünde görülebilir.
4- Taşınmaz satış ihalesinde alıcıları tarafından ihale bedeli peşin ödenebileceği gibi taksitle ödenmek istenilmesi halinde, ihale bedelinin 1/4'i peşin, geri kalan kısmı ise kanuni faiz uygulanmak suretiyle 2 yılda 8 eşit taksitle ödenebilir.
5- 4706 sayılı yasanın 7.maddesi uyarınca Hazineye ait taşınmazların satış ve devir işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim, harçtan müstesnadır. Ayrıca satışı yapılan taşınmaz, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile emlak vergisine tabi tutulmaz.
6- İhaleye katılacak isteklilerin aşağıda belirtilen belgeleri ihale başlama saatine kadar ihale komisyon başkanlığına teslim etmeleri veya iadeli taahhütlü posta yoluyla ulaştırmaları gerekmekte olup, postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
a) Yasal Yerleşim Yeri Belgesi. (İkametgah Belgesi)
b) Türkiye'de tebligat için adres göstermek.(Adres Beyanı)
c) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik Numarası, Tüzel Kişilerin ise Vergi Kimlik Numarası,
d) Geçici Teminata ilişkin belge (Geçici Teminat Makbuzu, Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve daha önce ilgili Banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz Teminat Mektubu, Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler, dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından teminat olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz)
e) Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri meslek kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sürkülerini veya vekaletnameyi vermeleri, kamu tüzel kişilerinin ise yukarıdaki (b) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin, tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir belge,
7- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
8- Bu ihaleye ilişkin bilgiler www.manisadefterdarlıgı.gov.tr adresinden öğrenilebilineceği gibi, Türkiye genelindeki ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir. TEL: 0236 231 11 33
İLAN OLUNUR.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR