ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Muhtelif taşınmazların satış ve kiralama ihalesi

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00705233
Şehir : Manisa / Alaşehir
Yayınlandığı Gazeteler

ALAŞEHİR 5 EYLÜL 07.12.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
ALAŞEHİR 5 EYLÜL 14.12.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
14 Adet taşınmazın satışı ve 8 adet taşınmazın kiralama işi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
20.12.2017 13:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Yenice Mahallesi Beşeylül Caddesi No:30/A adresinde Belediye Hizmet Binası toplantı salonunda encümen huzurunda, ihale ile satış ve kiralama yapılacaktır.
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN TAŞINMAZ KİRALAMA VE SATIŞ İLANI

Manisa İli Alaşehir İlçesinde Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda tabloda Mahallesi, Mevkii, Ada, Parsel, Tapu Alanı, Bina Alanı, Niteliği, Kullanım Şekli, Muhammen Bedeli, Kiralama Süresi, Aylık Kira Muhammen Bedeli, Toplam Kira Muhammen Bedeli, Geçici teminatı belirtilen taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45.maddesine göre aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde Yenice Mahallesi Beşeylül Caddesi No:30/A adresinde Belediye Hizmet Binası toplantı salonunda encümen huzurunda, ihale ile satış ve kiralama yapılacaktır.

SATILACAK TAŞINMAZLAR
S. No Mahalle Ada Parsel Taşınmaz Alanı Mekvii Niteliği Muhammen Bedel Geçici Teminat İhale Tarihi İhale Saati
1 Işıklar 107 4 525,02m² Geribaşı Arsa 31.501,20 ₺ 945,04 ₺ 20.12.2017 13:30
2 Kasaplı 184 9 481,00m² Karacaoğlu Kocatepe Arsa 26.455,00 ₺ 793,65 ₺ 20.12.2017 13:40
3 Kasaplı 184 10 375,00m² Karacaoğlu Kocatepe Arsa 20.625,00 ₺ 618,75 ₺ 20.12.2017 13:50
4 Kasaplı 187 1 524,00m² Karacaoğlu Kocatepe Arsa 28.820,00 ₺ 864,60 ₺ 20.12.2017 14:00
5 Killik 150 17 460,00m² Köyiçi Arsa 25.300,00 ₺ 759,00 ₺ 20.12.2017 14:10
6 Killik 209 6 479,00m² Köyiçi Arsa 31.135,00 ₺ 934,05 ₺ 20.12.2017 14:20
7 Killik 209 7 609,00m² Köyiçi Arsa 39.585,00 ₺ 1.187,55 ₺ 20.12.2017 14:30
8 Kurtuluş 1058 5 224,00m² Azmak Arsa 95.200,00 ₺ 2.856,00 ₺ 20.12.2017 14:40
9 Kurtuluş 1060 10 179,00m² Azmak Arsa 89.500,00 ₺ 2.685,00 ₺ 20.12.2017 14:50
10 Kurudere 169 1 101,30m² Köyiçi Arsa 4.052,00 ₺ 121,56 ₺ 20.12.2017 15:00
11 Soğuksu 320 14 25,00m² 15 Nolu Dükkân 40.000,00 ₺ 1.200,00 ₺ 20.12.2017 15:10
12 Tepeköy 104 1 505,84m² Arsa 25.292,00 ₺ 758,76 ₺ 20.12.2017 15:20
13 Toygar 109 3 413,00m² Köyiçi Arsa 14.455,00 ₺ 433,65 ₺ 20.12.2017 15:30
14 Yeşilyurt 318 5 304,00m² Asar Arsa 30.400,00 ₺ 912,00 ₺ 20.12.2017 15:40
KİRALANACAK TAŞINMAZLAR
S. No Mahalle Ada Parsel Taşınmaz Alanı Kiralanan Alan Kullanım Şekli Kira Süresi (Yıl) Aylık Kira Muhammen Bedeli+KDV Toplam Muhammen Bedeli+KDV Geçici Teminat İhale Tarihi İhale Saati
1 Horzumsazdere 122 1 2.045,53m² 2045,53m² Arsa 3 50,00 ₺ 1.800,00 ₺ 54,00 ₺ 20.12.2017 15:50
2 Kasaplı 179 6 8.301,22m² 8.301,22m² Tarla 3 300,00 ₺ 10.800,00 ₺ 324,00 ₺ 20.12.2017 15:55
3 Piyadeler/ Yayalar - - - 250,00m² Depo 3 250,00 ₺ 9.000,00 ₺ 270,00 ₺ 20.12.2017 16:00
4 Soğuksu 324 9 801,70m² 115,00m² 3 Nolu İşyeri 10 270,00 ₺ 32.400,00 ₺ 972,00 ₺ 20.12.2017 16:05
5 Uluderbent - - - 30,00 m² 14 Nolu San.Dük. 3 200,00 ₺ 7200,00₺ 216,00₺ 20.12.2017 16:10
6 Yenice 154 19 663,50m² 16,00m² Z.Kat B.Blok 10 Nolu Dük. 3 500,00 ₺ 18.000,00 ₺ 540,00 ₺ 20.12.2017 16:15
7 Yenice 154 19 663,50m² 130,00m² 4.Kat 54-55-62-63-64-65 nolu İşyerleri 3 2.500,00 ₺ 90.000,00 ₺ 2.700,00 ₺ 20.12.2017 16:20
8 Yeşilyurt 423 35 769,93m² 15,00m² 1 Nolu Pazaryeri Girişi Dükkan 3 300,00 ₺ 10.800,00 ₺ 324,00 ₺ 20.12.2017 16:25


İhaleye katılabilmek için 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen niteliklere haiz olmak,
Taliplilerden İstenecek Belgeler;

  1. Kanuni ikametgâh sahibi olmak ve Tebligat için Türkiye’de adres göstermek;
  2. Nüfus cüzdan fotokopisi
  3. Geçici Teminatın yatırıldığı ve şartnamenin satın alındığına dair belge,(makbuzu)
  4. Noter tasdikli imza sirküsü

a-) Gerçek kişi olması halinde; noter tasdikli imza sirküleri vermek,
b-) Tüzel kişi olması halinde; ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılan yetkilinin noter tasdikli imza sirkülerini vermek,

  1. Ticaret ve sanayi odasına kayıtlı olduğuna dair belge vermek:

a) Gerçek kişi olması halinde; ilgisine göre, ticaret ve sanayi odası veya esnaf sanatkâr siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge getirmek, (varsa)
b) Tüzel kişi olması halinde; ticaret ve sanayi odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile Ticaret Sicil Gazetesinin suretini getirmek,

  1. İstekli adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyorsa; istekli adına teklifte bulunacak kişinin noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini vermek.
  2. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde 4. ve 5.maddelerinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi, şartnameye ekli örneğe uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir). Ayrıca grubun bütün ortakları İDARE ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri zorunludur.
  3. Kiraya verilecek ve satışı yapılacak taşınmazın gezildiği, görüldüğüne dair yer görme belgesi sunmak.
  4. Belediyeye borcu olmadığına ait belge ( İhale ilan tarihinden sonra alınmış olmalı),
  5. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhalelerden Yasaklı Olmadığına dair Taahhütname

2886 sayılı kanunda açıklanan biçimde; Açık teklif usulüne göre ihaleler, isteklilerin ihale komisyonları önünde tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle yapılır.
Geniş bilgi ve idari şartnamesi mesai saatleri içerisinde Alaşehir Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden 20,00₺ karşılığında temin edilebilir.
Belediye Encümen’i ihaleyi yapıp, yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.
Taliplilerin ihale günü saat 12.00’a kadar geçici teminat makbuzları ile birlikte Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne müracaatları İLAN olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR