MANAVGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Antalya/Manavgat'ta arsa ihale ile satılacaktır

MANAVGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00922571
Şehir : Antalya / Manavgat
Semt-Mahalle : ILICA MAH. / MANAVGAT
: 4937
İmar Durumu : Konut
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ ŞAFAK 29.12.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
AKDENİZ HABER 29.12.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
AKDENİZ HABER 02.01.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
4937m2 arsa satışı yapılacaktır
İşin Yapılacağı Yer
:
Antalya - Manavgat
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
09.01.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Manavgat Belediyesi Side Ek Hizmet Binası’nda bulunan Encümen toplantı odası
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ARSA SATIŞ İLANI
MANAVGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN:

1- Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıdaki tabloda Tapu bilgileri belirtilen parselin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35. maddesi kapsamında kapalı teklif (arttırma) usulü ile satılacaktır.
2-SATILACAK ARSALARIN NİTELİKLERİ:Sıra No


Mahalle


Ada


Parsel


Yapılaşma Şekli


Alan (m2)


Tahmini m2 birim değeri (TL)


Tahmini Bedeli (TL)


Geçici Teminat (TL)


İhale Usulü


İhale Tarihi


İhale Saati
1 Ilıca 390 1 3 Kat Konut E= 0.60 4.937,00m2 650,00TL 3.209.050,00TL 96.271,50TL 2886/35 09.01.2019 10.00

3 - Tapu kayıtlarının, yürürlükteki İmar planlarının incelenmesi ve arsanın bulunduğu yerin görülmesi, arsanın bulunduğu yer itibariyle, yetkili Manavgat Belediyesi’nden bilgi alınması; arsayı almak isteyen ve bu amaçla ihaleye katılmayı arzulayan isteklilerin sorumluluğundadır.
4 - İhale ilanda belirtilen tarih ve saatte Manavgat Belediyesi Side Ek Hizmet Binası’nda bulunan Encümen toplantı odasında toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır. Belediye Encümeni, ihale komisyonu olarak gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İhaleyi yapmama kararı kesindir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez. İta Amiri kanuni süre içinde ihaleyi onaylar veya iptal edebilir.
5- İhaleye katılacaklardan istenecek belgeler:
5-1) Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35. maddesi gereğince ihaleye katılmaya hak kazanan istekliler arasında kapalı teklif (arttırma)Usulü ile ve tahmini bedelin artırılması suretiyle ilanda belirtilen tarih ve saatte Manavgat Belediyesi Side Ek Hizmet Binası Encümen toplantı odasında toplanacak Komisyon huzurunda satış ihalesi yapılacaktır.
5-2) İhale ile ilgili şartname mesai saatleri dâhilinde Manavgat Belediyesi Side Ek Hizmet Binası’nda bulunan Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nde görülmesi ve 200,00 TL karşılığı temini mümkündür.
İstekli tarafından;
5-3) Türkiye’de tebligat için adres gösterilmesi
5-4) Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ikametgâhı ve nüfus sureti
5-5) Noter tasdikli imza sirküsü
5-6) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezini bulunduğu yer ve mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odası’ndan veya benzeri bir makamdan 2018 veya 2019 yılı içinde alınmış, Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge
5-7) İstekliler adına vekaleten ihaleye iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ve vekaleten iştirak edenin Noter tasdikli imza sirküsü
5-8)Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri istenen şartları ayrı ayrı sağlamak zorunda olup belgeleri aynı zarfta ayrı ayrı sunacaklardır. Ayrıca Ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı noter tasdikli ortaklık sözleşmesi
5-9) Vergi durumu bildirisi veya belgesi, Gelir veya Kurumlar Vergisi borcu olmadığına dair ilgili vergi dairesinden 2018 veya 2019 yılında alınmış belge
5-10) Manavgat Belediyesinden alınacak Borcu Yoktur Belgesi
5-11) Geçici teminatın Belediyeye yatırıldığına dair alındı belgesi veya banka teminat mektubu
5-12) Manavgat Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden temin edilecek İhale Şartnamesi’ne ait ödeme makbuzunun aslı
5-12) İhale şartnamesinde yazılı esaslara göre hazırlanacak ihale dosyasının Manavgat Belediyesi Side Ek Hizmet Binası’nda bulunan Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’ne verilmesi şarttır.
5-13) Taşınmazın ihaleden önce bulunduğu yerde görüldüğüne ve görüldüğü haliyle kabul edildiğine dair yazılı beyan verilecektir.
6- Komisyon İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
7-) Arsanın geçici teminatı tahmin edilen bedelin % 3(yüzde üç)’üdür.
8- İadeli taahhütlü mektupla yapılacak teklifler geçerlidir; ancak 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 38 inci maddesi hükümleri uygulanacaktır.
9- İhaleye katılacakların yukarıda belirtilen belgelerini ihale günü en geç saat 9.30'a kadar Manavgat Belediyesi Side Ek Hizmet Binası’nda Bulunan Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne vermeleri gerekmektedir.
10- Her türlü vergi, resim, harç, sözleşme giderleri ve diğer giderler alıcıya aittir ve alıcı tarafından ödenecektir.
11- Türkiye Radyo Televizyon (TRT) Kurumu’nun saati esastır. İlanen duyurulur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR