AKSARAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Aksaray/Merkez ilçede arsa ihaleyle satılacaktır

AKSARAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00902106
Şehir : Aksaray / Merkez
Semt-Mahalle : TAŞPAZAR MAH. / ÇARŞI
: 1520
Yayınlandığı Gazeteler

ORTADOĞU 01.12.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Aksaray İli Merkez İlçe Taşpazar mahallesi 3965 ada, 2 parselde bulunan arsanın satışı
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
12.12.2018 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Aksaray Belediyesi, Belediye Meclis salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

AKSARAY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
TAŞINMAZ MAL SATIŞI İLANI

1- Aşağıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen idaremiz mülkiyetindeki Aksaray İli Merkez İlçe Taşpazar mahallesi 3965 ada, 2 parselde bulunan arsa, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/ a maddesi gereğince kapalı teklif (artırma usulü) hükümleri çerçevesinde ihale yoluyla satılacaktır.
2- İhale konusu taşınmazlara ait toplam muhammen bedel ve geçici teminat miktarı şu şekildedir:

Sıra

Mevkii /
Mahalle

Ada

Parsel

m2 si

Cinsi

BLOK/ KAT/ BAĞ. BÖLÜM

Muhammen
Bedeli

Geçici
Teminat

1

Taşpazar

3965

2

1520 m2

Arsa

-

2.500.000,00

75.000,00

İstekliler; Ayrıca İdarenin elektronik adresinden ( “aksaray bel.tr” ) bilgi temin edilebilecektir.
3- İhaleye ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:
a) İhale usulü: İhale, 08.09.1993 tarih ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35 (a) maddesi uyarınca, 36–37- 40–43 üncü maddelerde belirtilen hükümler doğrultusunda kapalı teklif usulü (artırma) ile yapılacaktır.
b) İhalenin yapılacağı adres: Aksaray Belediyesi, Belediye Meclis salonu
c) Son teklif verme tarihi ve saati: 12-12-2018 SAAT 12.00 Çarşamba
d) İhale tarihi ve saati: 12-12-2018 SAAT 14.00 Çarşamba günü Belediyemiz encümeni tarafından yapılacak olup, ihaleyi yapıp – yapmamakta Belediye Encümeni serbesttir.

e) İhale komisyonu toplantı yeri: Aksaray Belediyesi Meclis Salonu
4- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için;
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,
(1) Gerçek kişi olması halinde ikametgâh ilmühaberi ve nüfus cüzdan sureti
(2) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgeyi,
b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerini,
(1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesini
(2) Tüzel kişi olması halinde, şirket ortaklarının hisse oranları ile şirketteki görevlerinin, son durumumu gösteren Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya noter tasdikli örneği ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini,
c) Teklif mektubunu,
d) Geçici teminatı: Geçici teminat olarak belirtilen bedeli Belediyemiz veznesine yatırarak aldıkları makbuzu veya 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 26. maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgeler
e) İstekli adına vekâleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname ile noter tasdikli imza beyannamesini,
f) Basılı evrak ve Şartname bedeli 250,00 TL yatıracaklar ve yatırdıkları basılı evrak ve şartname bedeli makbuzu teklif mektuplarının içine konacaktır.
5- Tekliflerin verileceği tarih, saat, yer ve şekli:
a) Teklifler en geç 12-12-2018 Çarşamba günü saat 12.00’ ye kadar Aksaray Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim edilecektir. Teklifler, son teklif verme tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son teklif verme saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır (Postadaki gecikmeler isteklinin sorumluluğundadır).
b) Taşınmaz mal için istekliler tarafından verilecek teklif ve geçici teminat miktarları; Türk Lirası (TL) üzerinden verilecektir.
İlan Olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR