ATAKUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

6 adet arsa belediyeden satılıktır

ATAKUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
19.02.2019 15:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Atakum Belediyesi Encümen Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ATAKUM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
TAŞINMAZ SATIŞ İLANI

1-Mülkiyeti Atakum Belediyesine ait aşağıda nitelikleri belirtilen 6 (altı) adet taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a maddesi uyarınca kapalı teklif usulü ile satış ihalesi yapılacaktır.

S.N.

MAHALLE

ADA

PARSEL

ALAN (m2)

CİNSİ

MUHAMMEN BEDELİ (TL)

GEÇİCİ TEMİNATI (TL)

İHALE SAATİ

1

KAMALI

12035

1

1587,64

Arsa

398.000,00

11.940,00

15:00

2

BALAÇ

12043

7

7392,76

Arsa

10.350.000,00

310.500,00

15:15

3

BALAÇ

175

8

603,56

Arsa

545.000,00

16.350,00

15:30

4

BÜYÜKOYUMCA

8094

3

924,00

Arsa

415.800,00

12.474,00

15:45

5

ÇAKIRLAR

9100

12

929,51

Arsa

121.000,00

3.630,00

16:00

6

BEYPINAR

11375

2

209,78

Arsa

94.500,00

2.835,00

16:15

2-İhale Atakum Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda 19/02/2019 tarihinde saat 15:00’dan itibaren Atakum Belediye Encümenince yapılacaktır.
3-İhale şartnamesi Atakum Belediyesi, Yazı İşleri Müdürlüğü’nden 250,00-TL (İki Yüz Elli Türk Lirası) ücret karşılığında satın alınabilir.
4-İhaleye çıkarılan taşınmazların muhammen satış fiyatı, geçici teminat miktarı ve ihale saati yukarıdaki tabloda belirtilmiştir.
5-İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI:
a)Başvuru dilekçesi,
b)İhale şartnamesi (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır )
c)Geçici teminat makbuzu,
d)Nüfus cüzdanı sureti (Gerçek kişiler için)
e)Nüfus Müdürlüğünden alınmış ikametgâh Belgesi(Gerçek kişiler için)
f)Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve vergi numarası,
g)İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,
h)Tüzel kişi olması halinde, teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri,
ı)Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin yetkisinin bulunduğu noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli beyannamesi.
i)İhale yerli isteklilere (T.C vatandaşlarına) açık olacaktır.
j)Şartname alındı makbuzu.
k)Borcu yoktur belgesi.(Belediyeden alınacak)
l)Teklif mektubu
6-İhale ile ilgili olarak her türlü vergi, resim, harçlar, ipotek masrafları ve diğer giderleri ödemek alıcıya aittir.
7-Taşınmazların satış ihalesine teklif verecekler; ihale zarflarını yukarıda belirtilen belgeler ile birlikte ihale şartnamesine uygun olarak hazırlayarak 19/02/2019 tarihinde saat 14:30’a kadar Atakum Belediyesi, Yazı İşleri Müdürlüğü’ne teslim edeceklerdir. Posta, kargo, telgrafla veya internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
8-Taşınmazların satış bedeli, ihale kararının veya satışın uygun görüldüğünün bildirilmesini izleyen günden itibaren 15 (on beş) gün içerisinde peşin olarak ödenecektir.
9-İhale komisyonu (Belediye Encümeni), gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.
İLAN OLUNUR.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR